تحقیق رایگان با موضوع شاه نعمت الله ولی و نکات ادبی

دانلود پایان نامه

مفردات: إستَمالَ هُ: صَیَّرَهُ مایلاً: او را متمایل کرد / راق ــُ رَوقاً: أعجَبَ: شگفت زده کرد / الزِّبرِج: الزّینه مِن الشیء: زیور و زینت / إطَّبَی: إستَمالَ: او را متمایل کرد.
ترجمه: اگر (مادیات و ثروت‌های دنیوی) دیگران را فریفته و مجذوب خود کند، بی‌تردید زر و زیور دنیا علی علیه‌السلام را شگفت زده و شیفته‌ی خود نمیکند.
137- سائِلْ بِهِ «المِحرابَ» کَم قامَ بِهِ
مُبتَهِلاً بینَ صَلَوهٍ وَ دُعا
مفردات: المُبتَهِل: مِن إبتهَل مِن اللهِ: دَعا و تَضرَّعَ: به درگاه دعا و زاری کرد.
ترجمه: درباره‌ی او از محراب سؤال کن که چه بسیار مواقعی که زاری‌کنان در آن به نماز و دعا و عبادت می‌پرداخت.
138- لَولا وُجُودُ حیدَرٍ وَ جُودُهُ
لَم‌ تَکُنِ الدُّنیا وَ لَم‌ یُدْرَ النَّدَی
مفردات: النَّدَی: العَطاء: بخشش
ترجمه: اگر علی (ع) و کرم و بخشش او نبود، دنیا به وجود نمیآمد و جود و بخشش ناشناخته می‌ماند .
نکات ادبی: بین «جود» و «وجود» جناس مردوف وجود دارد .
«شاه نعمت الله ولی» در همین مضمون، این بیت زیبا را سروده است:
جودش وجود داد به عالم، از آن سبب
عالم به یمن جود وجودش منور است
(زیادی، 1381: 86)
139- سَقَت یَنابیعُ نَدَی راحَتِهِ
عُودَ الرَّجا فَاخْضَرَّ مِنها ما ذَوَی
مفردات: الیَنابیع: جِ الیَنبوع: العَین: چشمه / إخضَرَّ: صارَ مُخضَرّاً: سرسبز شد / ذَوَی ــِ ذَویّاً النَّبات: ذَبَلَ: گیاه خشک و پژمرده شد.
ترجمه: چشمههای بخشش دستانش، درخت امید را سیراب کرد و شاخههای خشک و پژمرده‌ی آن سرسبز و شاداب شد و به بار نشست (انسان‌های ناامید و تنگدست به واسطه‌ی بخشش‌های او امیدوار و بی نیاز شدند).
140- لَو لامَسَت صَلدَ الصَّفا یَمینُهُ
لَانْبَجَسَتْ بِالماءِ أَصلادُ الصَّفَا
مفردات: لامَسَ: مَسَّ: لمس کرد / الأصلاد: جِ الصَّلد: الصُّلب الأملَس: سنگ صاف و محکم/ إنبَجَسَ الماء: إنفَجَرَ الماء: آب جوشید و بیرون آمد
ترجمه: اگر دست او سنگ‌های سخت را لمس کند، آب از آن‌ها بیرون میجوشد.
ابن ابی‌الحدید در بیتی شبیه به همین مضمون می‌گوید:
فَلَو رَکَضَ الصُّمَّ الجَلامِدَ واطِئاً