تحقیق رایگان درباره مسئولیت در حقوق ایران و مسئولیت مدنی قضات


Widget not in any sidebars

باریکلو، علیرضا. مسئولیت مدنی، نشرمیزان، چاپ اول، زمستان 1385.
برمینگهام، ورا. شبه جرم و مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان، ترجمه سیدمهدی موسوی، چاپ اول، تهران نشر میزان، پاییز 1388.
پاول، آلن. بیمه مسئولیت، ترجمه علی‌اکبر رئیسه، تهران، بیمه مرکزی ایران، 1381.
پدفیلد، سی اف. گزیده متون حقوقی (2)، حقوق انگلستان، ترجمه اسماعیل صفری، ج 2 (تهران، نشر میزان، 1379).
ــــــــــــ . حقوق انگلیس به زبان ساده، ترجمه صفر بیگ‌زاده، ج1، تهران، نشر حقوقدان 1377.
تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی(4)، موسسه فرهنگی آفرینه، تهران، چاپ اول، پاییز 1375.
جامپیون جونیور، والتر تی. مبانی حقوقی ورزش‌ها، مسئولیت مدنی در ورزش، ترجمه حسین آقایی‌نیا، تهران، نشردادگستر، چاپ سوم، 1383.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوقی، تهران، نشر بنیادراستاد 1363.
ــــــــــــ . حقوق تعهدات، ج 1، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1369.
ــــــــــــ . دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران نشر مشعل آزادی، ج 1- 1357.
جلیل‌وند، یحیی. مسئولیت مدنی قضات و دولت، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، 1373.
حاجی زاده، حمیدرضا. قاعده تخدیر و نقش آن در رفع مسئولیت کیفری، تهران، نشر خط سوم، 1385.
حسنی، حسن. حقوق تعاونی‌ها، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم 1388.
ــــــــــــ . حقوق تجارت، ج2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1389.
حسینی نژاد، حسینقلی. مسئولیت مدنی، تهران، بخش فرهنگی، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول 1370.
خدابخشی، عبد الله. جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، 1389.
خزائلی، محمد. مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر تهران، چاپخانه موسوی، 1339.
درودیان، حسنعلی. جزوه درس حقوق مدنی4، تهران، دانشگاه تهران 1380.
دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید 1377.
دهقان، رمضان. شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، 1376.
ژوردن، پاتریس. اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان 1385.