تحقیق درمورد فارسی و تعریف

دانلود پایان نامه

3-2-1-1-9- استعانت 55
3-2-1-1-10- تعریف 56


3-2-1-1-11- تفصیل 58
3-2-1-1-12- تفضیل 60
3-2-1-1-13- تباعُد 61
3-2-1-1-14-بیان منشأ یک امر 62
3-2-1-1-15-موافقت و مطابقت 63
3-2-1-1-16- تعاقب 65
3-2-1-1-17- ظرفیت 66
3-2-1-3-معانی غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «از» 67
3-2-1-3-1-اختصاص 68
3-2-1-3-2-احتوا 69
3-2-1-3-3-تکثیر در وصف 69
3-2-1-4-معنای غیر مشترک موجود در حرف جر «من» 70
3-2-1-4-1-مشابهت 70
3-2-2-حرف جر «باء » در عربی و حرف اضافه ی «به» در فارسی 71
3-2-2-1- معانی مشترک حرف جر «باء» و حرف اضافه ی «به» 71
3-2-2-1-1-الصاق 72
3-2-2-1-2-استعانت 74
3-2-2-1-3-استعلا 75
3-2-2-1-4-تعویض و بدل 78
3-2-2-1-5-تعلیل 79
3-2-2-1-6- مجاوزت 80
3-2-2-1-7-انتهای غایت 81
3-2-2-1-8-موافقت و مطابقت 86
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درمورد اختلالات وابسته به الکل و برای وابستگی به مواد