تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و راهبردهای فراشناختی


Widget not in any sidebars

بررسی رابطه بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه .
سوالات پژوهش
سوال اصلی:
آیا بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده ونوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی و اهمان کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان در سال 93-92 رابطه ای وجود دارد؟
سوال های فرعی :
آیا سبک شناختی نوگریز و یا پذیرنده با تأخیر رضا مندی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه ای وجود دارد؟
فرضیه های پژوهش :
فرضیه اصلی:
بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده ونوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده با تأخیر رضا مندی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه معناداری وجود دارد.
بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه معناداری وجود دارد.
بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه معناداری وجود دارد.
بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه معناداری وجود دارد.

اهمیت و ضرورت پژوهش :
در حال حاضر تأخیر در رضامندی تحصیلی و جلوگیری از اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان یکی از موضوعات مهم مورد توجه آموزش و پرورش هر کشور به شمار می رود زیرا تأخیر و میزان رضا مندی تحصیلی و اهمال کاری دانش آموزان یکی از عوامل مهم پیشرفت دانش آموزان در سطوح مختلف جامعه از جمله تحصیلی – اجتماعی – آنان است بنابراین توجه به عوامل و تأثیر گذار بر تأخیر در رضامندی و اهمال کاری دانش آموزان ضروری است از جمله متغیرهای که می تواند بر روی تأخیر رضامندی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار باشد سبک شناختی یا نحوه پردازش اطلاعات متوسط دانش آموزان می باشد و در بین این سبک ها، سبک شناختی نوگریز و نوگرا که بر سبک تصمیم گیری و حل مسأله دانش آموزان اشاره دارد یکی از این عوامل مهم می باشد.
طبق تحقیقاتی که توسط بیمبنتی ( 2008) تأخیر در رضامندی دانش آموزان تا به طور فعال دانش را خلق کنند و بر تکالیف خود تمرکز داشته باشند و همچنین طبق این تحقیقات نتیجه گرفته شود که دانش آموزانی که دارای ویژگی تأخیر در رضامندی تحصیلی هستند از راهبردهای شناختی همچون بسط، سازماندهی و تمرین استفاده از راهبردهای فراشناختی از جمله برنامه ریزی خودنظارتی و خود نظم دهی بویژه راهبرهای مدیریت منابع از جمله تنظیم زمان و محیط مطالعه تنظیم تلاش و کمک خواستن و یادگیری دو جانبه به طور مناسب و مستمر استفاده می کنند. ( بیمبنتی و همکاران، 2011) که این ویژگی ها در بین دانش آموزان که از سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده – نوگرا یا پژوهنده استفاده می کنند دیده می شوند.
با نگاه دقیق به فراگیران و توجه بیشتر به بازده عمل آنها معلوم می شود که وجود تفاوتهای بسیار اندک در توانایی و استعداد و نیز یکسان بودن مواد و کتب درسی تفاوتهای بسیاری بین سطح درسی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد. بنابراین بررسی متغیرهای مؤثر در پیشرفت تحصیلی ( تأخیر در رضامندی تحصیلی و اهمال گری تحصیلی به عنوان متغیرهای مهم) از یک سو از پیامدهای شکست در مدرسه می کاهد و محیطی درخور برای افزایش یادگیری فراهم می سازد. و از سوی دیگر شناخت این متغیرها و پیدایش روش های مناسب برای افزایش یادگیری و رشد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می انجامد. با توجه به این مطالعات و گزارشهای مختلف پژوهشی تأخیر در رضامندی تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی از متغیرهای مهم اساسی در تعلیم و تربیت و سایر زمینه ها مربوط می شود.
تعریف نظری و عملی مفاهیم :
الف) تعریف نظری :
تأخیر در رضامندی تحصیلی: یعنی به تعویق انداختن اهداف تحصیلی کوتاه مدت یا پاداشهای موجود فوری و دنبال اهداف بلند مدت تحصیلی که به طور موقت دوره اما ارزشمند تر هستند ( بیمبنتی و کارا بینیک ، 1998).
اهمال کاری: به معنی مسامحه کردن، طفره رفتن و تعامل ورزیدن مشتق شده است که معنی تحت الحفظی آن به تعویق انداختن کارها به روز دیگر است( دیمسمون ، 1993) و به عبارت دیگر اهمال کاری یک ویژگی و نقص رفتاری است که به شکل عقب انداختن یک تکلیف یا یک تصمیم گیری نمایان می شود (لوینسون ، 1998).