تحقیق رایگان با موضوع زمان پیامبر و نماز جماعت

دانلود پایان نامه

ترجمه: و او به همراه اصحابش، نماز عصر را بعد از این‌که شب فرا رسیده بود اقامه نمود (زمان به عقب برگردانده شد تا نماز عصرشان را برپا دارند).
شرح: پس از وفات پیامبر (ص) در شهر بابل (نزدیک کوفه) علی (ع) در بازگشت از نهروان همراه سپاهش قصد داشت از شط فرات بگذرد. بسیاری از همراهان او سرگرم گذراندن چهارپایان و اثاثیهی خود از آب گشتند و خود آن جناب با گروهی نماز عصر را خواند و هنوز همهی یاران و همراهانش از آب نگذشته بودند که خورشید غروب کرد و بسیاری از افراد نمازشان قضا شد و فضیلت نماز جماعت با آن حضرت را نیز از دست دادند. با آن حضرت در این‌باره سخن گفتند. امام چون سخن ایشان را شنید از خدای تعالی در خواست نمود که خورشید را بر گرداند. خداوند نیز خورشید را تا همان‌جا که وقت نماز عصر بود، برگرداند و چون سلام نماز را دادند، غروب کرد. (مفید، 1383: 1/ 506 با تلخیص).


164- لا غََروَ إِنْ رُدَّت لَهُ فَإِنَّها
رُدَّت عَلَی [یُوشِعَ] قبلَ مُذ دَعَا
مفردات: لاغَروَ: لاعَجَب: عجیب نیست
ترجمه: معجزه‌ی برگردانده شدن خورشید برای علی (ع)، مسأله‌ی شگفت‌انگیزی نبود چرا که این معجزه پیش از این توسط حضرت یوشع (ع) نیز اتفاق افتاده بود.
نکات ادبی: دربیت (واژه‌ی «رُدّت») رد العجز علی الصدر وجود دارد.
شرح: معجزه‌ی برگردانده شدن خورشید، قبل از علی (ع) در زمان یوشع بن نون اتفاق افتاده بود. «یوشع پس از حضرت موسی به پیامبری رسید و خداوند او را به جنگ با مخالفان دین فرمان داد و او در روز جمعه با کافران وارد جنگ شد و جنگ آن‌قدر طول کشید که خورشید غروب کرد؛ پس یوشع از خدا خواست خورشید را برگرداند تا روز شود و جنگ را به پایان برساند. پس نیم ساعت به روز اضافه شد و یوشع، کافران را شکست داد و خودش مُرد» (رسولی، 1374: 120-121).
165- وَ «مَشهَدُ الشّمسِ» بِفَیحا (بابِلٍ)
باقٍ إِلَی الیومِ بِها وَ ما اخْتَفَی
ترجمه: و محل مشاهده‌ی خورشید در شهر فیحا (بابل) تا امروز باقی مانده و از بین نرفته است.
شرح: فیحاء در اصل به معنی سرزمین وسیع است و به عنوان لقبی برای دمشق و بصره و طرابلس نیز به‌کار می‌رود. بابل نیزنام ناحیهای است در کوفه و حله و به آن بابل عراق گفته میشود و گفته شده که اولین کسی که در آن‌جا زندگی کرده، نوح (ع) بود. (حموی، 1410: 1/ 367 با تلخیص).
166- وَ قبلَها رُدَّت لَهُ فِی (یَثربٍ)
یوماً عَلَی عَهدِ النَّبیِّ المُصطفَی
ترجمه: و قبل از آن نیز در شهر یثرب (مدینه) و در زمان پیامبر (ص) خورشید برای امام علی برگردانده شده بود.
شرح: از «أسماء بنت عمیس» نقل شده که پیامبر خدا (ص) نماز ظهر خود را در «صَهباء» [از اراضی خیبر] گذارد. آن‌گاه علی (ع) را به سوی کاری فرستاد. وقتی علی (ع) بازگشت، پیامبر (ص) نماز عصر را گذارده بود. آن‌گاه پیامبر (ص) سر خود را در دامان علی (ع) نهاد و تا غروب خورشید برنخاست. وقتی برخاست نماز عصر علی (ع) قضا شده بود. پیامبر فرمود: «بار پروردگارا! بندهی تو علی برای پیامبرش خویشتن‌داری کرد، تو هم فروغ خورشید را برای او برگردان.» اسماء میگوید: ناگاه خورشید طالع شد. علی (ع) برخاست و نماز عصر را گزارد. آن‌گاه خورشید غروب کرد.(خوارزمی، بی‌تا: 217 با تلخیص).
بُوَد امام من آن آفتاب برج شرف
که کرد از سر اعجاز ردّ شمس دوبار
(قمی 1382: 1/ 231)
167- وَ قد رَوَی ذاکَ لَنَا ابْنُ(مَندَهٍ)
کَذاکَ عَن أسمَا (الطَّحاوِیُّ) رَوَی
ترجمه: و این خبر را دو تن از راویان یعنی «ابن منده» و «طحاوی» از «أسماء بنت عمیس» نقل کرده‌اند.
نکات ادبی: در بیت (واژه‌ی رَوی) رد العجز علی الصدر وجود دارد.
2-9 از تولد تا نوجوانی امام (ع)
168- خَیرُ الوَرَی حَیدَرُ بعدَ أحمَدٍ