تحقیق درمورد مقایسه و مالکیت

دانلود پایان نامه
3-3-2-3-بیان حالت 161
3-3-3-حرف اضافه ی «را» 161
3-3-3-1-علامت مفعول بی واسطه یا مستقیم 162
3-3-3-2-قسم 162
3-3-3-3-تبلیغ 162
3-3-3-4- صیرورت 163
3-3-3-5- فک اضافه 163
3-3-3-6-مقایسه» 163
3-3-3-7-مالکیت 164
3-3-3-8-انتهای غایت 164
3-3-3-9- مترادف حرف اضافه ی «برای» 164
3-3-3-10- تملیک 165
3-3-3-11-مترادف حرف اضافه ی «به» 165
3-3-3-12-مترادف حرف اضافه ی «از» 165
3-3-3-13-مترادف گروه حرف اضافه ای « از نظرِ » 165
3-3-3-14-: مترادف « صاحبِ ، دارنده ی ِ» 166
3-3-3-15- مترادف با « درباره ی » 166
3-3-3-16-مترادف « به نظرِ » 166
3-3-3-17- مترادف «برایِ، نزدِ » 166
3-3-3-18-مترادف حرف اضافه ی «بر» 167
3-3-3-19-مترادف « نسبت به، با» 167
3-3-3-20-مترادف « بینِ ، میانِ 167
3-3-3-21-به معنای « سزاوارِ ، شایسته یِ» 167
3-3-3-22- به منظور تخصیص مسندالیه 168
3-3-4-حروف جری که در جایگاه نماد اصلی یک معنی، معادلی در حروف
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامهساده سازی، شبیه سازی، مهندسی نفت