تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و وفاداری

دانلود پایان نامه

نکات ادبی: بین«رِقّ» و «رَقّ» جناس محّرف وجود دارد.
30- وَفَیتُ بِالعَهدِ وَ خُنتُم مَوثِقِی
أ هَکَذا بِالغَدرِ یُجزَی مَنْ وَفَی؟
مفردات: خانَ ــــُ : نَقَضَ عهدَه: خیانت کرد، پیمان شکنی کرد /المَوثِق: عهد و پیمان / الغَدر: الخیانه ، نقضُ العهد
ترجمه: من بر سر پیمان ماندم و وفاداری کردم ولی شما پیمان شکستید، آیا پاداش انسان وفادار، خیانت و عهدشکنی است؟
عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم
شاکر نعمت و پروده‌ی احسان بودم
(سعدی، 1388: 699)
نکات ادبی: 1ـ بین دو واژهی «وفیتُ» و «خُنتُم» طباق وجود دارد 2ـ در واژه‌ی «وفی»آرایه‌ی رد العجز علی الصدر وجود دارد.
31- أُخفِی هَواکُم خِیفَهَ الواشِی بِهِ
مَا حِیلَتِی إِنْ نَمَّ دَمعِی وَ وَشَی؟
مفردات: نَمّ ـــُِ الحدیث: وَشَی ـِ : سخن چینی کرد
ترجمه: من از ترس سخن‌چین، عشق شما را پنهان میکنم، ولی چاره چیست اگر اشکم سخنچینی میکند (و راز مرا فاش میسازد)؟
«الشّابّ الظریف» در همین معنی سروده:
قَد کانَ یَخفَی الحُبُّ لَولا دَمعُکَ الـ
جارِی وَ لَولا قَلبُک الخَفّاقُ
نکات ادبی: بین دو واژهی «واشی» و «وَشی» جناس اشتقاق وجود دارد.
32- شاطَرتُ بِالنَّوحِ الحَمامَ بَعدَکُم
و َلَم ‌یُشاطِرْنِی تَبارِیحَ الشَّجَا
مفردات: شاطَرَه بِالنَّوح: قاسَمَه إیّاهُ مُناصِفهً: در آواز با او شریک و سهیم شد / النَّوح: سَجعُ الحمامه: آواز کبوتر / التَّباریح: جِ التَّبریح: الشِّدَّه، الأذَی: سختی و شدت / الشَّجا: الحُزن: غم و اندوه
ترجمه: من بعد ازرفتن شما با آواز کبوتر هم‌نوایی کردم ولی او در سختیها و غم و اندوه (عشق) با من همراهی و همدردی نکرد.
33- یَشدُو عَلَی غُصنٍ وَ أَبکِی مِثلَهُ
شَتَّانَ بَینَ مَنْ شَدَا وَ مَنْ بَکی
مفردات: شدا ــُ الشّعر: تَغَنَّی بِه و تَرَنَّمَ: آواز خواند / شَتّان: اسم فعل به معنی بَعُدَ: دور است
ترجمه: او بر روی شاخهای آواز می‌خواند و من (هم‌صدا با آواز او) گریه میکنم، چقدر فرق است بین آن که آواز میخواند و آن که میگرید.