تحقیق درمورد توضیح و مکان

دانلود پایان نامه
3-2-4-1-3- استعلا 107
3-2-4-1-4-تعلیل 109
3-2-4-2-معانی غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «از» 109
3-2-4-3-معنای غیر مشترک موجود در حرف جر «عن» 110
3-2-4-3-1-مرادف با معنای «بَعد» 110
3-2-5-حرف جر «إلی» و حرف اضافه ی «تا» 110
3-2-5-1-معنای مشترک حرف جر «إلی» و حرف اضافه ی «تا» 111
3-2-5-1-1-انتهای غایت 111
3-2-5-1-1-1-انتهای غایت حقیقی مکانی در حرف جر «عن» 111
3-2-5-1-1-2-انتهای غایت مجازی مکانی 112
3-2-5-1-1-3-انتهای غایت حقیقی در زمان 113
3-2-5-1-1-4-انتهای غایت مجازی زمانی 113
3-2-5-1-1-5-انتهای غایت حقیقی در اشخاص 114
3-2-5-1-1-6-انتهای غایت مجازی در رویدادها 114
3-2-5-2-معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «إلی» 115
3-2-5-2-1-مصاحبت 115
3-2-5-2-2-تعلیل 116
3-2-5-2-3-ظرفیت زمانی 116
3-2-6-حرف جر «فی» و حرف اضافه ی « در » 117
3-2-6-1-معانی مشترک حرف جر «فی» و حرف اضافه ی «در» 117
3-2-6-1-1- ظرفیت 117
3-2-6-1-2-تعلیل 120
3-2-6-1-3-انتهای غایت 121
3-2-6-1-4-توضیح: 122
3-2-6-1-5- بیان حالت 123
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه شرکت پست جمهوری اسلامی و ناصرالدین شاه قاجار