تحقیق رایگان درمورد بهره وری نیروی انسانی و تحلیل عاملی اکتشافی


Widget not in any sidebars

2- میدانی: جهت جمع آوری داده‌های مورد نیاز از نمونه آماری از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه و مقیاس‌های بررسی پرکاربردترین ابزارهای تحقیق در علوم اجتماعی هستند. هزینه پایین، عدم نیاز به منابع زیادو قابلیت‌های بالقوه زیاد برای جمع آوری نمونه، آن‌ها را به عنوان یک ابزار تحقیقی موثر و جذاب برای محققان و متخصصان تبدیل کرده است(حبیب پور و صفری، 1390).
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده است. برای سنجش متغیرها پرسشنامه‌ استفاده شده منطبق با مدل‌ها، ابعاد و مولفه‌های متغیرهای پژوهش ساخته شده‌ است این پرسشنامه‌ عبارتست از:
3-6-1 پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی با بهره گیری از پرسشنامه فتوحی و همکاران(1392) با توجه به سازمان مورد ارزیابی و اهداف در آن سازمان، به صورت محقق ساخته ارائه شده است که در آن ابعاد تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی تعبیه شده است.
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی در مطالعه حاضر برگرفته شده از مطالعه فتوحی و همکاران در سال 1392 می باشد. که با توجه به سازمان مورد ارزیابی و اهداف در آن سازمان، مجدداً تحت تغییر و دخل و تصرف قرار گرفته و در ابعاد تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی ارائه شده است. این پرسشنامه شامل 48 سوال می باشد که سوال های آن منطبق بر طیف لیکرت طراحی گردیده است به گونه ای که گزینه1: خیلی ضعیف، 2: ضعیف، 3: متوسط ، 4: مطلوب و گزینه 5: عالی را ترسیم می کند. در جدول(3-2) توزیع گویه ها در ابعاد پرسشنامه ارائه شده است.
جدول(3-2): توزیع گویه‌ها در ابعاد پرسشنامه بهره وری انسانی
سوالات
ابعاد
1 تا 11
تکریم ارباب رجوع
12 تا 23
رضایت شغلی
24 تا 33
آموزش و توانمندسازی منابع انسانی
34 تا 43
کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه
44 تا 48
تکنولوژی
3-7 روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد) ابزار سنجش
3-7-1 تعیین روایی ابزار سنجش
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار‌اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار‌اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. روش‌های مختلفی از جمله تأیید صاحبنظران و اساتید، تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص KMO برای بررسی اعتبار وسیله‌اندازه گیری وجود دارد(حبیب پور و صفری، 1390). در این پژوهش به دلیل اینکه از پرسشنامه‌ حاضر در مطالعه فتوحی و همکاران نیز مورد استفاده قرار گرفته است؛ به روایی محتوایی آن‌ اعتماد شده و روایی صوری آن‌ها که خود جزیی از روایی محتوا است در یک اجرای مقدماتی توسط تنی چند از افراد نمونه آماری بررسی و تأیید شد.
3-7-2 پایایی ابزار سنجش