تحقیق درمورد مقابله و مقدار

دانلود پایان نامه

3-2-2-1-9-ظرفیت مکانی 87
3-2-2-1-10- ظرفیت زمانی 88


3-2-2-1-11- مصاحبت 90
3-2-2-1-12- مقابله 92
3-2-2-1-13- قسم 93
3-2-2-1-14- دلالت بر مقدار 94
3-2-2-1-15-«باء» مترادف «من» و «به» مترادف «از» 96
3-2-2-2-معانی غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «به» 97
3-2-2-1-توضیح 97
3-2-2-2-صیرورت 98
3-2-2-3-بیان حال 98
3-2-2-4-استغراق 99
3-2-2-5- تعاقب و ترتیب 100
3-2-2-6-مشابهت 100
3-2-2-7-مقاربت 101
3-2-3- معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «باء» 102
3-2-3-1-باء النقل 102
3-2-3-2-تفدیه ( فدا کردن ) 102
3-2-3-4-بمعنای « تجاه ، أمام » 103
3-2-3-5-باء الزائد 103
3-2-3-6-تبعیض 105
3-2-4-حرف جر «عن» و حرف اضافه ی « از » 105
3-2-4-1-معانی مشترک حرف جر «عن» و حرف اضافه ی «از»: 106
3-2-4-1-1-مجاوزت 106
3-2-4-1-2- تعویض 107

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد استراتژی های رقابتی پورتر و برنامه ریزی استراتژیک