تحقیق درمورد استحقاق و مقدار

دانلود پایان نامه
3-2-8-2-معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «لام» 140
3-2-8-2-1-اختصاص 140
3-2-8-2-2-انتهای غایت 140
3-2-8-2-3-استحقاق 140
3-2-8-2-4-صیرورت 141
3-2-8-2-5-ظرفیت 141
3-2-8-2-6-تملیک 142
3-2-8-2-7-تبلیغ 142
3-2-8-2-8-مقاربت 143
3-2-8-2-9-تبعیض 143
3-2-8-2-10-لام زائده 144
3-2-8-2-11-برای تاکید نفی 144
3-2-8-2-12-برای قسم 144
3-2-9-حرف جر «کاف» و حرف اضافه ی «چون» 145
3-2-9-1-معنای مشترک حرف جر «کاف» و حرف اضافه ی «چون» 145
3-2-9-1-1- مشابهت 145
3-2-9-1-1-1- شباهت از لحاظ هیئت 145
3-2-9-1-1-2- شباهت از لحاظ جنس 146
3-2-9-1-1-3-شباهت از لحاظ حالت 147
3-2-9-1-1-4-شباهت از لحاظ مقدار 147
3-2-9-2-معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «کاف»: 148
3-2-9-2-1-تعلیل 148
3-2-9-2-2-تاکید 149
3-2-9-2-3-در معنای اسمی ( به معنای مثل ): 149
3-2-10-3-معنای غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «چون» 149
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع مبادی العربیه و مصاحبه