تصمیم گیری و اطلاعات

دانلود پایان نامه

**45/15
87
000/0
2
با داشتن اطلاعات کافی، تصمیم گیری می‌کند.
87
31/4
88/0
09/0
**88/13
86
000/0
3
تصمیم گیری به هنگام می‌کند (در مواقعی که لازم است).
88
31/4
83/0
08/0
**75/14
87
000/0
4
در تصمیم گیری از مشورت و نظرات افراد دیگر استفاده می‌کند.
88
26/4
92/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درباره ایمان به معاد و دادگاه عدل الهی و علم و یقین به حقایق و معارف