تحقیق درمورد زبان فارسی و زبان عربی

دانلود پایان نامه
اضافه ی فارسی ندارند 168
3-3-4-1-«رُبَّ» 168
3-3-4-1-1-تکثیر 168
3-3-4-1-2-تقلیل 169
3-3-4-2-حرف جر «تاء» و «واو» مفید معنای قسم 169
فصل چهارم:بررسی تفاوت های حروف در افاده ی یک معنای مشترک
4-1-مسأله ی نیابت حروف از یکدیگر 172
4-2-معانی مشترک حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی 172
4-2-1-تعلیل 172
4-2-1-1-تعلیل در زبان عربی 172
4-2-1-1-1-تعلیل در «من» 173
4-2-1-1-2-تعلیل در «باء» 173
4-2-1-1-3-تعلیل در « ل » 173
4-2-1-1-4-تعلیل در «علی» 174
4-2-1-1-5-تعلیل در «عن» 174
4-2-1-1-6-تعلیل در «فی» 174
4-2-1-2-تعلیل در زبان فارسی 175
4-2-1-2-1-تعلیل در «برای» 175
4-2-1-2-2-تعلیل در «به» 175
4-2-1-2-3-تعلیل در «از »: 176
4-2-1-2-4-تعلیل در «بر» 176
4-2-1-2-5-تعلیل در حرف اضافه ی «در» 176
4-2-استعلا 177
4-2-1-استعلاء در زبان عربی 177
4-2-1-1-استعلا در «علی» 177
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله قراردادهای نفتی و انعقاد قرارداد