تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و جایگاه

دانلود پایان نامه

مفردات: الذُّرَی: جِ الذَّروَه: أعلَی الشَّیء: بالاترین قسمت هر چیز
ترجمه: چه فضیلت، افتخار و عزتی وجود دارد که علی علیهالسلام به اوج و قله‌ی آن دست نیافته است.
نکات ادبی: در بیت استعاره‌ی مکنیه وجود دارد یعنی «فخر وبزرگی» به «کوه» تشبیه شده ولی شاعر در این‌جا از ذکر کوه خودداری کرده و در عوض «ذرا» یکی از لوازم آن را به کار برده است.
92- قَد خَصَّهُ (المُختارُ) دونَ غَیرِه
بِفاطمَ خَیرهِ نِسوانِ الوَرَی
مفردات: الوَرَی: الخَلق: مخلوقات، انسان ها
ترجمه: خداوند، تنها او را برای ازدواج با فاطمه سلاماللهعلیها، بهترین زنان عالم، برگزید.
93- لَولا عَلِیٌّ لَم‌یَکُنْ کَفْوٌ لَها
مِن أَوَّلِ الدُّنیا إِلَی یومِ الفَنا
مفردات: الکُفو: المِثل، النَّظیر: مثل و مانند
ترجمه: اگر علی (ع) نبود، از ابتدای آفرینش تا روز قیامت، همسر و همتایی در شأن فاطمه سلامالله علیها وجود نداشت.
شرح: در مضمون این بیت امام صادق میفرماید: «اگر خدای تبارک و تعالی امیرمؤمنان را برای حضرت فاطمه نمی‌آفرید در روی زمین، ازآدم گرفته تا هر بشری بعد از او، همسری برای ایشان نبود» (کلینی، 1375: 2/ 360).
94- زَوَّجَهُ اللهُ بِها وَ قبلَهُ
کَم خاطِبٍ جاءَ أباها فَأَبَی
مفردات: الخاطِب: الّذی دَعا أو طلَب إلَی التَّزوُّج: خواستگار/ أبَی: ــــِ إباءاً: إمتَنعَ، کَرِهَ: خودداری کرد
ترجمه: خداوند، فاطمه سلامالله‌علیها را به ازدواج علی علیهالسلام درآورد و این در حالی بود که قبل از او خواستگاران زیادی برای فاطمه (س) آمدند، ولی پیامبر(ص) به همه‌ی آن‌ها جواب رد داد.
نکات ادبی: بین «أبا» و «أبی» جناس لفظی (تفاوت در نحوه نوشتن واژه ها) وجود دارد.
شرح: در کتاب الغدیر از «جابر بن سمره» نقل شده: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «آیا می‌پندارید که من دخترم را به ازدواج علی بن ابی‌طالب درآوردم؟ حال آن‌که بزرگان قریش به خواستگاری وی آمدند و من نپذیرفتم و در این کار به انتظار خبر آسمانی (وحی) بودم تا آن‌که در شب بیست و چهارم رمضان جبرئیل به سوی من آمد و گفت: “ای محمد! (خدای) علی اعلی بر تو درود میفرستد. او روحانیون و کروبیان را در جایگاهی که به آن «أفیح» میگویند به زیر درخت طوبی جمع کرده، فاطمه را به ازدواج علی درآورد. مرا نیز فرمان داد که خطبه‌خوان این پیوند باشم و خدای تعالی خود ولی (عقد) بود.”» (امینی، 1366: 2/ 315).
95- رامُوا العُلَی فَأخطَأُوا مَنارَها
هَیهاتَ ما أَصابَ کُلُّ مَن رَمَی
مفردات: المَنار: مَحَجَّه الطریق: نشانه‌های راه
ترجمه: خواست و هدف آنها (از ازدواج با حضرت فاطمه) رسیدن به بزرگی بود ولی راه را گم کردند، آری! بعید است که هر تیری به هدف اصابت کند!
نکات ادبی: در دو واژه‌ی «راموا» و «رمی»: 1- جناس شبه اشتقاق، 2- تصدیر وجود دارد.
96- (لَو لَم‌ یَکُن خَیرَ الرِّجالِ لَم ‌تَکُن
زوجتُهُ فاطمهُ خَیرَ النِّسا)