تحقیق درمورد ادراک حسی و افراد

دانلود پایان نامه
_ استعلای حقیقی در حرف اضافه ی «علی»:
*وظَللنا علیکم الغمام * (بقره: 57)
در این آیه ی شریفه که خطاب به قوم موسی (ع) می باشد، حرف جر «علی» از قرار گرفتن “الغمام” بر روی “قوم موسی” حکایت می کند که این نوع استعلا و قرار گرفتن –قرار گرفتن ابر بر روی سر افراد-، در عالم واقع امکان پذیر و قابل ادراک حسی می باشد از این رو بر آن، استعلای حسی اطلاق می گردد.

_ و معادل آن، استعلای حسی در حرف اضافه ی «بر»:
برآمد بر آن تخت فرخ پدر
برسم کیان بر سرش تاج زر
(فردوسی، سابق: 12 )
در این بیت، نیز حرف اضافه ی «بر» از قرارگرفتن تاج زر بر روی سر شاهزاده ی موردنظر، حکایت می کند که این نوع استعلا از آن جهت که قابل ادراک حسی می باشد، استعلای حسی خوانده می شود.
_ استعلای مجازی در حرف جر «علی»:
*فلا خوفَ علیهم و لا هم یَحزنون * (بقره: 38)
{برایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد.}
در این آیه ی شریفه، حرف جر علی از عدم قرار گرفتن “ترس بر هدایت شدگان” حکایت می کند و از آن جهت که این نوع استعلا، قابل دریافت با حواس نمی باشد بر آن، استعلای مجازی اطلاق می گردد.
_ معادل آن، استعلای عقلی در حرف اضافه ی «بر»:
وانگه که مرا به من دهی باز