تحلیل واریانس و آمار استنباطی

دانلود پایان نامه

آمار استنباطی شامل: آزمون تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن، آزمون تحلیل واریانس می باشد.
جدول شماره 4ـ1 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک گروه
گروه
کل
مدیران مافوق
مدیران
همکاران
زیردستان
فراوانی
88
90
88
216
482
درصد
3/18
7/18
3/18
8/44
0/100
نمودار شماره 4ـ1: توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک گروه
جدول شماره4ـ2 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت
جنسیت
کل
زن
مرد
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع ویژگی های شخصیتی کارکنان و ابعاد کارآفرینی سازمانی