تحقیق درمورد جایگاه و تبلیغ

دانلود پایان نامه
3-2-10-3-1-تفصیل 150
3-2-11-حرف جر «حتی» و حرف اضافه ی «تا»: 150
3-2-11-1-معانی مشترک حرف جر «حتی» و حرف اضافه ی «تا»: 150
3-2-11-1-1-انتهای غایت 151
3-2-11-1-2- تعلیل 152
3-2-12-دو حرف جر «مُذ ، مُنذُ» و حرف اضافه ی «از » 152
3-2-13-حروف جر « حاشَ ، خَلا ، عَدا» و حروف اضافه ی « جز ، بجز» 153
3-3-بررسی حروف اضافه ای که در جایگاه نماد اصلی یک معنی، معادلی در میان
حروف جر عربی ندارند 154
3-3-1-حرف اضافه ی «با» 155
3-3-1-1-مصاحبت 155
3-3-1-2-بیان حالت 156
3-3-1-3-به معنای صاحب و دارنده ی صفت 156
3-3-1-4-تبلیغ 156
3-3-1-5-مخالفت 157
3-3-1-6-مقابلت 157
3-3-1-7-استعانت 158
3-3-1-8-استدراک 158
3-3-1-9-تعویض 159
3-3-1-10-اختصاص 159
3-3-1-11-الصاق 159
3-3-1-12-ظرفیت مکانی 159
3-3-2-حرف اضافه ی «بی» 160
3-3-2-1-نفی مصاحبت 160
3-3-2-2-نفی صفت 160
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درمورد خلق ارزش برای مشتری و سازمان و مدیریت