تحقیق درمورد زبان فارسی و زبان عربی

دانلود پایان نامه
4-2-4-2-مجاورت در زبان فارسی 184
4-2-4-2-1-مجاوزت در حرف «از» 184
4-2-4-2-2-مجاوزت در حرف «بر» 184
4-2-5-مصاحبت 184
4-2-5-1-مصاحبت در زبان عربی 184
4-2-5-1-1- مصاحبت در حرف «باء» 185
4-2-5-1-2-مصاحبت در حرف «علی» 185
4-2-5-2-مصاحبت در زبان فارسی 185
4-2-5-2-1-مصاحبت در حرف « به » 186
4-2-5-2-2-مصاحبت در حرف «بر» 186
4-2-6-استعانت 187
4-2-6-1-استعانت در زبان عربی 187
4-2-6-1-1-استعانت در حرف «باء» 187
4-2-6-1-2-استعانت در حرف «من» 187
4-2-6-2-استعانت در زبان فارسی 188
4-2-6-2-1-استعانت در حرف «با» 188
4-2-6-2-2-استعانت در حرف «از» 188
4-2-6-2-3-استعانت در حرف «به» 188
4-2-7-موافقت 189
4-2-7-1-در زبان عربی 189
4-2-7-1-1-موافقت در حرف «علی» 189
4-2-7-1-2-موافقت در حرف «من» 189
4-2-7-1-3-موافقت در حرف «باء» 190
4-2-7-2-موافقت در زبان فارسی 190
7-2-7-2-1-موافقت در حرف «بر» 190
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد محیط زیست و تغییر رنگ