تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و مقدار

دانلود پایان نامه

مفردات: الغِید: جِ أغیَد و غَیداء: المَرأهُ اللَّیِّنهُ البَیِّنه الغَیَد: زن نرم و نازک پوست و زیبا / بُلِیَ: اُمتُحِنَ : مبتلا و گرفتار شد.


ترجمه: عشق زنان زیبارو که امیدوارم شما دچار آن نشوید، عشقی است که فتنه و بلا را برای قلب به ارمغان می‌آورد.
نکات ادبی: در بیت «رد العجز علی الصدر» وجود دارد.
25- مَنْ ناشِدٌ لِی بِالغُوَیرِ مُهجَهً
أَضَعتُها مَا بَینَ أَسرَابِ المَها
مفردات: ناشد: مِن نَشَدَ-ُ: سَألَ، طَلَبَ / المهجه: روح و روان / أسراب المها: گله‌ی گاوهای وحشی / الغُوَیر: گفته شده که این واژه نام چاه آبی است متعلق به قبیلهی کلب در منطقهی سماوه و بین عراق و شام و نیز مکانی است در نزدیکی فرات. (حموی، 1410: 4/249).
ترجمه: چه کسی روح و روان (دل) مرا که گرفتار زیبارویان منطقهی غویر است به من برمیگرداند.
نکات ادبی: در عبارت «أسراب المها» استعاره وجود دارد یعنی شاعر، زنان را در داشتن چشمان درشت و زیبا به گاوهای وحشی تشبیه کرده است.
26- یَاأَیُّهَا الغادُونَ عَنِّی أَنتُمُ
أَحِبَّتِی عَلَی الوِصالِ وَ الجَفَا
مفردات: غَدا ــُ : راح صباحاً: بامدادان رفت / الغادِی: کسی که بامدادان حرکت می کند / الأحِبَّه: جِ الحبیب: دوست
ترجمه: ای کسانی که بامدادان از من دور شدید، شما در وصال و فراق (در همه حال) محبوب و معشوق من هستید.
27- وَ لَیسَ فِی دَعوَی الغَرامِ صادِقاً
مَنْ لَمْ یُطِقْ صَبراًً عَلَی حُکمِ الهَوَی
مفردات: الغَرام: الحُبُّ المُعَذِّبُ القلب: شیفتگی و عشق رنج آور
ترجمه: کسی که نمیتواند بر فرمان عشق صبر پیشه کند، در ادعای عاشقی صادق نیست.
28- قِفُوا لِصَبٍّ رَیثَما یَشکُو لَکُم
لخت
بَعضَ الأَسا لو تَرحَمُونَ مَنْ شَکا
مفردات: الصَّبّ: المُحِبّ: عاشق / رَیثَما: مقدارَما: مقداری، اندکی / الأسا: الحزن، الهَمّ، غم و اندوه
ترجمه: لختی درنگ کنید تا این عاشق دلباخته نزد شما از غمهایش شکوه سردهد، شاید دلتان برای او به رحم آید.
29- عَسَی تَرِقُّونَ لِرِقٍّ فِیکُمُ
رَقَّ لَهُ العاذِلُ وَ الواشِی رَثَی
مفردات: رَقَّ ــِــِ رَحِمَ ـــَ : رحم کرد، دل سوزاند / الواشِی: النَّمّام: سخن چین / الرِّقّ: العَبد: بنده
ترجمه: شاید دلتان به حال بنده‌ی عشقی که نکوهشگرش بر او دل میسوزاند و سخن‌چینش به‌حالش مویه می‌کند، به رحم آید.