تحقیق رایگان درمورد عوامل موثر بر بهرهوری و استفاده از اینترنت


Widget not in any sidebars
1-6-1-2 رضایت شغلی
رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است (رزقیشیرسوار، موسوی، 1392).
1-6-1-3 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی
آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهیهای افراد است که فرد را برای کسب آگاهیهای تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسانها را عوض میکند. (جوکار، وثوقی، 1391).
1-6-1-4 کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه
مدیریت عملکرد به آن دسته از فعالیتهای سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد، گفته میشود (ابیلی، موفقی، 1382).
1-6-1-5 تکنولوژی
تکنولوژی به روشهایی که با استفاده از ابزارها و تجهیزات، فنون و دانش و مهارتهای ویژه نیروی انسانی برای انجام کار اتخاذ میشود، گفته میشود (ایرانزاده، 1382).
1-6-2 تعاریف عملیاتی
عوامل موثر بر بهرهوری که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند از: تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی که برای سنجش این عوامل از پرسشنامه خود ساخته محقق استفاده میشود.
1-6-2-1 تکریم ارباب رجوع
تکریم ارباب رجوع دارای ابعاد مختلفی از جمله خوشرفتاری با ارباب رجوع، برخورد توام با تواضع و احترام، رعایت عدل و انصاف، شناسایی نیازهای ارباب رجوع، اهتمام در راه اندازی سریع ارباب رجوع، راهنمایی لازم به ارباب رجوع، زمان مشخص برای رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع، مهیا شدن شرایط جهت بیان نظرات و پیشنهادات و شکایات مردم، آشنا نمودن مردم با قوانین و مقررات سازمان مورد نظر، بهبود و اصلاح روشهای ارائه مطلوب، آشنا نمودن مردم از نحوه و فرآیند انجام کار در سازمان مورد نظر میباشد. برای سنجش این بعد از 11 سوال ابتدایی پرسشنامه خودساخته محقق استفاده شده است.
1-6-2-2 رضایت شغلی
ابعاد رضایت شغلی که در این تحقیق سنجیده میشوند عبارتند از: بهبود ارتباطات داخلی سازمان، حق همبستگی و وفاداری به سازمان، رابطه صمیمانه با همکاری، افزایش قدرت مالی، صرفهجویی در هزینههای سازمان، خوش سابقه از لحاظ حضور و غیاب، کاهش رفتارهای ناهنجار گروهی (نزاع، کشمکش، غیبت)، انجام گروهی و سازمانی، افزایش قدرت بیان، انگیزش در کارکنان، استقبال از قوانین و مسئولیتپذیری می‌باشد. از سوالات 12 تا 23 پرسشنامه خود ساخته محقق برای سنجش این بعد استفاده میشود.
1-6-2-3 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی
ابعاد این عامل عبارتند از: ارتقاء سطح علمی دانش تخصصی و مهارت شغلی، مدیریت دانش و یکپارچهسازی اطلاعات، مستندسازی و انتقال دانش و مهارت، آموزشهای طی شده مرتبط با شغل، بهبود تصمیمگیری، رفع ابهامات شغلی، توسعه آگاهی، دانش ، مهارت و نگرش عمومی، آفرینش خلاقیت و نوآوری، ارتقاء شغلی و انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی میباشد. سوالات 24 تا 33 پرسشنامه محقق ساخته به این بعد اختصاص یافته است.
1-6-2-4 کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه
انجام کارها در موقع مقرر، وحدت رویهها و روشها، وقتشناسی در انجام مسئولیتهای محوله، خوش سابقه از لحاظ حضور و غیاب، افزایش کمیت کارها، افزایش کیفیت کارها، تسهیل در عملکرد شغلی، کاهش ضایعات، کاهش خطا و اشتباه در امور محوله، آگاهی از قوانین و مقررات سازمانی، ابعاد کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه را تشکیل میدهند. از سوالات 34 تا 43 پرسشنامه برای سنجش این عامل استفاده میشود.
1-6-2-5 تکنولوژی
استفاده از تجهیزات جدید، استفاده از نرمافزارهای مختلف اداری، استفاده از منابع الکترونیک، استفاده از سایتهای مجازی و استفاده از اینترنت و آموزشهای مجازی ابعاد عامل تکنولوژی میباشند. سوالات 44 تا 48 برای سنجش این عامل استفاده میشود.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه