تحقیق رایگان با موضوع آب و هوا و اطمینان

0
GG
Widget not in any sidebars

4-7-3 براورد تعداد آلل واقعی و تعداد آلل مؤثر با BseNI
معیار دیگری که برای تعیین میزان چند شکلی جایگاهها استفاده میشود اندازه آلل مؤثر (Ne) و تعداد آلل واقعی (Na) میباشد. اندازه آلل مؤثر، تعداد آللهایی است که هتروزیگوسیتی یکسان ایجاد مینماید. جدول 4-6 آلل مؤثر با آنزیم BseNI نشان داده شده است.
4-6 اندازه آلل موثر برای جایگاه ژنی گیرندهیک ژن دوپامین با آنزیم BseNI
جایگاه ژنی تعداد نمونه تعداد آلل واقعی اندازه آلل موثر
گیرنده 1 ژن دوپامین 100 1 1
مشاهده میشود که بهوسیله آنزیم برشی BseNI فقط یک نوع آلل و در نهایت یک نوع ژنوتیپ وجود دارد.
با توجه به اینکه تنوع و انتخاب دو رکن اصلی اصلاح دام میباشند تعیین تنوع ژنتیکی در سطح ژن دوپامین و ارتباط آن با واریانس صفات کمی در جمعیتهای مورد مطالعه و انجام کارهای اصلاحی موضوع مورد توجه محققان است و به عبارت دیگر ممکن است واریانت خاصی از هورمون دوپامین فعالیت بهتری را در پی داشته باشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری
الگوی الکتروفوزی حاصل از هضم گیرندهی یک ژن دوپامین به وسیله دو آنزیم، BseNI و CfrI در مورد محصول پی. سی. آر 283 جفت بازی، دو آلل A و G و همچنین برای آنزیم BseNI یک نوع ژنوتیپ AA و برای آنزیم CfrI سه ژنوتیپ AA، GG و AG را مشخص کرد. در این بررسی ژنوتیپ AA دارای یک قطعه 283 جفت بازی(برش نخورده). و ژنوتیپ GG دارای دو قطعه 198 و 123 جفت بازی، در حالی که ژنوتیپ AG با سه قطعه 283، 198 و 123 جفت بازی مشخص گردید. فراوانی آللی به دست آمده در جمعیت مرغ بومی خوزستان برای آلل A و G به ترتیب 61/0 و 39/0 تعیین گردید.
ارزیابی و مقایسه بین دادههای مشاهده شده نشان داد که ژنوتیپ AG نسبت به دو ژنوتیپ AA و GG فراوانی بالاتری نشان داده است. نتایج حاصل از تست کای مربع با استفاده از نرمافزار Gen Alex نشان داد که تعادل هاردی- وینبرگ در این جمعیت برای ناحیه مورد مطالعه از ژن دوپامین برقرار نمیباشد.
سطح هتروزیگوسیتی مربوط به گیرندهی یک ژن دوپامین در جمعیت مورد مطالعه بالا ارزیابی گردید.
5-2 پیشنهادات
به منظور اطمینان از نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر و کاربرد آن برای انجام اصلاح جمعیت مرغ بومی کشور در زیر پیشنهاداتی ارائه گردیده که با تصحیح این موارد میتوان گامی برای حفظ منبع ژنتیکی کشور و افزایش راندمان تولید نژادهای بومی برداشت:
1- تعیین چندشکلی در دیگر بخشهای این ژن
2- استفاده از آنزیمهای دیگر به منظور بررسی چندشکلی گیرندهی یک ژن دوپامین
3- با توجه به تعداد نژادهای بومی موجود و همچنین شرایط متنوع آب و هوایی ایران، کار بر روی سایر نژادهای بومی و مقایسه آنها پیشنهاد میگردد.
4- رکورد برداری و ثبت دقیق مشخصات جامع از این جمعیت و برآورد ارزش ارثی برای بررسی نتایج مولکولی به دست آمده از طریق آنالیز کمی جهت اصلاح این جمعیت.