تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و بیت المال

دانلود پایان نامه

ترجمه: او دنیا را کنار گذاشت (رها کرد) تا آن‌جا ‌که وقتی (از دنیا) رفت، هیچ مال و ثروتی برای خود نیندوخته بود.
132- لَو جُبِیَت خَزائِنُ الأَرضِ لَهُ
یوماً لَما أَمسَی عَلَیهِنَّ المَسَا
مفردات: جَبَی-ِ جِبایهً: جَمَعَ: جمع آوری کرد
ترجمه: اگر روزی همه‌ی گنجینه‌های روی زمین نزد اوجمع شوند، او حتی یک روز آن‌ها را نزد خود نگه نمی‌دارد (و همه را به دیگران میبخشد).
133- عَلَی السَّخا قَد جُبِلَت راحَتُهُ
راحتُهُ قَد جُبِلَت عَلَی السَّخا
مفردات: جَبَل ــُِ ه الله علَی الکَرَم: خَلَقَه وفَطَرَه علیه: خداوند او را براساس کرم و بخشندگی آفرید / الرّاحه: الکَفّ: کف دست
ترجمه: دست او بر اساس سخاوت و بخشندگی سرشته شده، آری سخاوت و گشاده‌دستی ویژگی فطری و ذاتی اوست .
نکات ادبی: در بین آرایه‌ی «عکس» وجود دارد .
شرح: شعبی درباره‌ی سخاوت و بخشش آن حضرت میگوید : «کانَ أسخَی النّاس،کان علی الخُلقِ الّذی یُحبُّهُ الله: السَّخاء وَالْجُودِ…: علی علیه‌السلام بخشندهترین مردم بود، او دارای خصلتی خداپسندانه یعنی سخاوت و بخشندگی بود…».(ابن ابی الحدید، 1379: 1/ 20).
134- مَضَی وَ ما خَلَّفَ بَیضاءَ وَ لا
صَفراءَ غَیرَ المَکرُماتِ وَ العُلَی
ترجمه: او هنگام ترک این سرای فانی، جز صفات نیک، شرافت و بزرگی هیچ درهم و دیناری از خود به‌جا نگذاشت .
نکات ادبی: بیضاء و صفراء کنایه از درهم و دینار است.
شرح: ابن ابی‌الحدید میگوید: « علی کسی است که بیت المال را جارو میکرد و دو رکعت نماز در آن جا می‌خواند و میفرمود: «یا صفراء و یا بیضاءُ! غُرّی غیری: ای طلاها و ای نقرهها! دیگری را فریب دهید» (ابن ابی الحدید، 1379: 1/ 22).
لَم یُخَلِّفْ فِیها مِن المالِ شیئاً
مِن صَفایا البَیضاءِ و الصَّفراءِ
(فرطوسی، 1986: 2/ 10)
135- إِی وَ مَزایاهُ لَقَد أَشغَلَهُ
جَمعُ المَزایا الغُرِّ عَن جَمعِ اللُّهَی
مفردات: الغُرّ: جِ الأغَرّ: الحَسَن و الأبیَض: نیکو و درخشان / اللُّهَی: جِ اللُّهوَه: المال
ترجمه: آری! کسب این فضایل و مناقب درخشان او را از جمع‌آوری مال و ثروت بی‌نیاز کرد.
136- إِنِ اسْتَمالَت غَیرُهُ فَإِنَّهُ
ما راقَهُ زِبرِجُها وَ لا اطَّبَی