تحقیق درمورد مسجد الحرام و تعریف لغوی

دانلود پایان نامه
که پیش از این آمده است.
تا کنون از چهار دلالت، گفته شد که بین این دو حرف، مشترک بوده اند.
3-2-4-2-معانی غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «از»
اکنون به دلالت هایی اشاره می شود که در حرف « از » وجود دارد اما تا کنون چنین دلالتی از حرف جر «عن» دیده نشده است و آن ها عبارتند از:
ابتدای غایت، تبعیض، بیان الجنس، تعاقب، احتوا، تکثیر در وصف، انتساب، تعریف، تفصیل، تفضیل، ظرفیت، اختصاص، بیان منشأ یک امر، موافقت؛ که شرح همه ی این ها در مبحث مقایسه ی حرف «من» و «از» آمده است.
3-2-4-3-معنای غیر مشترک موجود در حرف جر «عن»
اما دلالتی نیز در حرف جر «عن» وجود دارد که در حرف اضافه ی «از» دیده نشده است:
3-2-4-3-1-مرادف با معنای «بَعد»
یا إبنه العامری عَمّا قلیلٍ
یَأذن الحّیُ ، فاعلَمی بِالرّحیلِ
( بحتری، بی تا: 135 )
{ای دختر عامری، اندکی بعد، قبیله بانگ برمی دارد؛ پس بدان که کوچ، نزدیک است.}
در این بیت، حرف جر «عن» که به دلیل پیوستن به حرف «ما» زائده، مخفف شده است به معنای «بعد» می باشد “بعد قلیل”؛ این دلالت از حرف «عن» در متون عرب بسیار به چشم می خورد؛ غالبا حرف جر «عن» به گذشتن از یک مکان و یا آن چه که بر مکان دلالت می کند اشاره دارد اما بر خلاف همیشه، در این دلالت از آن، گذشتن زمان موردنظر می باشد “بعد از مدت اندکی”.
بر اساس آن چه گذشت، پرواضح است که دامنه ی اختلاف این دو حرف، بسی وسیع تر از دامنه ی اشتراکشان می باشد.
3-2-5-حرف جر «إلی» و حرف اضافه ی «تا»
از این رو، این دو حرف در مقابل یک دیگر قرار گرفته اند که هر دو نماینده ی اصلی معنای انتهای غایت در زبان خود می باشند که البته حرف اضافه ی «تا» در کنار حرف «به» هر دو به عنوان نماینده ی حروف اضافه در افاده ی معنای انتهای غایت هستند، از این جهت که برخی از اقسام آن در حرف «به» و برخی دیگر در حرف «تا» تجلی یافته است.
« “تا” بین اسم و حرف اضافه و ربط، مشترک است؛ باید به این نکته توجه داشت که “تا” در معنای حرفی، به نسبت میان کلمات و گروهها و نیز جملات دلالت دارد؛ بنابراین اگر همراه متمم ذکر شود و میان دو کلمه یا دو کروه ارتباط برقرار کند، حرف اضافه و در غیر این صورت، حرف ربط است؛ بی شک “تا” زمانی اسم است که بر یکی از معانی غیر حرفی مذکور در کتاب لغت مانند ( تخته، مثل و … ) دلالت داشته باشد ». (ابن الرسول و کاظمی، 1390: 7 )
پیش از این، انتهای غایت در حرف «به » مورد بررسی قرار گرفته است.
3-2-5-1-معنای مشترک حرف جر «إلی» و حرف اضافه ی «تا»
ابتدا تنها وجه مشترک این دو – انتهای غایت – سپس به بیان وجوه اختلافشان پرداخته می شود:
3-2-5-1-1-انتهای غایت
در مبحث مقایسه ی دو حرف «باء» و «به» درباره ی تعریف لغوی و اصطلاحی این دو سخن به میان آمده است.
3-2-5-1-1-1-انتهای غایت حقیقی مکانی در حرف جر «عن»
*سُبحان الذی أسرَی بِعبده لیلاً مِن المسجد الحرام إلی المسجد الأقصَی * (اسراء: 1)
{منزه است آن خدایی که بنده اش را شبانگاهی از مسجدالحرام به سوی مسجدالاقصی سیر داد.}