تحقیق درباره ابعاد سلامت عمومی و وزارت امور خارجه


Widget not in any sidebars

5-5- محدودیت های پژوهش
در این تحقیق فقط از ابزار پرسشنامه استفاده شده است نتایج به دست آمده باید با احتیاط تعمیم داده شود.
پژوهشگر کنترلی بر ابعاد ذهنی و بدنی آزمودنیها خارج از زمان برگزاری این آزمون نداشت.
دوره سنی حساس اواخر نوجوانی نیز کاربرد نتایج این پژوهش را محدودتر می نماید.
وضعیت تغذیه، خواب، درآمد اقتصادی و سایر عوامل مربوط به نمونههای پژوهش و خانوادههای آنان از محدودیتهای این پژوهش بود.
5-6- پیشنهادها
5-6-1- پیشنهادهای پژوهشی
انجام این پژوهش در جامعههای وسیعتر و نمونههای با طیف سنی گستردهتر پیشنهاد میشود.
پیشنهاد میشود پژوهشی در قالب تاثیر فعالیت بدنی بر هریک از ابعاد سلامت عمومی که باعث کاهش نمره کلی این افراد شده است، انجام گیرد.
پیشنهاد میشود پژوهشی به بررسی مقایسه سلامت عمومی در مدارس پسرانه و دخترانه انجام شود.
پیشنهاد میشود پژوهشی به بررسی تاثیر سبک آموزش مدارس متفاوت بر سلامت عمومی دانشآموزان بپردازد.
پیشنهاد میشود هر یک از ابعاد سلامت عمومی با توجه به عواملی که باعث کاهش آن شده است، مورد درمان و مشاوره قرار گیرد.
پیشنهاد میشود پژوهشی به بررسی مقایسه سلامت عمومی ورزشکاران در رشته های تیمی و انفرادی بپردازد.
5-6-2- پیشنهادهای کاربردی
پیشنهاد میشود با توجه به اثرات مثبت ورزش بر سلامت و تندرستی انسان بیشتر به تبلیغ فرهنگ ورزشی پرداخته شود.
با توجه به اینکه ورزش بر سلامت عمومی افراد تأثیر می گذارد لذا پیشنهاد میشود که ورزش را به طور مستمر از دوران کودکی شروع شود.
پیشنهاد میشود مسئولین مربوطه وظیفه خود را در قبال توسعه ورزش و نقش مهم آن ابعاد مختلف در زندگی امروزی بهتر استفاده نمایند.
پیشنهاد میشود رسانهها تبلیغات خود را در زمینه ورزش و فعالیتهای بدنی گستردهتر کنند و مردم را نسبت به اهمیت ورزش و نقش آن در کاهش اضطراب و افسردگی آگاه کنند.
پیشنهاد میشود از بررسی سلامت عمومی افراد شرکت کننده در طرحهای استعدادیابی ورزشی، آزمون بعمل بیاید.
فهرست منابع
منابع فارسی
انور الخلولی ، امین. (۱۳۸۳)، ورزش و جامعه، مترجم حمید رضا شیخی.. انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم
بدری آذرین، یعقوب. (1392). مقایسه کیفیت زندگی افراد سالمند ورزشکار و غیرورزشکار شهر تبریز، مجله سالمندی ایران، 30 :74-82 .