تحقیق درمورد زبان عربی و در لغت

دانلود پایان نامه
4-2-7-2-2-موافقت در حرف «از» 190
4-2-7-2-3-موافقت در حرف «به» 191
4-2-8-انتهای غایت 191
4-2-8-1-انتهای غایت در حرف جر «إلی» و «حتی» 192
4-2-8-2-انتهای غایت در «باء» 193
4-2-8-3-انتهای غایت در «فی» 194
4-2-8-4-انتهای غایت در حرف «لام» جر 194
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری 196
منابع 200

فصل اول

مقدمه
1-1-بیان مسأله
«حرف»، در لغت به معانی گوناگونی به کار می رود و از آن ها: طرف، جانب، لبه، کناره، تیزی شمشیر می باشد. (دهخدا، 1377: 8845. ج6 ) و در اصطلاح بر یکی از موارد زیر اطلاق می گردد:
_ یا واحد گفتار که همان سخن است می باشد.
_ و یا یکی از اقسام سه گانه ی کلمه است و آن دو دیگر، اسم و فعل است و در این صورت، حروف به دو دسته تقسیم می شوند:
الف. حروف هجا.
ب. «کلمه ای که بالوضع دلالت کند بر معنی غیر مستقل». (دهخدا، همان: 8847. ج6)
بر اساس تقسیم بندی اخیر، حروف در زبان عربی به دو قسم «معانی» و «مبانی» تقسیم می شود که حروف هجا را حروف مبانی و سایر حروف را حروف معانی می نامند.
این حروف به علت افاده ی معنایی که در جمله می کنند و یا به این دلیل که بر معنایی خاص، دلالت می کنند حروف معانی، نامیده می شوند. (عرابی احمد، 1989: 190)
از آن جا که در زبان عربی، با توجه به معیارها و ضوابط مختلف، تقسیم بندی های گوناگونی از حروف در جنبه های مختلف آن شده است؛ از میان این اقسام از حروف، تنها حروف جاره در حیطه ی این بحث قرار می گیرد؛ این حروف که از جایگاه ویژه ای در زبان عربی برخوردار هستند از این رو جاره، خوانده می شوند که معانی فعل را به اسم می کشانند و منتقل می کنند و برخی از نحویان، نام دیگری بر آن اطلاق نموده اند و آن، « حروف الاضافه » می باشد؛ به این دلیل که این حروف، اسم و یا جانشین اسم را به یکی از اجزای جمله ارتباط می دهند و هم چنین برخی دیگر از علمای مکتب کوفی بر این حروف، حروف الصفات اطلاق نموده اند از این رو که از ترکیب با اسم، صفتی می سازند مانند ” تبعیض، تبیین “. (ابن عقیل ،1386: 5)