تحقیق درباره زبان فرانسه و تاریخ ایران


Widget not in any sidebars

5- 5-7.چاووش (شهدادی)
میرزا سلیم از فرزندان ملا مصاحب شهدادی است و چاووشی که از مشاغل ری قدیم بوده و بایستی حکم و فرمان دولتی داشته باشد، در خاندان ایشان، موروثی بوده است.
5- 5-8. چماقی(سادات حسینی)
سلسله‌ای از سادات که به چماقی معروف‌اند و از جمله آنها متولی امامزاده سلطان نصیر میرزا سید علی ‌بن میر ‌زین‌العابدین‌ بن سید حسین بن سید مرتضی بن سید ابوالقاسم است.
5-5-9. سادات خطیبی
شعبه‌ای از این سلسله، به واسطه تصدی منصب خطابت، به سادات خطیبی شهرت دارند و خطابت یکی از مشاغل روحانی است که حاکم مرکزی آن را منصوب می‌کرد.
5-5-10. حکیمی (سادات حسینی)
حاج سید ابراهیم از سادات حکیمی اراک بود. وی اهل منبر بوده و به طبابت هم اشتغال داشت. حاج سید ابراهیم در نایین رحل اقامت افکند و از اهالی آنجا همسری اختیار کرد و به سید حکیم شهرت یافت.
وی، در سال 1315، بعد از مرگ فرزندش، میرزا عبدالحسین، در تهران وفات یافت. حاج سید ابراهیم استاد فنون عربی و ادبی و استاد خط نسخ بود. وی همچنین پدر میرزا حسنعلی ملقب به تاج‌الحکما‌ و معروف به دکتر فلسفی بود.
تاج‌الحکما تحصیلات مقدماتی را در نایین فرا گرفت و برای تکمیل طب به اصفهان رفت. طب قدیم را نزد حاج میرزا محمدباقر اصفهانی، معروف به حکیم‌باشی، گذراند. بعد از تحصیل زبان فرانسه مدتی در دارالفنون به تحصیل طب‌ جدید پرداخت و نزد اساتید کحالی (چشم پزشکی) مانند مهذب‌السلطنه و شاهزاده لسان‌الحکمای شمس‌ به‌ تکمیل کحالی‌ پرداخت. گذشته از کحالی در ادبیات،‌ تاریخ، ‌سرودن اشعار، نقاشی‌ و فن خط نسخ بر هم‌عصران خود پیشی گرفت. از آثار اوست‌:
1-کتابی در علم کحالی به زبان فارسی؛
2- کتاب هفت مقاله فلسفی در لزوم دیانت؛
3- کتاب تاریخ ایران، در دو جلد:
مقایسه ایران قبل از اسلام با ایران بعد از اسلام؛
در دیانت اسلام و شرح احوال رسول اکرم (ص) و علما و عرفا و شعرایی که از برکت اسلام در ایران تا عصر خویش پدید آمده‌اند.
4-دیوان اشعار.
نمونه نقاشی او تمثال مبارک حضرت علی (ع) بر سردر ورودی حرم امامزاده سلطان سید علی در نایین مشهود است.
5-5-11. خادم‌العلومی(سادات حسینی)
به عقیدهبلاغی، به احتمال زیاد،این خاندان از سادات طباطبایی هستند (همان‌: 27– 26).
5-5-12. خطیبی (سادات تحویلداری)
سادات تحویلداری و خطیبی هر دو از سلسله سادات عریضی هستند.