تحقیق درباره شرکت پذیرفته شده در بورس و جریان های نقدی عملیاتی


Widget not in any sidebars
تحقیق معین الدین وهمکاران
معین الدین و همکاران (1389) با مطالعه 74 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی پرداختند. یافته های تحقیق ایشان نشان داد بین جریان های نقد عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی نیز رابطه مثبت و معنادار است ، که این نتیجه با نتایج تحقیقات مایرز و ماجلوف و ایزلی واوهارا مطابقت دارد. [16]
تحقیق هاشمی و صادقی
هاشمی و صادقی (1389) به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
نتایج حاصل نشان داد ، طبق دیدگاه سنتی رابطه ای معنی دار و مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد . همچنین طبق دیدگاه بازار رابطه ای معنی دار و منفی بین تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد. [18]
تحقیق رحیمیان و همکاران
رحیمیان و همکاران(1389)با مطالعه 59 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکتها پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی معناداری وجود دارد.و کاهش کیفیت سود عدم تقارن اطلاعاتی را افزایش می دهد و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود نسبت به دوره پس از اعلان سود بیشتر است. [7]
تحقیق قائمی و علوی
قائمی و علوی (1390) به بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد با مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1389 پرداخته اند و نتایج تحقیق ایشان نشان می دهد بین شفافیت اطلاعات و میزان نگهداری وجه نقد رابطه ای معکوس و معنادار وجود دارد.به عبارت دیگر شرکتهایی که دارای شفافیت اطلاعاتی بیشتری هستند ، وجه نقد کمتری نگهداری می کنند. [9]
تحقیق قربانی و عدیلی
قربانی و عدیلی (1390) با مطالعه روی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1387 به بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند.
نتایج تحقیق ایشان حاکی از آن است که در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد که این یافته ها موید نظریه جریان نقدی آزاد است. [11]
(2-14-2تحقیقات خارجی
تحقیق استول
استول (1978) با مطالعه داده های سهام نزدک و آزمون عوامل تعیین کننده شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دریافتند ریسک بازده سیستماتیک و غیرسیستماتیک همبستگی مثبت و معناداری با شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارند.از آنجا که افزایش در ریسک نقدینگی، در به عدم قطعیت بالاتری را در سطح مطلوب موجودی فروشندگان سهام موجب خواهد شد این یافته مورد تایید می باشد. [40]
تحقیق آمیهود و مندلسون
آمیهود و مندلسون (1986) استدلال می کنند که سرمایه گذاران برای جبران هزینه های تجاری بیشتر ناشی از ریسک عدم نقدشوندگی دارایی های با نقدشوندگی پایین نیاز به بازده بالاتری دارند.پس از آمیهود و مندلسون، مطالعات متعدد اثرات نقدینگی را بر مازاد بازده سهام بررسی نمودند و به طور کلی یافته هایشان نشان می دهد که سهام با نقدشوندگی پایین، مازاد بازده بالاتری دارند. [21]
تحقیق فاما و فرنچ
فاما و فرنچ( 1993 ) معتقدند که اندازه شرکت به عنوان شاخص نقد شوندگی اثر منفی و معنی داری بر بازده شرکت ها دارد. آنها اعلام نمودند که شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آنها بالا(پایین) است، بطور کلی خیلی ضعیف(قوی) می باشند. بنابراین سرمایه گذاران نیازمند صرف بازده برای جبران ریسک اضافی متحمل شده از طریق نگهداری سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا می باشند. با این وجود، آنها تخفیفی برای سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارپایین(سهام رشدی)در نظر می گیرند. چنانچه نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش بازار کاهش یابد، سهام مورد نظر دارای ریسک بیشتری خواهد بود. زیرا تغییرات بازده افزایش می یابد. [30]
تحقیق ریچاردسون
ریچاردسون (2000) رابطه ای سیستماتیک میان عوامل تعیین کننده عدم تقارن اطلاعاتی که با شکاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام اندازه گیری شده است و سطح
مدیریت بازده پیشنهاد نمود.سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی مدیران را تحریک می نماید که میزان سود را دستکاری کنند. [39]
تحقیق آمیهود
آمیهود ( 2002 ) اعلام نمود که عدم نقدشوندگی مورد انتظار بازار دارای رابطه مثبت با مازاد بازده پیش بینی شده سهام است. او در تحقیق خود ادعا نموده است که بخشی از مازاد بازده مورد انتظار را می توان بوسیله صرف عدم نقدشوندگی بیان نمود. او نسبت قدرمطلق بازده سهام به حجم معاملات بر حسب دلار را معیار عدم نقدشوندگی در تحقیق خود مورد استفاده قرار داد. او ادعا نموده است که عدم نقدشوندگی تاثیر بیشتری بر صرف سهام شرکت های کوچک دارد[ 20].