تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و در جهان

دانلود پایان نامه

(زیادی، 1381: 66(


171- وَ لا أَنارَ فِی الوُجودِ کَوکبٌ
وَ لا أَضاءَ قَمرٌ و لا ذُکا
مفردات: الذُکاء: إسمٌ لِلشَّمس: یکی از نام‌های خورشید
ترجمه: اگر آن دو بزرگوار نبودند، در جهان هستی، ستارهای پرتو افشانی نمیکرد؛ ماه، درخشان وخورشید، فروزان نمیگشت.
نکات ادبی: بین واژه‌های«کوکب»، «قمر» و «ذکا» مراعات النظیر وجود دارد .
172- أَکرَمُ مَن فَوقَ السَّما نَقیبهً
وَ خَیرُ مَن داسَ الصَّعیدَ وَ وَطَا
مفردات: النَّقیبه: النَّفس، الطَّبیعه: نفس و سرشت و طبیعت / الصَّعید: التُّراب: خاک / داسَ-ُ دَوساً ه: وَطِئَهُ بِرِجلهِ: بر آن گام نهاد.
ترجمه: پیامبرصلیالله‌علیه‌وآله‌وسلم و علی علیهالسلام گرامی‌ترین و پاک‌سرشتترین تمام مخلوقات آسمان و زمین هستند.
173- هُما لَعَمرِی صَفوَهُ اللهِ مِنَ
الخَلقِ فَسُبحانَ الَّذِی قَدِ اصْطَفَی
مفردات: الصَّفوَه مِن کُلّ شَیء: خالصُهُ و خیارُهُ: خالص و برگزیده از هر چیز
ترجمه:به‌جانم سوگند! آن دو انسان‌ها‌ی برگزیده‌ی خداوند هستند. پاک و منزه است کسی که آن دو را برگزید.
نکات ادبی: بین «صفوه» و «إصطفی» جناس اشتقاق وجود دارد.
174- حَباهُما بِالشَّرَفِ الأعلَی فَما
شُدَّتْ عَلَی أَمثَلَ مِنهُما الحِبا
مفردات: حَباــُ حَبواً: أعطَی: بخشید / الأمثَل: الأشرَف: شریف‌تر / الحِبا: جِ الحَبوَه: ما یُحتَبَی بِه الإنسان مِن سَیرٍ و غیره أی یَضُمُّ ساقَیهِ إلَی بَطنِه: بستن پاها به شکم در حالی که زانوها خم است.
ترجمه: خداوند، شرف والا و اعلی را به آن دو بخشید و این شرافت به بهتر از این دواختصاص نیافته است.
نکات ادبی: بین «حَبا» و «الحِبا» جناس ناقص (محرف) وجود دارد .
175- هُما شَقِیقا نَسَبٍ وَ مَحتَدٍ
مُنزَّهٍ عَن کُلِّ رِجسٍ وَ طَخَا
مفردات: الشَّقیق: النَّظیر: مثل و مانند / المَحتَد: الأصل: اصل و نژاد / الطَّخا: العَیب: عیب و نقص
ترجمه:آن دو در اصل و نسب مانند یکدیگر و منزه و بری از هرگونه ناپاکی و عیب و نقص هستند.
176- کانا بِساقِ العَرشِ نوراً واحِداً