تحصیلات و تحصیل

دانلود پایان نامه

تحصیلات


1
اعظم
33
خانه دار
17
بی سواد
2
زینب
38
خانه دار
15
دوم دبستان
3
پروانه
32
خانه دار
18
بی سواد
4
تهمینه
37
خانه دار
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارتباطات میان فرهنگی و ارتباطات بین المللی