تصمیم گیری و استاندارد

دانلود پایان نامه

انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
Df
Sig
1
توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری در اجرای امور را دارد.
90
44/4
63/0
06/0
**48/21
89
000/0
2
با داشتن اطلاعات کافی، تصمیم گیری می‌کند.
89
53/4
56/0
05/0
**69/25
88
000/0
3
تصمیم گیری به هنگام می‌کند (در مواقعی که لازم است).
89
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله با موضوع توانمندسازی کارکنان و رفتار کارکنان