تحقیق درمورد مقایسه و مالکیت

دانلود پایان نامه
3-2-6-2-معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «فی» 124
3-2-6-2-1-استعلا 124
3-2-6-2-2-مقایسه 125
3-2-6-2-3-مصاحبت 125
3-2-6-3-معانی غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «در» 126
3-2-6-3-1-مجاوزت 126
3-2-6-3-2-تعاقب 127
3-2-7-حرف جر «علی» و حرف اضافه ی «بر» 127
3-2-7-1-معانی مشترک حرف جر «علی» و حرف اضافه ی «بر» 127
3-2-7-1-1-استعلا 128
3-2-7-1-2-مجاوزت 129
3-2-7-1-3-مصاحبت 130
3-2-7-1-4- تعلیل 131
3-2-7-1-5- مطابقت 132
3-2-7-1-6-الزام 133
3-2-7-1-7- مخالفت 133
3-2-7-2-معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «علی»: 134
3-2-7-2-1-بیان حالت 134
3-2-7-2-2-به معنای «مِن» 135
3-2-7-2-3-ظرفیت زمانی……………………………………………………………………………………………………135
3-2-7-3-معانی غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «بر» 136
3-2-8-حرف جر «لام» و حرف اضافه ی «بهر» و «برای» 136
3-2-8-1-معانی مشترک حرف جر «لام» و حرف اضافه ی «بهر» و «برای»: 137
3-2-8-1-1- تعلیل 137
3-2-8-1-2-مالکیت 139
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   حرف اخر