تحقیق درمورد زبان فارسی و زبان عربی

دانلود پایان نامه

2-4-1-وجه تسمیه ی حروف جر و تقسیمات آن ها 24
2-4-2-انواع حروف جر 25


2-4-3-اهمیت حروف جر 27
2-5-تعدد معانی حروف 28
فصل سوم: مقایسه ی تطبیقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی ساده ی فارسی
3-1-گزینش حروف اضافه ی ساده ی فارسی در تطبیق با حروف جر عربی 31
3-2-نمایندگان اصلی یک معنای مشترک در حروف جر عربی و حروف اضافه ی
ساده ی فارسی 32
3-2-1-مقایسه ی حرف جر «من» در زبان عربی و حرف اضافه ی «از» در زبان
فارسی 32
3-2-1-1-حرف جر «من» 32
3-2-1-1-1- “من” جاره زائده 32
3-2-1-1-2-«من» جاره غیر زائده 33
3-2-1-1-2-1-ابتدای غایت 33
3-2-1-1-2-1-1-ابتدای غایت مکانی 34
3-2-1-1-2-1-1-2-ابتدای غایت زمانی 37
3-2-1-1-2-1-1-2-3-ابتدای غایت در اشخاص: 39
3-2-1-1-2-1-1-2-4-ابتدای غایت در رویدادها: 39
3-2-1-1-2- تبعیض 40
3-2-1-1-3- بیان جنس 41
3-2-1-1-4- تعلیل 43
3-2-1-1-5- تعویض 45
3-2-1-1-6-استعلا 46
3-2-1-1-7- مجاوزت 50
3-2-1-1-8- انتساب 53
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درمورد تعلیم و تربیت اسلامی و اصل سوم قانون اساسی