تحقیق درباره عوامل فرهنگی و اجتماعی و دانشجویان ورزشکار


Widget not in any sidebars
پناهی، ایمان .(۱۳۸۸). ورزش و اضطراب، مندرج در سایت: www.tebyan.ir
حسینی، مریم(1388). بررسی عوامل مؤثر بر سلامت دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
– حیدری، بهلولیان؛ احمد، فرزاد سیر ،کامران،اقبالیان، معصومه ( 1379). بررسی عوامل روانی مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان استان همدان، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال ششم،شماره 1، تابستان.صفحات77-68.
– خدا رحیمی، سیامک. (1374). مفهوم سلامت روان شناختی، مشهد: انتشارات جاویدان خرد.
– خزایی، احمد رضا .(۱۳۸۸). فرهنگ و ورزش-www.wekepedya.com
– دژآهنگ، منوچهر (1385). مقایسه سلامت روانی افراد معلول جسمی–حرکتی ورزشکار و غیر ورزشکار شهر رشت. مجمومه مقالات اولین همایش ورزش برای همه، دانشگاه آزاد اسلامی واحدزنجان.
– دیماتئو، ام، رابین (1387). روان شناسی سلامت ج 1، ترجمه جمعی از نویسندگان پژوهشکده حوزه و دانشگاه زیر نظر کیانوش هاشمیان، تهران(سمت).
– دیماتئو، رابین،ام. (1991). روان شناسی سلامت. ترجمه محمد کاویانی، محمد عباس پور، حسن محمدی، غلام رضا تقی زاده؛ علی اکبر کیمیا. (1387). تهران: انتشارات سمت.
– رحمانی نیا، فرهاد(1373). تاثیر تمرینات هوازی بر بهداشت روانی، فصلنامه المپیک، سال دوم، شماره های سوم و چهارم،ص 109- 97.
– رضوانی، کاظم .(۱۳۸۷). ورزش وسلامتی، مندرج در سایت: www.aftab.ir
– ستوده، هدایت الله، میرزایی، بهشه؛ پازند، افسانه. (1376). روانشناسی جنایی، چاپ اول، انتشارات آوای نور، تهران.
– شاملو، سعید. (1388). بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد.
– شریفی، طیبه. (1389). بررسی روابط هویت های فردی، دینی و ملی با سلامت روانی دانشجویان منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 87-88، پایان نامه دکتری تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان.
– عباس نیا، عباس (1373). بررسی وضعیت درس تربیت بدنی در مدارس شهرستان انزلی. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، تهران. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
– عبدلی، بهروز ( ۱۳۸۶ ). مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی و ورزش، چاپ دوم، انتشارات بامداد کتاب.
– عزیز آبادی فراهانی، ابوالفضل. ( ۱۳۷۳ ). تربیت بدنی عمومی(۲)، چاپ هشتم – تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور
– فتحی، سروش (1382). بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر گرایش به ورزش در بین دانشجویان ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
– فرانکل، ویکتور (1391). انسان در جستجوی معنا، ترجمه: علی اکبر معارفی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
– فراهانی، احسان. (۱۳۸۶). افسردگی و ورزش، مندرج در سایت www.tebyan.ir
– کماسی، پرویز. (1369)، تمرین هوازی. ص 135، انتشارات کمیته ملی المپیک. تهران.
– کوشافر، علی اصغر. (۱۳۸۱). اصول و مبانی تربیت بدنی، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
– کوئن، بروس (۱۳۸۶). درآمدی بر جامعه شناسی. ترجمه محسن ثلاثی چاپ سیزدهم انتشارات توتیا.
– گلمن، دانیل؛ بویاتزیس، ریچارد ( 1995). هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی، ترجمه ابراهیمی ، بهمن. تهران: سازمان مدیریت.