تحقیق رایگان درمورد حقوق مالکیت فکری

دادگستری» می‌باشد ، (ممتاز، 1366، ص92) به روشهای سیاسی، شبه قضایی و یا قضایی حل و فصل نمایند. هر چند از عبارت «اختلاف بین‌المللی» در اسناد حقوقی حمایت از حقوق مالکیت فکری، هیچ تعریف خاصی به عمل نیامده و تشخیص این امر به حقوق بین‌الملل عرفی وانهاده شده است. اگرچه در حقوق بین‌الملل هم «اختلاف بین‌المللی» تعریف نشده و استناد حقوقدانان بین‌المللی در تعیین ابعاد حقوقی «اختلاف بین‌المللی» تنها به تعبیر «دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی» در رأی قضیه «ماوروماتیس» مربوط به سال 1924 و ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مبتنی است که مقرر می‌دارد:
«کلیه اختلافات مربوط به تفسیر یک معاهده (هر مسأله که موضوع حقوق بین‌الملل باشد) حقیقت هر امر که در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب شود و نوع و میزان غرامتی که برای نقض تعهد بین‌المللی پرداخت می‌شود، جزو اختلافات حقوقی محسوب می‌شوند. »
یعنی در این موارد هم، تنها معیارهای تشخیص ماهیت یک اختلاف بین‌المللی که عموماً از اوصاف حقوقی و سیاسی برخوردار می‌باشد و تعیین آنها برای احراز صلاحیت مرجع بین‌المللی رسیدگی‌کننده لازم است، مورد تبیین قرار گرفته‌اند . (صفدری، 1342، ص 607) هرچند کلیه اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت‌ فکری به شرح کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن آن حقوق، ذاتاً از ماهیت کاملاً «حقوقی» برخوردار بوده و رسیدگی به آنها هم با وجود سایر شرایط، ذاتاً در صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی مذکور در آن اسناد حقوقی بین‌المللی می‌باشد.

2-3-1- مالکیت ادبی و هنری
حقوق مالکیـت ادبی و هنری مجموعه حقوق و امتیازات انحصاری است که طبق قانون به نویسندگان، هنرمندان و سایر پدیدآورندگان حمایت‌هایی در خصوص مخلوقات مربوط به حوزه‌های ادبی و هنری اعطا می‌کند. این رشته حقوق مجریان و تولیدکنندگان صورت نگاشته‌ها و سازمان‌های پخش که وابسته به حقوق مالکیت ادبی و هنری است را هم در بر می‌گیرد و حقوق مرتبط یا حقوق همجواز نامیده می‌شود. (صفایی، 1375، ص64)
این حقوق یکی از دو بخش حقوق مالکیت فکری است که هدف آن حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. این حق که از آن به حق مؤلف نیز تعبیر می شود شامل مجموعه تألیفات و آثار هنرمندان و نویسندگان و تمامی آثار ادبی و هنری است که در تعریف آن می توان گفت حق پدید آورنده اثر علمی، ادبی و هنری در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا، بهره برداری و… از اثر خود می باشد. (گر باود ،1380، ص50)
بر اساس ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 از نظر این قانون «به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می شود.»
همان گونه که از تعاریف ارائه شده استنباط می شود حق مؤلف شامل دو حق فکری (معنوی) و مادی یا مالی و اقتصادی است. حق فکری حقی است که پدیدآورنده را قادر می سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی که حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را در نظر دارد، به این معنا که مشارالیه می‌تواند آن را نزد عموم عرضه نماید. حق اخیر بر خلاف حق فکری، قابل انتقال و معامله است.( آندره موریو،1360 ، ص5)
در حقوق آمریکا نیز کپی رایت نوعی حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری اصیل تعریف شده است، و بر این فرض استوار است که هیچ یک از دارایی های فرد به اندازه محصولات فکری اش مختص او نیست، در این سیستم، کپی رایت زمانی موجودیت می یابد که مؤلف بتواند کلمات و واژه های خود را به طور محسوس مرتب کرده و به شکل مکتوب درآورد؛ مثل زمانی که یک کتاب یا مقاله با ماشین تحریر، دست نوشته یا دیکته نوشته شود.( لایقی ،1381، ص 34 و 35)
با توجه به تعاریف فوق می توان گفت که حق پدیدآورنده (حق مؤلف) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره برداری از این حقوق به پدیدآورنده آثار اصیل و ابتکاری تعلق می گیرد. این حق شامل دو بخش متمایز می‌باشد: حقوق مادی و حقوق فکری پدیدآورنده اثر. حقوق مادی اعطایی به مؤلف حق مالکیتی است که به لحاظ زمانی محدود است و به وسیله پدید آورنده، همانند سایر دارایی‌های مادی قابل انتقال یا واگذاری به غیر می‌باشد.

2-3-2- حقوق مالکیت صنعتی
حقوق مالکیت صنعتی و تجاری یکی از دو شاخه مهم حقوق مالکیـت فکری است. مالکیت فکری به طور کلی مالکیت ناشی از فعالیت ها و تراوشات فکری در زمینه‌های صنعتی و تجاری علمی، ادبی و هنری است. (امانی، 1383، ص 25) حقوق مالکیت فکری از دیر باز به دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم شده است.
حقوق مالکیـت صنعتی مربوط به استفاده مادی و فکری از آثار فکری در زمینه‌های مختلف صنعت و تجارت می‌باشد. این رشته از حقوق مالکیت فکری در اغلب کشورها و موافقت ‌نامه‌های بین‌المللی حقوق مالکیت صنعتی شامل حوزه های اختراعات، طرح‌های صنعتی، طرح ساخت مدارهای یکپارچه الکترونیکی، گونه‌های جدید گیاهی، علائم و اسامی تجاری، نشانه‌های مبدأ جغرافیایی و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه است.
این حق مالکیت شامل اختراعات و طراحی های صنعتی است.
اختراعات شامل راه حل های جدید و مسائل فنی و طراحی های صنعتی به خلاقیت های زیبا شناختی که تعیین کننده ی ظاهر محصولات صنعتی است مرتبط می شود.

2-3-2-1 انواع مالکیت های تجاری و صنعتی
1. اسم تجارتی
2. علامت تجارتی
3. اسرار تجارتی یا حفاظت از اطلاعات افشاء شده
4. حق اختراع
5. نشانه های جغرافیایی
6. طراحی های صنعتی
7. حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

1. اسم تجارتی :
عنوانی است حاکی از شهرت تاجر که او را تحت آن عنوان معرفی و مشهور می کند. این عنوان ممکن است نام خانوادگی خود تاجر و یا یک اسم فانتزی باشد. برای مثال : محمدی، ایران خودرو، سامسونگ و… تفاوتی که اسم تجارتی با ثبت تجارتی دارد این است که اسم تجارتی فقط مربوط به شهرت تاجر است که تحت آن عنوان خود را معرفی می کند اما ثبت تجارتی مربوط به شناسایی تاجر و همچنین وضع تجاری اوست. (ستوده تهرانی، 1388، ص123)
طبق ماده 576 قانون تجارت ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر مواردی که قوه قضاییه ثبت آن را الزامی کند. اسم تجارتی ثبت شده را شخص دیگری نمی تواند در همان محل اتخاذ کند هر چند که نام خانوادگی فرد همان اسم تجارتی ثبت شده باشد . همچنین اسم تجارتی قابل انتقال بوده و مدت اعتبار آن از تاریخ ثبت ۵ سال و قابل تمدید می باشد .

2. علامت تجارتی
مطابق ماده ۱۴ قانون علایم تجارتی اختراعات مصوب ۱ تیر ۱۳۱۰ علامت تجاری عبارت است از هر نوع علامت، حرف، عبارت، تصویر، مهر و … که
تاجر یا تولید کننده از این وسیله برای معرفی اجناس خود و تمییز آن با اجناس سایر تجار استفاده می کند. علامت تجارتی باید تازگی داشته و تکراری نباشد و همچنین نباید گمراه کننده باشد برای مثال برای پارچه ی نخی نمی توان علامتی به عنوان ابریشم بافت انتخاب نمود زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور ابریشمی است. علامت تجارتی همچون اسم تجارتی قابل انتقال بوده اما مدت اعتبار آن از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها ۱۰ ساله و قابل تمدید می باشد. (همان، ص 163)


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. اسرار تجارتی

اسرار تجارتی هر فرمول یا رویه، طرح، ابزار و یا مجموعه اطلاعاتی است که در یک کسب و کار برای به دست آوردن مزیتی نسبت به رقبا (تحت عنوان اسرار تجارتی و یا اطلاعات افشا نشده) مورد استفاده قرار می گیرد. هر شرکتی می تواند از اطلاعات محرمانه خود از طریق قرار داد های عدم افشا با کارکنان خود حمایت به عمل آورد. قوانین مربوط به حفاظت از اطلاعات محرمانه عملاً اجازه حق انحصار دائمی به دارنده ی آن در بهره برداری از اطلاعات مذکور را می دهد به همین دلیل در کشورهایی که این اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری به رسمیت شناخته می شوند، پدید آورنده اطلاعات مزبور حق دارد از آن به عنوان یک دانش خاص و به عنوان یک مالکیت فکری، تحت عنوان اسرار تجاری یا اطلاعات افشا نشده حمایت به عمل آورد. (قمی، ص3)

۴. حق اختراع
مجموعه حقوق انحصاری است که یک دولت به ثبت کننده اختراع در قبال افشای اختراع او به وی اعطا می کند. رویه های اعطای ورقه ثبت اختراع، الزامات متقاضی ثبت اختراع و دامنه حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در کشورهای مختلف متفاوت است در ایران برای آنکه یک اثر اختراع تلقی شده و قابل ثبت در ورقه ثبت اختراع باشد باید توامان دارای سه ویژگی جدید بودن ، دارای جنبه ی ابداعی بودن و کاربرد صنعتی داشتن باشد.
مطابق ماده ۲۶ قانون ثبت علایم و اختراعات ایران، هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا کشاورزی بر حسب تقاضای مخترع حداکثر (۲۰ سال ) به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط به آنکه اکتشاف یا اختراع مذبور مطابق مقررات این قانون در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون از قبیل تسلیم اظهار نامه به اداره ثبت علایم تجارتی و اختراعات و ثبت شدن اختراع در دفتر مخصوص و سایر ضوابط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات باشد.

۵. نشانه‌های جغرافیایی
ماده ۱ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، نشانه جغرافیایی را این گونه تعریف می کند: «نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد.» اینکه علامتی به عنوان نشانه جغرافیایی به کار رود بستگی به ادراک مصرف‌کننده و قانون آن کشور دارد. استفاده از نشانه‌ها ی جغرافیایی در مورد محصولات کشاورزی کاربرد بسیاری دارد، البته این بدین معنا نیست که استفاده از نشانه‌های جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی است.

6. طراحی های صنعتی
طرح صنعتی یک هنر کاربردی است که به وسیله آن جنبه های زیبایی شناختی و کاربردی محصول برای بازار پسندی و تولید، بهبود پیدا می کند. بنابراین نقش طراح صنعتی یافتن و اجرای راه حل های مبتنی بر طراحی در قبال مسائل مهندسی، بازاریابی، و فروش است. طرح های صنعتی در مورد انواع بسیار زیادی از محصولات صنعتی و دستی کاربرد دارد. از وسایل فنی پزشکی گرفته تا ساعت، جواهرات و سایر کالاهای لوکس یا وسایل خانگی، برقی یا منسوجات، طرح های صنعتی به نوعی وجود دارند.
برای ثبت طرح صنعتی، بایستی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی تنظیم و به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود. این اظهارنامه، همراه با نقشه، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می شود، خواهد بود.

7. حق سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت
آخرین بحث در باب مالکیت صنعتی حق سر قفلی، کسب و پیشه و تجارت است. مفهوم سرقفلی اولین بار در عرف پدیدار شد و به نوعی این مفهوم زاده ی عرف است. درست است که سر قفلی اولین بار در عرف بوجود آمد و قانون گذار به دلیل استعمال کثیر در عرف به آن مشروعیت بخشید اما عرفی بودن سرقفلی موجب نمی شود تعریفی که مقنن از سر قفلی ارایه می دهد همان معنای عرفی آن باشد. ارایه تعریف واحد از سرقفلی به دلیل تغییر متعدد قوانین در باب موجر و مستاجر نه تنها دشوار بلکه غیر مممکن است و حتی با توجه به اینکه در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۷۶ حق کسب و پیشه و تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *