تحقیق درمورد زبان فارسی و زبان عربی

دانلود پایان نامه
4-2-1-2-استعلا در «باء» 177
4-2-1-3-استعلا در «عن» 177
4-2-1-4-استعلا در «من» 178
4-2-1-5-استعلا در «فی» 178
4-2-2-استعلاء در زبان فارسی 178
4-2-2-1-استعلا در «به» 178
4-2-3-ظرفیت 179
4-2-3-1-ظرفیت در زبان عربی 179
4-2-3-1-1-ظرفیت در «من» 179
4-2-3-1-2-ظرفیت مکانی در «باء»: 179
4-2-3-1-3-ظرفیت زمانی در «باء» 180
4-2-3-1-4-ظرفیت زمانی در «إلی» 180
4-2-1-3-5-ظرفیت زمانی در «علی» 180
4-2-3-1-6-ظرفیت در « لام» 180
4-2-3-2-ظرفیت در زبان فارسی 181
4-2-3-2-1- ظرفیت در «از» 181
4-2-3-2-2-ظرفیت مکانی در «به» 181
4-2-3-2-3-ظرفیت زمانی در «به»: 181
4-2-3-2-4-ظرفیت زمانی در «بر» 182
4-2-3-2-5-ظرفیت در «با» 182
4-2-4-مجاوزت 182
4-2-4-1-مجاورت در عربی 182
4-2-4-1-1-مجاوزت در حرف «من» 182
4-2-4-1-2-مجاوزت در حرف «باء» 183
4-2-4-1-3-مجاوزت در «علی» 183
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد روابط مثبت با دیگران و ویژگی های روان سنجی