تحقیق درباره محصولات کشاورزی و مشکلات ساختاری


Widget not in any sidebars

۳. شفاف‌سازی تمامی صادرات و واردات از دیدگاه تجارت آب مجازی (محاسبۀ دبی و مسیرها)؛
۴. محاسبۀ مزیت‌های نسبی محصولات کشاورزی در مناطق؛
۵. محاسبۀ ارزش واقعی آب در مناطق. این موضوع به قدری اساسی است که به جرئت می‌توان گفت مطالعات کمّی تجارت آب مجازی بدون توجه به ارزش واقعی آن، نه‌تنها اهداف طرح را ارضا نخواهد کرد، بلکه مطالعات نیز سو‌گیری صحیحی در راستای استفادۀ بهینه از منابع نخواهد داشت؛
۶. ساخت مدلی با درنظرگرفتن روش‌های اقتصادسنجی و برنامه‌ریزی. چراکه این مدل درعین انعطاف‌پذیر‌بودن دربرابر تغییرات، به مفاهیمی همچون هزینۀ فرصت و مزیت نسبی، به‌طور درستی می‌پردازد و از آن‌ها در راستای تخصیص بهینۀ منابع استفاده می‌کند؛
۷. سراسر مراحل تحقیقاتی می‌باید با واقعیت‌های اجتماعی و ساختاری جامعه سازگاری داشته باشد. بدین منظور مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته و روابط بین متغیرهای اجتماعی و ساختاری به‌دقت ترسیم شده است؛
۸. توجه به رفاه قشری از جامعه که سیاست‌های توسعۀ تجارت آب مجازی بر زندگی آن‌ها اثر مستقیم دارد؛ همانند کشاورزان؛
۹. مباحث تجارت آب مجازی با هدف کاهش فشار بر منابع واقع در اقلیم خشک و نیمه‌خشک مطرح شد. ولی این موضوع اساسی نباید از دید برنامه‌ریز و مدیر منابع آب دور باشد که ساختارهای کلان موجود تمایلی به استفاده از این منبع از خود نشان نمی‌دهد. به‌منظور استفاده از این منبع می‌باید تمامی سدها و موانع مادی و نهادی مطابق با واقعیات کشور شناخته شده و راه‌حل‌های پایدار شناسایی شوند؛
۱۰. اصولاً چگونگی آب و مباحث آبی ایجاب می‌کند که هماهنگی مناسبی بین نهادهای گوناگون در سطح کلان وجود داشته باشد. یک سیستم یکپارچۀ تصمیم‌سازی متشکل از تمامی نهادهای ذی‌نفع و مدیریتی واحد، با سو‌گیری استفادۀ کارآمد از منابع و با لحاظ هزینۀ فرصت و سیاست‌های توسعۀ پایدار می‌تواند بسیاری از مشکلات ساختاری را از پیش رو بردارد؛
۱۱. شایسته است مطالعات وسیعی بر روی روش‌های گوناگون امنیت غذایی با توجه به ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی صورت بگیرد و فرمول‌هایی ارائه شود که با سیاست‌های توسعۀ پایدار سازگاری بیشتری داشته باشد؛
۱۲. می‌توان هزینه‌ها و منافع سیاست‌های گوناگون امنیت غذایی را کمّی کرد. در این صورت شاید بتوان با منافع عایدی از تغییرات سیاست‌های امنیت غذایی، بخشی از اهداف اجتماعی و سیاسی راهکارهای فعلی تأمین امنیت غذایی را تأمین کرد؛
۱۳. توسعۀ تجارت آب مجازی با وجود یک سیستم یکپارچۀ تصمیم‌سازی، نیازمند مطالعاتی گسترده و دقیق در نحوۀ ارائۀ سیاست‌های حمایتی دولت در بخش‌های تأمین نیازهای آبی و غذایی است. با داشتن برنامه‌ای طولانی‌مدت در نحوۀ ارائۀ سیاست‌های حمایتی می‌توان علاوه‌بر تغییر الگوهای کشت، در منابع تأمین نیازهای گوناگون آبی تجدیدنظر کرد .[50]
4-14-1: طبقه‌بندی مباحث و مطالعات آب مجازی
1. مباحث و مطالعات اولیه
این مباحث شامل همۀ مطالعات صورت‌گرفتۀ قبل از بسط آن به تجارت آب مجازی است. محاسبۀ آب مجازی ذخیره‌شده در محصولات گوناگون، ازطریق روش‌های موجود، آب آبی و آب سبز و… ازجملۀ این مباحث و مطالعات است که در فصل نخست به آن‌ها پرداخته شد.
2. تجارت آب مجازی و شفاف‌سازی تجارت محصولات از منظر آب مجازی جابه‌جاشده
در این مرحله، دِبی شاه‌راه‌های آب مجازی محاسبه شده و در مقابل انتقال حقیقی آب مطرح می‌شود، یا به‌عبارتی وضعیت موجود از دیدگاه تجارت آب مجازی شفاف‌سازی می‌شود. محاسبۀ تأثیرات این تجارت در صرفه‌جویی یا اضافۀ مصرف منابع آب در سطح ملی و جهانی، در این مرحله از مطالعات صورت می‌گیرد و استفاده از تجارت محصولات آب‌بر به‌منظور کاهش فشار بر منابع آبی، هدف اصلی آن است. در فصل نخست، به موضوعات مطرح در این مرحله از مباحث و مطالعات پرداخته شد .[50]
3. برنامه‌ریزی و راهبردهای کلان
همان‌گونه که گفته شد، تجارت آب مجازی به‌عنوان بحثی کلان که بخش‌های وسیعی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بار دیگر بر این موضوع که چگونگی مسائل آبی لزوم هماهنگی بین نهادها را طلب می‌کند، پافشاری می‌کند. نیز با ظرفیت‌ها و سوگیری‌های ویژۀ خود، انگیزه‌های خوبی را در محققان و مدیران امور آب برای مطالعۀ وسیع بر سر راهکارهای توسعۀ آن به‌وجود می‌آورد. در راه مطالعات توسعۀ این تجارت، با مباحث و موضوعات جدیدی مواجه می‌شویم که ناگزیریم آن‌ها را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم که موضوعات این مرحله از مطالعات را تشکیل می‌دهند.
موضوعات این مرحله از مطالعات را می‌توان به دو زیردسته گروه‌بندی کرد [50].
۱. توسعۀ مدل‌های مفهومی و ریاضی و برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی برای استفادۀ بهینه از منبع تجارت آب مجازی به‌گونه‌ای که ضمانت اجرایی نیز داشته باشد، نیازمند درنظرگرفتن موارد بی‌شماری است که در بخش‌های گوناگون این فصل و فصول قبلی به آن‌ها پرداخته شد. توسعۀ مدل‌های مفهومی و ریاضی می‌تواند ضمن درنظرگرفتن همۀ ملاحظات و شرایط، ترکیب بهینۀ تخصیص منابع را نیز ارائه دهد.
۲. بررسی موانع و روابط ساختاری
این مرحله از مطالعات اساسی‌ترین بخش در راستای توسعۀ تجارت آب مجازی است. کشورها بنابر راهبردهای اصلی و کلان خود دربارۀ بسیاری از موضوعات و مباحث تصمیم می‌گیرند. بخش‌های تأمین‌کنندۀ نیازهای اصلی و اولیۀ حیات نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در این همبستگی، بارها بر لزوم استفاده از مشوق‌های اقتصادی ناشی از توسعۀ این تجارت پافشاری شده و سو‌گیری صحیح این تجارت برای استفادۀ بهینه از منابع و هم‌راستا‌بودن با سیاست‌های توسعۀ پایدار آشکارا شد؛ اما به‌کارگیری ظرفیت این تجارت، مستلزم قراردادن آن در ساختار فعلی و بررسی بازخورد آن با سایر سیاست‌های کلان کشور است. در این بخش، متناسب با شرایط دو مدل کلی و مفهومی زیر طراحی شده است که نحوۀ بازخورد سیاست‌های توسعۀ این تجارت را با سایر سیاست‌های کلان و راهبردی نشان می‌دهد. در شکل 4-1 روابط به‌صورت ایدئال ترسیم شده است و این در صورتی است که همۀ اهداف جهانی‌شدن تحقیق بیابد و کشورها در طراحی شیوۀ تأمین امنیت غذایی خود نگران مسائل سیاسی نباشند. در شکل 4-2 وضعیت فعلی به تصویر درآمده است و روابط مشخص می‌شوند. هدف محققانی که در این بخش از مطالعات کار می‌کنند، مسلماً نزدیک‌کردن شکل 4-2 به شکل 4-1 است.

شکل 4-1: رابطۀ سیاست‌های توسعۀ تجارت آب مجازی با سایر سیاست‌های کلان در جامعه‌ای ایدئال.