تصمیم گیری و اطلاعات

دانلود پایان نامه

482
30/4
81/0
03/0
**26/35
481
000/0
2
با داشتن اطلاعات کافی، تصمیم گیری می‌کند.
477
29/4
85/0
03/0
**19/33
476
000/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان با موضوع بهینه سازی و مفهوم خود