تحقیق درمورد زبان فارسی و فارسی

دانلود پایان نامه
3-2-5-1-1-4-انتهای غایت مجازی زمانی
تا کنون چنین دلالتی از حرف جر «إلی» دیده نشده است.
و معادل آن در غایت عقلی زمانی در حرف اضافه ی «تا»:
مرا تا پای می پوید طریق عقل می جویم
بهل تا عقل می گوید زهی سودای بی حاصل
(سعدی، همان: 6)
در این بیت، سعدی با آوردن حرف «تا» از مسیری حکایت می کند که دلالت بر زمان دارد و مقصود وی این است که تا زمانی که جان در بدن دارم به دنبال عشق می روم، از این رو حرف «تا» مفید معنای غایت زمانیست و از آن جا که “پای پوییدن” مجاز از توان داشتن و پابرجا بودن است و منظور شاعر، معنای مجازی آن می باشد و این غایت، غایت عقلی است.
3-2-5-1-1-5-انتهای غایت حقیقی در اشخاص
*ارجع إلیهم * ( نمل: 37 )
در این آیه ی شریفه، حضرت سلیمان در خطاب به ملکه ی سبأ می گوید: “به سوی ملکه و قوم خویش برگرد و پیغامی را برای آن ها ببر”؛ این چنین حرف جر «إلی» مفید معنای انتهای غایت حقیقی در اشخاص است.
در زبان فارسی معادلی در حرف اضافه ی «تا» وجود ندارد.
3-2-5-1-1-6-انتهای غایت مجازی در رویدادها
و بادِر إلی اللذات فالدهر مولع
بتنغیص عیش و اصطلاح علاء
(شریف رضی، همان: 7)
{به لذت ها روی بیاور چرا که روزگار، شیفته ی آن است که زندگی را تلخ کند.}
در این بیت، حرف جر «إلی» بیانگر انتهای سیری است که به مبادرت ورزیدن به لذّات، ختم می شود، یعنی “از کاری روی گردانیدن و به لذات روی آوردن” است؛ از آن جا که درک این سیر با عقل قابل ادراک است، از این رو بر آن، غایت مجازی اطلاق می گردد.
_ و معادل آن، غایت عقلی در رویدادها در حرف اضافه ی «تا» :
یک دم نمی رود که نه در خاطری و لیک
بسیار فرق باشد از اندیشه تا وصول
(سعدی، همان)
در این بیت، شاعر از سیر رویدادی سخن می گوید که از اندیشه و تفکر شروع می شود و به وصل و وصول انتها می پذیرد و آن سیر “تفاوت بین اندیشه تا وصول” می باشد؛ از این رو که درک این تفاوت با حواس امکان پذیر نمی باشد اما با عقل قابل دریافت است؛ از این رو بر آن غایت عقلی اطلاق می گردد.
3-2-5-2-معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «إلی»
« انتهای غایت » تنها وجه مشترک میان این دو حرف می باشد و چنان که پیش از این نیز اشاره شد، این دلالت تنها دلالت از حرف اضافه ی «تا» می باشد اما دامنه ی معانی حرف جر «إلی» بسی وسیع تر از آن است؛ چرا که حرف جر «إلی» دارای چندین معانی فرعی نیز می باشد؛ از قبیل:
3-2-5-2-1-مصاحبت