تحقیق درمورد دانشجویان دانشگاه شیراز و مهارت های تفکر انتقادی

دانلود پایان نامه

– ابراز احساسات کنید .
– وادار کردن فرد به انجام کار : احساس انجام کار ، اغلب از شدت تنش می کاهد و انگیزه بیشتری تولید می کند.
– توجه به عواقب توجیه گرایی ، که اهمال کاری را به شکل اعتیادی بی درمان در می آورد . هنگامی که توجیه عادت شد . ناهنجاری بر انسان حکومت خواهد کرد .
– تلقین درمانی
– تنبیه شرطی شدن اجتنابی
– تغییر محیط اگر رفتار انسان به روشی هدف دار انجام شود ، جایی برای اهمال کاری نخواهد بود چرا که تنها انجام کار ، انسان را از تردید و دودلی و ترس نجات می دهد . بیشتر اهمال کاران منتظر فرصت مناسبی هستند تا حوصله و حال کار را پیدا کنند غافل از این که این روش خود بهانه ای است برای به تأخیر انداختن فرصت های مناسب.
اهمال کار ، باید بیش از هر چیز از عامل تقویت و ماندگاری شدن اهمال کاری بپرهیزد . یعنی از توجیه کار های خویش اجتناب نماید . به هر حال ، راههای مختلف استفاده از اوقات فراغت زندگی را پیدا کند . با تجربه ، تحرک و تلاش امروز برای رسیدن به فردایی بهتر گام بردارد . اهمال کاری زائیده بینش منفی گرایانه ی انسان نسبت به کار است . اگر کاری را مشکل بدانیم و با دیدن منفی به آن نگاه کنیم . توانایی خود را به فراموشی می سپاریم و از آن غافل می شویم و شاید هم توجه به نکات منفی ما را از جهات مثبت و امتیازات آن کار غافل کند(آقا تهرانی ،1382).
تعریف رضامندی
مفهوم رضایتمندی که به عنوان تابعی از میزان کامروایی و ارضای نیازهای جسمی و روانی فرد تعریف می شود (زیمرمن،2003). مفهومی برخاسته از نظریه های انگیزش و نیازها در روانشناسی است که همه زمینه ها و ابعاد زندگی را در بر می گیرد. این مفهوم تا مدتها به محیط های شغلی معطوف بود، اما به تدریج در حوزه های وسیعتری همچون خدمات تجاری، خدمات رفاهی و بهداشتی و زمینه های خانوادگی مطرح شد. با گسترش آموزش در جهان مفهوم رضایتمندی در ابعاد مختلف آموزش نیز مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات گسترده نشان می دهد که رضایتمندی دانش آموزان و دانشجویان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر در انگیزش و پیشرفت تحصیلی، رشد مهارتهای تحصیلی، بهداشت روانی در محیط های آموزشی،و دلبستگی به محیط آموزشی است. همچنین، محققان زیادی نشان داده اند که رضایتمندی به طور پیچیده ای تحت تأثیر عوامل متعددی همچون جنسیت، وضعیت قومی و نژادی، خصوصیات فردی و خانوادگی و محیط تحصیلی و روشها ، روند و فضای آموزشی است(کاریمر و همکاران،2003). با این حال، رضایتمندی بسیار وابسته به موقعیت است و همان طور که بلتیکووا وفاکس (2002) بیان کرده اند، با اینکه در آموزشعالی از رضایتمندی به عنوان شاخصی با اهمیت یاد می شود، هنوز درک مشترکی از ساختار این مفهوم به دست نیامده است و از این رو، گرملر و مک کالو(2002) تصریح می کنند که تأمین کنندگان رضایتمندی باید از این مفهوم در موقعیت خود تعریفی روشن و قابل فهم و شرایطی واضح و عینی در ذهن داشته باشند.
به تعویق انداختن رضامندی ابتدا توسط میشل و همکاران( 1965 ، به نقل از آی دوک و میشل، 2000 ) مطرح گردیده است .بر اساس آزمایش آن ها،کودکا ن در زمینۀ انتخاب پاداش، به دو صورت مختلف عمل می کنند : 1) دریافت پاداش به صورت فوری اما کوچک و بی ارزش و 2) دریافت پاداش با تأخیر زمان اما بزرگ و باارزش. آنها در این آزمایش دریافتند که به تأخیر انداختن رضامندی، یعنی توانایی و اراده فرد در به تأخیر انداختن رضایتمندی های فوری و کم ارزش در برابر رضایتمندی های باتأخیر و باارزش، با سطح هوش، فایق آمدن بر وسوسۀ محرک ها، مسئولیت اجتماعی و پیشرفت کودکان پیش دبستانی رابطه مثبت و معنادار دارد(میشل و همکاران، 2008). به تأخیر انداختن رضامندی، نوعی شایستگی است که به فرد کمک می کند تا به صورت ارادی، پاداشهای فوری را به منظور بدست آوردن پاداشهایی که به صورت موقت دور هستند به تعویق بیاندازد؛ به عبارت دیگر ، به تأخیر انداختن در دست یابی به مهارت به تأخیر انداختن رضامندی، مانند همه انتخاب های رفتاری ما مبتنی بر نظریه شناختی – اجتماعی است و به انتظارات، باورها، اهداف و ارز شهای فرد بستگی دارد(میشل و همکاران، 2008).
دانش آموزانی که دارای ویژگی تأخیر در رضامندی تحصیلی هستند از راهبردهای شناختی همچون بسط، سازماندهی و تمرین و راهبردهای فراشناختی همچون برنامه ریزی، خودنظارتی و خودنظم دهی و به ویژه راهبردهای مدیریت منابع از جمله تنظیم زمان و محیط مطالعه، تنظیم تلاش، کمک خواستن و یادگیری دو جانبه به طور مناسب و مستمر استفاده می کنند تأخیر در رضامندی تحصیلی، پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی، انگیزش، جستجوی کمک، خودکارآمدی و جهت گیری هدفی است .با توجه به اهمیت به تعویق انداختن رضامندی تحصیلی در فرایند یاددهی- یادگیری، نیاز مبرم و حیاتی به ابزار برای ارزیابی و سنجش تأخیر رضامندی تحصیلی را مطرح می کنند. به گفته بیمبنتی این ابزار باید تأخیر رضامندی تحصیلی را با دقت و با توجه به روشهای آماری بسنجد. بیمبنتی پیشنهاد می کند که خود-گزارشی احتمالاً بهترین روش است که می تواند توانایی به تأخیر انداختن رضامندی تحصیلی دانش آموزان را نمایان سازد. با این حال، بی مبنتی از نقصهای این روش غافل نیست و ضمن مطرح کردن مشکلات روش شناختی این نوع ابزار، سوگیری های احتمالی افراد را در گزارشهای خود ذکر می کند(بیمبنتی و همکاران،2011).
پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
پژوهش سولومون و راث بلوم (2008) نشان می دهد که ترس از شکست در امتحان که یک پاسخ اضطرابی است باعث میشود که سطح اضطراب فرد بالا رود و در نتیجه برای کاهش این اضطراب شخص ممکن است دچار اهمالکاری تحصیلی می شود تا اضطرابش را به تاخیر بیندازد. نتایج پژوهش های زیادی نشان می دهد که اضطراب می تواند بر اهمال کاری تحصیلی تأثیرگذار باشد.
هوساین و سالتن (2010) در پژوهشی دریافتند که مشکلات زیادی دردانشجویان وجود دارد که مرتبط با اهمال کاری تحصیلی هستند که از جمله آنها میتوان به پیشرفت تحصیلی ضعیف و مشکلات جسمی و روانشناختی، اضطراب، بی نظمی، سردرگمی و عدم مسئولیت پذیری اشاره کرد.
همچنین بارکا و ین ( 2007 ) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که افراد کمالگرا و اهمال کار ویژگی های شناختی مشترکی دارند که باعث می شود هر دو بر معیارهای مطلق و بی عیب و نقص انجام دادن کارها تکیه کنند.
نامیان و حسینچاری(1390) در پژوهشی تحت عنوان پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس هسته کنترل و باورهای مذهبی انجام دادند. در این راستا، نمونه ای متشکل از 447 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز ( 225 دختر و222 پسر ) به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی، هسته کنترل و جهت گیری مذهبی را تکمیل کردند . در نگاهی کلی، نتایج نشان داد که نمره کل اهمال کاری تحصیلی به وسیله بعد (مؤلفه) اخلاقیات از جهت گیری مذهبی و هسته کنترل درونی به صورت منفی پیش بینی می شود. همچنین معلوم شد که هسته کنترل درونی و بعد اخلاقیات از جهت گیری مذهبی پیش بینی کننده منفیِ دو بعد اهمال کاری در آماده سازی تکلیف و اهمال کاری در آماده سازی مقاله هستند . اهمال کاری در آمادگی برای امتحان، توسط هیچ یک از ابعاد جهت گیری مذهبی و هسته کنترل درونی پیش بینی نمی شود . مقایسه دختران و پسران نشان داد که میانگین نمره اهمال کاری در آماده سازی تکالیف و نمره کل اهمال کاری تحصیلی در پسران بیشتر از دختران است؛ در سایر ابعاد اهمال کاری، تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
نصرآبادی و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان “نقش نگرش تفکر انتقادی و سبک های شناختی یادگیری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی” انجام دادند یافته های حاصل از پژوهش آنان و نیز مرور مطالعات در دسترس در زمینه تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نشان می دهد که مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان این دانشگاه در حد قابل قبول نیست. مسؤولین و برنامه ریزان آموزشی کشور می بایست با ایجاد تغییراتی در برنامه درسی و نحوه اجرای آن، توجه بیشتری به کسب تفکر انتقادی در حین تحصیلات دانشگاهی نموده و چه بسا لازم است توجه به این امر از سطوح بسیار پایین تحصیلی آغاز گردد. بر طبق یافته ها نگرش تفکر انتقادی و سبک یادگیری میزان تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند. بین پیشرفت تحصیلی و نگرش تفکر انتقادی در سبک های یادگیری تفاوت وجود دارد. در واقع نوع سبک یادگیری تعیین کننده میزان ارتباط سطح پیشرفت تحصیلی و نگرش انتقادی است.
سلیمان نژاد وحسینی نسب(1391) پژوهشی تحت عنوان “تاثیر تعاملی آموزش راهبردهای خودتنظیمی و سبکهای شناختی دانش آموزان بر عملکرد حل مسئله ریاضی انجام دادند ” در این راستا، 111 نفر از دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک سال سوم دبیرستان شهر خوی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل قرار گرفتند. ابتدا از آزمودنی ها پیش آزمون حل مسئله ریاضی به عمل آمد. سپس به آزمودنی ها به مدت 16 جلسه 90 دقیقه ای راهبردهای خودتنظیمی آموزش داده شد. سپس پس آزمون حل مسئله ریاضی اجرا شد. یافته های پژوهشی نشان داد که عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان بر اثر آموزش راهبردهای خود تنظیمی افزایش می یابد. عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان با توجه به آموزش راهبردهای خودتنظیمی و سبک شناختی همگرا و جذب کننده افزایش یافت. عملکرد حل مسئله ریاضی (سطح مفهومی) دانش آموزان با توجه به آموزش راهبردهای خودتنظیمی و سبک شناختی همگرا و جذب کننده افزایش نیافت ولی عملکرد حل مسئله ریاضی (سطح راهبردی) دانش آموزان با توجه به آموزش راهبردهای خودتنظیمی و سبک شناختی همگرا و جذب کننده افزایش یافت.
وینترز و همکاران(2004)گفته اند که سبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه به عنوان متغیر فرایندی ، نوع توانایی ها ، مهارت های بازسازی شناختی و توانش های میان فردی را تحت تأثیر قرار می دهد. فراگیران دارای سبک وابسته به زمینه تحت تأثیر محیط اطراف خود قرار دارند. در حالی که، فراگیرانی که از نظر یادگیری مستقل از زمینه می باشند به راحتی تحت تأ ثیر محیط اطراف و زمینه قرار نمی گیرند.
کولن(2001) پژوهشی را در زمینه بررسی رضایت مندی استفاده کننده انجام داد . در این پژوهش، رابطه میان کیفیت خدمات و رضایت استفاده کننده مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج نشان داد فاصله چشمگیری میان توقعات استفاد هکننده و خدمات کتابخانه ای وجود دارد.
چنگ(2005) در پژوهشی تحت عنوان” پژوهشی درباره رضایت بخشی استفاده کنندگان از خدمات سوال و جواب اینترنتی در کتابخانه های عمومی” دریافت که با ارزیابی رضایت از این خدمات در یک بررسی سه ماهه ( 12 فوریه تا 11 می ) در سال2004 میلادی، بیشتر پاسخگویان از جواب هایی که دریافت نموده، بسیار راضی بودند و فقط تعداد کمی از پاسخ دهندگان از این خدمات احساس نارضایتی داش تند که نتیجه آن پیشنهاداتی برای ارتقای سطح خدمات مرجع دیجیتالی کتابخانه عمومی دیجیتالی بود.
ادراکی و همکاران (1390) در مطالعه ای نشان دادند که پیشرفت تحصیلی با رضایت از تحصیل در ارتباط است، بنابراین باید بررسی رضایت مندی دانشجویان، از ابعاد مهم یادگیری و آموزش قرار گیرد و با ارائه مشاوره و حمایت اجتماعی به دانشجویان سعی در افزایش انگیزش و رضایت مندی آنها و به تبع آن پیشرفت تحصیلی ایشان بشود.
مالین و همکاران (2009) بیان کردند رضایت از تسهیلات و امکانات موجود در دانشگاه ارتباطی با معدل فرد ندارد. اما این پژوهشگران نشان داده اند که میزان رضایت کلی از دانشگاه با معدل دانشجویان ارتباط معناداری دارد. این محققین همچنین مطرح کردند که احساس بهتر دانشجویان درباره عملکرد دانشگاه، رضایت بیشتر آنها از مؤسسه را در پی خواهد داشت.
فصل سوم:
روش تحقیق
3-1. مقدمه: