تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و نشانه

دانلود پایان نامه

50- وَ کَمْ شَرِبتُ الرّاحَ قَبلَ رَشفِهِ
فَلَم‌ أَذُقْ أَعذَبَ مِن ذاکَ اللِّمَی
مفردات: الرّاح: الخَمر: شراب، باده / الرَّشْف: مِن رَشَفَ ــُ الماءَ و نحوه: مَصَّهُ بِشَفَتَیهِ: آب و مانند آن را مکید یا نوشید / اللِّمَی: سُهرَهٌ أو سَوادٌ فِی باطنِ الشَّفَه یُستَحسَنُ: گندمگونی یا سیاهی خفیفی در لب که خوشایند باشد.
ترجمه: من پیش از آن بسیار شراب نوشیده‌ام ولی شیرین‌تر از شراب لبان او نچشیده‌ام.
نکات ادبی: در واژگان «شَربتُ»، «الرّاح»، «الرّشف» و «أعذَب» مراعات النظیر وجود دارد.
51- وَ مَا رَأَتْ عَینایَ رِیماً قَبلَهُ
یَصرَعُ فِی ألحاظِهِ أُسْدَ الشَّرَی
مفردات: الرِّیم: الظَّبیُ الخالِص البَیاض: آهوی سفید / الشَّرَی: مَأسَدَهٌ جانب الفرات یُضرَب بِه المثل: نام بیشه‌ای نزدیک فرات که به خاطر داشتن شیرهای درنده ضرب‌المثل شده است.
ترجمه: من قبل از او آهویی چنین ندیدم که با چشمانش شیران بیشهی شری را بر زمین افکند.
نکات ادبی: واژه‌ی «ریم» استعاره از محبوب و «أُسد الشّری» استعاره از عشاق او می‌باشد.
52- رَمَی بِسَهمِ اللَّحظِ قَلبَ صَبِّهِ
فَلَیتَ شِعرِی هَل دَرَی لِمَن رَمَی؟
مفردات: السَّهم: النَّبلَه: تیر
ترجمه: او با تیر نگاهش قلب دلباختهاش را نشانه رفت. ای کاش میدانستم که آیا می‌داند تیر را به سوی چه کسی پرتاب میکند؟
نکات ادبی: در این بیت تجاهل العارف وجود دارد .
53- فَاعجَبْ لَهُ مِن ساحِرٍ قَدْ آمَنَت
بِحُسنِهِ أَلبابُ أَربابِ النُّهَی
مفردات: الألباب: جِ اللُّب: خالصُ کلّ شَیء: هر چیز خالص، هوش و خرد / النُّهَی: جِ النُّهیَه: العقلُ سُمِّیَ بهِ لأنَّه یَنهَی عَن القَبیح و عَن کُلِّ ما یُنافِی العقل: به معنی عقل و خرد است، چون از هر چیز زشتی که با عقل منافات داشته باشد، منع میکند.
ترجمه: شگفتا از این افسونگری که عقل خردمندان و دانایان به حسن و زیبایی او ایمان آورده است! (مفتون زیبایی او شدند.)
نکات ادبی: بین دو واژه‌ی «ألباب» و «أرباب» جناس ناقص (مضارع) وجود دارد.
54- کَأنَّما ألحاظُهُ تَعَلَّمَتْ
مِن سِحرِ أَشعارِی بِمَدحِ المُرتَضَی
ترجمه: گویی که چشمان او این افسونگری را از جادوی اشعار من درمدح علی مرتضی علیه‌السلام آموختند.
نکات ادبی: در این بیت صنعت «حُسن تخلص» وجود دارد یعنی شاعر با این بیت، قسمت تغزل یا تشبیب را خاتمه داده و وارد پیکره‌ی اصلی قصیده می‌شود.
2-2 گوشه‌ای از فضایل و مناقب علی علیه‌السلام