تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و ارتباط

دانلود پایان نامه

ترجمه: علی علیه‌السلام کسی است که دو گروه در ارتباط با او هلاک شدند، گروهی که با او دشمنی ورزیده و کینه او را در دل پروراندند و گروهی که دوستدار او بودند ولی در این دوستی، افراط کردند.
نکات ادبی: 1- بین «ضّد» و «محبّ» طباق وجود دارد.2- بین «قلا» و «غلا» جناس ناقص(مضارع) وجود دارد.
شرح: علی علیه‌السلام خود در این‌باره میفرماید: «هَلَکَ فِیَّ رجُلان: مُحِبٌّ غالٍٍ وَ مُبغِضٌ قالٍ: دوتن به خاطر
من به هلاکت رسیدند: دوستدار افراط کننده و دشمن دشنام‌دهنده»(دشتی،1384: 467).
72- دَعْ عَنکَ ما قالَ الغُلاهُ جانِباً
وَ فِی عَلِیِّ المُرتَضَی قُلْ ما تَشَا
ترجمه: آن‌چه را که غلات و افراطیون درباره‌ی علی علیه‌السلام میگویند، کنار بگذار و غیر از آن هرچه می‌خواهی درباره‌ی (فضایل) او بگو.
شرح: علی (علیه‌السلام) میفرماید: «إیّاکُم وَ الغُلُوَّ فینا، قُولُوا: إِنّا عَبیدٌ مَربُوبونَ، و قُولُوا فِی فَضلِنا ما شِئتُم» (مجلسی، 1403: 25/270).
73- وَ هْوَ قَسیمُ النّارِ وَ الجَنَّهِ إذْ
یَقولُ: هَذا لی وَ هَذَا لِلَّظَی
مفردات: اللَّظَی: النّار: آتش، جهنم
ترجمه: او تقسیم‌کننده‌ی بهشت و جهنم است آن‌گاه که میفرماید: این سهم من است و این سهم آتش (یعنی علی علیه السلام در روز قیامت با شفاعت یا عدم شفاعت خود اهل بهشت و جهنم را تعیین میکند).
نکات ادبی: بین «النار» و «الجنه» طباق وجود دارد .
شرح: رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «یا علی! أنتَ قَسیمُ الجنهِ و النّار یومَ القیامه، تَقولُ لِلنّار: هذا لی و هذا لَک»2(خوارزمی،بیتا: 59).
سید حمیری نیز در رابطه با این حدیث می‌گوید:
علِیٌّ قسیمُ النّارِ مِن قولِه لَها
ذَرِی ذا وَ هذا فَاشرِبی وَ اطْعَمِی
(امینی، 1366: 2/ 228)
ترجمه: علی تقسیم‌کنندهی بهشتیان و دوزخیان است که خطاب به آتش میگوید : این را رها کن و دیگری را بگیر و در کام خود فرو بر.
شافعی نیز سروده:
علیٌّ حُبُّهُ جُنَّه
قَسیمُ النّارِ و الجَنَّه
وَصیُّ المُصطفَی حَقَّاً
إمامُ الإنسِ و الجِنَّه
(بحرانی، 2005: 107)