تصمیم گیری و استاندارد

دانلود پایان نامه

ردیف


مؤلفه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
df
Sig
1
توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری در اجرای امور را دارد.
216
33/4
83/0
05/0
**51/23
215
000/0
2
با داشتن اطلاعات کافی، تصمیم گیری می‌کند.
215
29/4
88/0
06/0
**54/21
214
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد 204.74.710.5ابنستاگرام25058.158.168.6سابت409.39.377.9دوستان9522.122.1100.0 و