تاثیرفناوری اطلاعات بر سبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه ۲ شهر تهران- قسمت ۱۰

تفاوت یادگیری از راه دور با خودگیری دراین است که یک نفر به عنوان یاددهنده دراین نظام وجود دارد و خود او نیز نیازمند آموزش است، لازم است نیازهای یادگیرندگان را به خوبی بشناسد تا بتواند به آنها پاسخ لازم را ارائه نماید. نمونه هایی ازاین نوع یادگیری، نظام های ویدئو کنفرانس یا نشست شبکه ای[۶۵] می باشد. آنها امکان برقراری ارتباط دیداری- شنیداری کاربران و به اشتراک گذاشتن مدارک مورد نیاز آنها را باهم فراهم می سازد. افراد از طریق پست الکترونیکی نیز می توانند با هم در ارتباط باشند.

 

۲-۳-۵-۳- کلاس مجازی[۶۶]

 

درکلاس مجازی، یک معلم و چند یادگیرنده به صورت همزمان ولی در مکان های متفاوت با هم در ارتباط هستند. در این نوع یادگیری، مکان ها از طریق ابزارهای ارتباطی به هم مرتبط هستند، معلم با دانشجویان صحبت می کند، معلم منابع اضافی را انتخاب می کند، معلم، این منابع اضافی را برای دانشجویان ارسال می کند و تعاملات دانشجویان را مدیریت می کند. برای درک یک کلاس مجازی، یک محیط آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعاتی باید برمبنای ساختار چند ردیفه باشد چرا که کاربران بسیاری ممکن است در پایانه های مختلفی کارکنند و نظام یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعاتی، باید سخت افزار و نرم افزار مستقلی باشد. دراین نظام، یک خادم برای دستیابی به مواد آموزشی وجود دارد. (Knierriem Jasnoch, 2001, p 899-907).
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۲-۳-۵-۴- یادگیری گروهی[۶۷]

 

این نوع یادگیری مشابه کلاس مجازی است با این تفاوت که کل جریان را فرد خاصی مدیریت نمی کند. یادگیرندگان به صورت همزمان اما از مکان های مختلف باهم دیدار می کنند و باهم به یادگیری می پردازند. عناصر مورد نیاز این نوع یادگیری مشابه همان مواردی است که در کلاس مجازی بود. برای یادگیری گروهی، ارتباط درسطح بسیارگسترده ای باید به وجود آید، زیرا هریادگیرنده باید با سایرافراد گروه به تبادل اطلاعات بپردازد.
محیط آموزشی الکترونیکی باید کیفیت آموزش را ارتقا دهد یعنی یادگیرندگان باید بتوانند از هرجا و هر زمان اقدام به فراگیری کنند. مساله دیگر این است که تعامل یادگیرنده با محتوای آموزشی و تاثیر گذاشتن بر سرعت فراگیری، باعث رشد یادگیرنده می شود. یادگیرنده، جریان یادگیری را با تقاضاهای فردی خود هماهنگ می کند که باعث افزایش انگیزه های او می شود. یک نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعاتی باید بتواند محتوای آموزشی و ابرداده ها را تولید و بازبینی کند، دوره های آموزشی را ارائه و کنترل کند، قسمت های مختلف دوره آموزشی را از طریق ساز وکارهای بازیابی تولید نماید و به عنوان نفش کتابخانه، منابع آموزشی را انتخاب کند و زمینه مشاوره یادگیرندگان با آنرا فراهم گرداند.
به این ترتیب مشاهده می شود که ما در محیط یادگیری الکترونیکی و به خصوص محیط یادگیری مبتنی برشبکه؛ به مجموعه ای ازمنابع مورد نیازیادگیرندگان؛ جایی که این منابع؛ انتخاب و گردآوری شده باشند؛ ابزارهای ارتباطی و یک یاددهنده که کارمدیریت یادگیری را برعهده بگیرد، نیازمندیم.( Tak-Wai Chan 2000, P 141-161)

 

۲-۳-۶- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش معلم

 

کاربرد فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگفت انگیزی در فرآورده ها، فعالیت های کاری و زندگی مردم به وجود آورده است. فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی به سرعت ساختار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را در جهان تغییر می دهند و برای ایجاد «جامعه اطلاعاتی» که در آن، تولید اطلاعات و دانش علمی هدف است، رویه گسترش اند. در این عصر که به قولی آن را عصر دانایی هم گفته اند جوامع برای توسعه خود به تولید و عرضه اطلاعات و دانش علمی می پردازند. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه فعالیت ها و زمینه های آموزشی نیز بسیار مهم، مثبت و کارآمد است. (رئوف، به نقل از لرکیان، ۱۳۸۳،۲۳)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تحقیقات نشان داده اند، تغییرات آموزشی در صورتی که آموزگاران به مهارت ها و دانش های مورد نیاز در طول فرایند مجهز نباشند؛ معمولاً موفق نخواهد بود. آمادگی معلمان، عامل مهمی برای ورود فناوری اطلاعات به مدرسه هاست. اکثر اوقات معلمان باید تصویری را که از نقش معلم دارند، دگرگون سازند و آموخته های دانش آموزان را طی روند یادگیری بیازمایند و در نتیجه عقیده خود را راجع به این که تدریس و یادگیری چه باید باشد و چگونه می تواند باشد، تغییر دهند. (عطاران، ۱۳۸۳)
تجربه کشورهای در حال توسعه، صنعتی و مبتنی بر اطلاعات نشان می دهد که تربیت معلم برای کاربرد فناوری، عامل کلیدی در تعیین عملکرد بهتر دانش آموزان (از ابعاد کسب دانش و توسعه مهارت ها با بهره گرفتن از فناوری) است. فناوری آموزش به خودی خود هیچ چیز را تغییر نداده و نخواهد دارد و مستلزم معلمانی است که بتوانند فناوری را با برنامه درسی تلفیق کرده و از آن برای بهبود یادگیری دانش آموزان استفاده کنند؛ به عبارت دیگر، رایانه های جایگزین معلمان نمی شوند بلکه معلمان عناصر کلیدی در استفاده مناسب و اثربخش از فناوری هستند (حداد و دراکسلر، ترجمه سرکارآرائی و مقدم، ۱۳۸۴، ص ۲۵۳)
رستا معتقد است که با ظهور فناوری های جدید، حرفه تدریس از تاکید بر معلم محور و آموزش مبتنی بر سخنرانی به فراگیر- محور و محیط های یادگیری تعاملی متحور شده است طراحی و اجرای موفقیت آمیز برنامه های آموزش معلم، کلیدی برای اصلاحات اساسی آموزشی می باشد. (رستا[۶۸]،۲۰۰۲)
معلم باید به این طرز تلقی برسد که خوب یادگرفتن مطالب درسی توسط دانش آموزان، با بهره گیری آنان از رایانه پیوند کامل دارد و در نتیجه، انجام وظیفه او به کمک رایانه اثربخش تر و آسان خواهد شد. بنابراین، معلم نیز همانند دانش آموزان، باید قبل از هر اقدامی برای بهره برداری از رایانه در فرایند تدریس، کاملاً آماده شود. (جاریانی، ۱۳۸۰،ص ۱۱)
باید توجه داشت که آنچه تدریس را تغییر می دهد فناوری نیست، بلکه این افراد هستند که اعمال تغییر می کنند و این امر به موازات تغییر در اهداف، باورها، مهارت ها و فهم دانش آن ها صورت می گیرد. در حال حاضر کلاس درس غرق در هنجارهای فرهنگی و اعمالی است که بسیاری از آن ها طی دهه ها ثابت بوده اند. کاربرد فناوری لزوماً این هنجارها و اعمال را در کلاس درس تغییر نمی دهد. مگر آن که معلم یا عوامل دیگر رویه های جدیدی را تایید کنند؛ لذا صرفاً کاربرد فناوری مهم نیست بلکه معلم باید متفاوت عمل کند. معلم باید روش های تفکر را که فناوری در اختیار قرار می دهد، در نظر بگیرد. (عطاران، ۱۳۸۳)

 

۲-۴ تحقیقات انجام شده در داخل

 

 

۲-۴-۱- کتاب

 

 

 

 • دکتر پروین کدیور (۱۳۸۶) در کتاب خود تحت عنوان «روانشناسی یادگیری« با مروری بر آخرین منابع موجود در حوزه ی یادگیری، کوشیده است متنی تخصصی و در عین حال کاربردی را برای علاقه مندان فراهم آورد. در فصل اول، تاریخچه یادگیری و روش های سنجش آن مورد توجه واقع شده است. در این مرور، مکاتبی چون ساختارگرایی، کارکردگرایی، رفتارگرایی، شناخت گرایی و روانشناسی گشتالت معرفی شده است.

 

در فصل دوم، در مبحث یادگیری از چشم انداز فلسفی، ضمن مرور دیدگاه های فلاسفه (افلاطون، دکارت[۶۹]، کانت[۷۰]، لاک[۷۱]، برکلی[۷۲]، هیوم[۷۳] و دیگران) درباره ی دوگرایی ذهن و ماده، یادگیری از نظر وجودگرایانی چون کلب و جارویس مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوع فصل سوم، طرح نظریه های رفتاری به عنوان اولین رویکرد علمی در روانشناسی است. در این فصل ضمن معرفی نظریه پردازان مشهور این مکتب، از تحقیقات ثورندایک، پاولف، واتسون و اسکینر، همراه با جزئیات بیشتر، سخن به میان آمده است.
در فصل چهارم، نظریه های شناختی- اجتماعی مطرح گردیده و دیدگاه بندورا در یادگیری مشاهده ای، موجبیت دوجانبه و انگیزش، و کاربرد آنها در یادگیری مورد توجه قرار گرفته است.
فصل پنجم به الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری اختصاص دارد و در آن، الگوهای مختلف حافظه، سطوح پردازش، راهبردها و شیوه های یادگیری مطرح گردیده است.
در فصل ششم، به فرایندهای شناختی یادگیری پرداخته شده است و نظریه هایی مانند نظریه ی اکتشافی برونر، یادگیری معنی دار آزوبل، یادگیری مفاهیم، حل مسئله و تفاوت آن با خلاقیت، تفکر انتقادی، نظریه های انتقال، فراشناخت و کاربردهای آن در یادگیری مورد توجه قرار گرفته است.
فصل هفتم به یادگیری و رشد اختصاص دارد. در این فصل، تاریخچه مطالعه کودک، جریان های روشنگری قرون هفده، هیجده و نوزدهم روانشناسی رشد، چشم اندازهای نظری رشد ( شامل نظریه های جدیدی چون ساختارگرایی، نظریه ی چامسکی[۷۴]، الگوی پردازش اطلاعات، رویکرد پیاژه[۷۵] به یادگیری و نظریه برون) مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل هشتم، به موضوع خود گردانی و رابطه آن با سایر فرایندهای شناختی ( فراشناخت، انگیزش و …) اختصاص یافته است. همین طور، نظریه های گوناگون خودگردانی، شامل نظریه های پینتریچ و دی گروت، چشم انداز تحولی، نظریه های اجتماعی شناختی در خودگردانی، تحلیل انگیزشی از آن، نظریه زیمرمن، الگوی پینتریچ[۷۶]، باتلرو وین[۷۷]، بوکارتس[۷۸] و هاک هاسن و کول[۷۹] تشریح شده است. رابطه این نظریه ها و الگوها با یادگیری از نکات قابل توجه این فصل است.
فصل نهم به مبحث انگیزش و یادگیری اختصاص دارد؛ ضمن این که نظریه های انگیزش و رابطه آن ها با یادگیری نیز مورد توجه قرار گرفته است .همچنین، نظریه های انسان گرایان ، انگیزه پیشرفت، اسناد، هدف و رابطه آن ها با یادگیری به بحث و نقد گذاشته شده است.
در فصل دهم، بعضی از مسائل مهم یادگیری مورد توجه واقع شده و مسائلی چون توانایی های ذاتی انسان در یادگیری، رابطه یادگیری با بافت اجتماعی- اقتصادی، اثر سالمندی بر یادگیری، وضعیت تحقیقات یادگیری در آینده، تفاوت های فردی، نظریه های خود رهبری و سبک های تفکر و رویکردهای جدید یادگیری و نیز طبیعت و تربیت مطرح گردیده است.تدوین مطالب فوق با بهره گرفتن از مرور عمده ترین منابع شناخته شده ی موجود، اعم از منابع فارسی و لاتین، صورت گرفته و امید است کتاب حاضر بتواند پاسخگوی بخشی از سؤالات دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی در زمینه ی یادگیری باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

  • علی اکبر سیف (۱۳۷۸) در کتاب خود تحت عنوان «روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش) «به سرفصل هایی چون تعریف، موضوع، و روش های پژوهش روانشناسی پرورشی- رشد (تحول) شناختی- یادگیری و انگیزش- تفاوت های فردی در یادگیری- هوش و تفکر- آموزش و سنجش و ارزشیابی پرداخته است.
  • نتیجه تصویری برای موضوع هوش

 

  • محمد پارسا (۱۳۷۰) در کتاب خود تحت عنوان «روانشناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها «به سرفصل هایی چون شناخت و ابعاد یادگیری- چگونگی نظریه های یادگیری- نظریه های یادگیری قبل از قرن بیستم- نظریه ی وابسته گرائی ثرندایک- نظریه ی بازتابی پاولف[۸۰]– نظریه ی کاهش سایق- شرطی شدن عامل- شرطی شدن مجاورتی- یادگیری انتظاری- نظریه واکنش های هیجانی- کارکردگرائی- نظریه ی یادگیری گشتالت[۸۱]– نظریه ی میدان شناختی- نظریه ی رشد شناختی- نظریه های آموزشی- نظریه ی مفهوم گرائی ابزاری- رفتارگرائی گزینشی و نظریه ی انسان گرایی پرداخته اند.

 

 • و …

 

۲-۴-۲- پایان نامه

 

 

 

  • سمیه میرزارضی دهقی در سال ۱۳۸۶ در پایان نامه خود تحت عنوان « فرصت ها و تهدیدهای ناشی از گسترش فناوری اطلاعات در تربیت دینی دانشجویان از دیدگاه اساتید عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان» عنوان می نماید هدف این پژوهش بررسی فرصت ها وتهدیدهای ناشی از گسترش فناوری اطلاعات در تربیت دینی دانشجویان از دیدگاه اساتید عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان اعم از زن ومرد بوده است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول حجم نمونه تعداد ۸۰ نفر انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل ۶۲ سوال بسته پاسخ براساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد که سه مولفه اساسی بعد شناختی ، رفتاری وعاطفی را در تربیت دینی می سنجد. اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰برآورد گردید ، روایی آن با روش محتوایی تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، واریانس، انحراف معیار، خطای معیار و درصد تجمعی) وآماراستنباطی (آزمون t تک متغیره، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و ضریب همبستگی) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تأثیر فناوری اطلاعات در تربیت دینی دانشجویان در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری بیش از سطح متوسط بوده است.

 

 • الهام فریبرزی در سال ۸۲ پایان نامه خود را موضوع « نقش رهبری تحولی بر مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی و غیردولتی شهر مشهد« دفاع نموده است. نگارنده هدف پژوهش و روش ها و یافته های خود را اینگونه مطرح می نماید:

 

هدف پژوهش: هدف اصلی، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی یا مؤلفه‌هایش (ملاحظات فردی، انگیزش عقلانی، انگیزه الهام‌بخش و نفوذ آرمانی) با کارایی، اثربخشی و خلاقیت تیم‌های فناوری اطلاعات بود. هدف دوم بررسی رابطه سبک رهبری تحولی مدیر فناوری اطلاعات با باورهای اساسی درباره شرایط کار کارکنان (چالش در کار- حمایت مدیر- خودمختاری در کار- نفوذ مدیر و الهام بخش مدیر) بود. هدف آخر تعیین رابطه رهبری تحولی با مشخص‌های دموگرافیک مدیر و اطلاعات سازمان وی بود.
روش ها: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. به منظور بررسی نقش رهبری تحولی بر مدیریت پروژه‌های تیمی فناوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران و کارکنان با ضریب پایایی ۸۶/۰ و ۹۳/۰ استفاده شد. نمونه آماری مشتمل بر ۳۰ نفر از مدیران پروژه‌های تیمی فناوری اطلاعات سازمان های دولتی و غیردولتی شهر مشهد در سال ۸۲-۸۱ بود که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای نامتناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. جهت بررسی و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (نظیر آزمون همبستگی پیرسون، آزمون t دو متغیره با گروه های مستقل، آزمون تحلیل واریانس، آزمون رگرسیون چندمتغیره و آزمون توکی) استفاده شد.
یافته‌ها: پژوهش نشان داد که سبک رهبری تحولی بر مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات نقش داشت، بدین صورت که بین رهبری تحولی و مؤلفه‌هایش با عملکردهای مدیریت یعنی کارایی، اثربخشی و خلاقیت رابطه معناداری وجود داشت و پس از تحلیل رگرسیون چندمتغیره مشخص شد هرچه سبک رهبری تحولی مدیر بیشتر شود کارایی و اثربخشی کارکنانش افزایش می‌یابد. همچنین بین استفاده مدیر از رهبری تحولی با باورهای اساسی کارکنان درباره شرایط کار رابطه معنادار وجود داشت. یافته‌ها حاکی از تفاوت معنادار بین نظرات مدیران درباره رهبری تحولی براساس نوع سازمان، سن و سال هایی که مدیر سمت مدیریت پروژه را داشت، بود. در بقیه خصوصیات دموگرافیک مدیران تفاوتی ندارد.

 

 

 • لیلا زمرد در پژوهش پایان نامه ای خود (۱۳۸۵) با موضوع « بررسی تأثیر کاربرد فن‌آوری اطلاعات توسط دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر« بیان می کند که این پژوهش به بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات توسط دبیران برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در سطح دبیرستان های شهر تهران پرداخته است. برای بررسی موضوع فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از :

 

– استفاده از IT توسط دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر می گذارد. برای آزمون این فرضیه، تعداد ۸۰ دبیر و ۸۰ کلاس درس به قید قرعه از جامعه آماری انتخاب شده است و داده های لازم از طریق پرسشنامه ای که برای این منظور تهیه شده است. داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از شیوه های آماری توصیفی از قبیل ( میانگین، میانه، واریانس، انحراف معیار، دامنه تغییر، کجی، حداقل وحداکثر معدل کلاسی ) و آمار استنباطی شامل آزمون t برای مقایسه دو گروه مستقل استفاده شده است. با تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده شد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس هایی که معلمانشان اقدام به کار برد فنون IT در فرایند یاددهی – یادگیری نموده بودند در درس های ( زبان، شیمی، زیست شناسی، ریاضی ) به نسبت دانش آموزان کلاس های که معلمانشان از این فنون بهره نبرده بودند، بیشتر است. و نیز دانش آموزان که کلاس هایی که معلمان آنها با نگرش مثبت اقدام به کاربرد فنون IT درتدریس استفاده می نمودند بیشتر است. بنابراین می توان گفت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت تأثیر کاربرد IT توسط معلمان زن قرار دارد.

 

 

  • جلال رستمی در سال ۸۹ در پایان نامه خود تحت عنوان « بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از الگوی کارت امتیازی متوازن« هدف پژوهش خود را بررسی رابطه به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و عملکرد سازمانی در اداره کل امور مالیاتی در مرکز تهران بیان می نماید. روش پژوهش پیمایشی است. نتایج بدست آمده نشانگر آن است که بین بکارگیری فن‌آوری اطلاعات با بهبود فرایندهای داخلی، با افزایش رشد و یادگیری و رضایت مشتریان در اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران در سطح احتمال ۹۹٪ رابطه معنی‌داری از لحاظ آماری وجود دارد.

 

  • منیره سهرابی نیز در سال ۸۹ پایان نامه خود را با موضوع « بررسی موانع استفاده از آموزش مجازی در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه معلمان دوره متوسطه شهر تهران«، هدف خود بررسی موانع استفاده از آموزش مجازی در فرایند یادگیری – یاددهی از دیدگاه معلمان دوره متوسطه شهر تهران قرار داده است. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه شهر تهران است که در سال ۸۳-۱۳۸۲ تدریس می‌کنند و از شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده است. ابزار پژوهش به منظور جمع‌ آوری نظرات معلمین در این تحقیق پرسشنامه است. نتایج نشان می‌دهد موانع موجود شامل: عوامل فناوری (سخت‌افزار – نرم‌افزار) عدم وجود ابزارها، رسانه‌ها و تجهیزاتی چون رایانه و امکانات جانبی آن به میزان کافی در مدارس و دسترسی online به منابع اطلاعاتی (اتصال به اینترنت) و پهنای باند مناسب جهت استفاده از کنفرانس های چند جانبه و استفاده از منابع چند رسانه‌ای و همچنین عدم وجود نرم‌افزارها، دستورالعمل‌ها الگوها و روش های مربوط و لازم به منظور استفاده از نظام آموزش مجازی در مدارس می‌باشد، عوامل انسانی (نگرشی – مهارتی) که ناشی از نگرش ها و اعتقادات یاددهنده و یادگیرنده و مسئولین نسبت به شیوه آموزش مجازی و همچنین عدم مهارت و تخصص کافی، همچون آشنایی کافی با زبان انگلیسی و چگونگی استفاده از رایانه است که معلم و متعلم در کاربرد فناوری موجود در نظام آموزش مجازی به آن نیاز دارند، عوامل فرهنگی – اجتماعی، که شامل عدم وجود قوانین، هنجارها و هرگونه توانایی که فرد به منظور حضور در یک جامعه‌ی مجازی به آن نیاز دارد، عوامل مالی، هزینه و بودجه کافی به منظور دسترسی به شبکه و تجهیز ساختمان های مدارس و تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز به منظور استفاده از شیوه آموزش مجازی اشاره می کند و لیکن با توجه به اطلاعات بسیار محدود معلمان در زمینه آموزش مجازی و فراهم نبودن شرایط مورد نیاز امکان اجرای آموزش مجازی در دوره متوسطه کشورمان وجود ندارد.

 

  • محبوبه اسکندری در پایان نامه خود « بررسی موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یادگیری- یاددهی، از دیدگاه معلمان زن مدارس دخترانه دوره ابتدایی شهر تهران» (۱۳۸۶) هدف خود را بررسی موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یادگیری- یاددهی، از دیدگاه معلمان زن مدارس دخترانه دوره ابتدایی شهر تهران عنوان می نماید. نتایج نشان می دهند که مهمترین موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، موانع مرتبط با مسائل آموزشی است و این خرده مقیاس در سطح اطمینان ۹۹٪ تایید شده است.

 

  • بتول کلانتری خلیل آبادی در سال ۱۳۸۴ هدف از پایان نامه خود را با موضوع «بررسی میزان یادگیری دانشجویان فنی و مهندسی (رشته کامپیوتر) دانشگاه تهران از فن‌آوری اطلاعات« اینگونه مطرح می نماید که: این پژوهش بررسی و ارزشیابی میزان تاثیر و علاقه‌مندی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی (رشته کامپیوتر) دانشگاه تهران از فن‌آوری اطلاعات و اینترنت است. روش پژوهش کتابخانه‌ای و پیمایشی (پرسشنامه‌ای) می‌باشد. نتیجه‌گیری کلی نشان می‌دهد کامپیوترهای دانشکده فنی و مهندسی به راحتی در اختیار دانشجویان است- مهم‌ترین دلیل استفاده دانشجویان از فن‌آوری اطلاعات سرعت در جمع‌ آوری اطلاعات است- استفاده از فن‌آوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانشجویان « زیاد » است- پسران بیشتر از دختران به گفت‌ و گوی اینترنتی از جنبه علمی اهمیت می‌دهند- دانشجویان بیشتر از سایت‌های اینترنتی علمی و تکنولوژی استفاده می‌کنند.

 

  • محسن عربی در سال ۸۲ هدف از پژوهش پایان نامه خود را با موضوع « بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات (IT) در بهسازی آموزش در نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکاری مناسب« اینگونه مطرح می نماید که هدف این پژوهش بررسی این است که آیا استفاده از ابزارهای تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک فرصت می‌تواند نقش مؤثری در بهسازی آموزش نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی داشته باشد. روش تحقیق میدانی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جامعه آماری یکی با ابعادی گسترده در آموزش سازمان و دیگری در یک جامعه کوچک تر ولی خبره‌تر و در یک دوره تخصصی در دانشگاه هوائی، مرکز آموزش و معاونت آموزش نیروی هوائی نیز بوده است. نتیجه نشان داد که جامعه اول نقش تکنولوژی اطلاعات را در زمینه‌های طراحی و برنامه‌ریزی، اجرا، یادگیری، ارزشیابی آموزشی و ساختار آموزشی موثر می‌دانند. جامعه دوم آماری که به گونه‌ای تخصصی‌تر در تدوین و طراحی و اجرای دوره‌ها نقش داشتند تکنولوژی اطلاعات را در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی، اجرا، یادگیری و ساختار آموزشی موثر می‌دانستند ولی نقش تکنولوژی اطلاعات در زمینه ارزشیابی آموزش را نپذیرفتند.

 

  • ربابه کاظمی شهمیرزادی در سال ۱۳۸۴ هدف از انجام پایان نامه خود را با عنوان « بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ارائه برنامه درسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال تحصیلی۱۳۸۴« اینگونه مطرح می نماید که هدف، شناسایی شیوه های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نقش آن در ارائه ی برنامه ی درسی دانشگاهی است . این پژوهش به صورت توصیفی – پیمایشی انجام شده است . نتایج نشان در برگیرنده سه سؤال پژوهشی می باشد در مورد سؤال یک پژوهش، که هر دو گروه سؤال یک را یکسان ارزیابی نکردند و اساتید نسبت به دانشجویان بیشتر معتقد هستند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) در ارائه برنامه درسی تأثیر می گذارد. در مورد سؤال دوم پژوهش، هر دو گروه سئوال دوم پژوهش برنامه درسی خیلی نیاز است. در مورد سوال پژوهش که هر دو گروه سؤال سوم پژوهش را یکسان ارزیابی کردند و معتقد هستندکه از فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT ) در ارائه برنامه درسی در مراحل مختلف تدریس ( قبل، حین و بعد از اجرا ) می توان استفاده نمود .

 

  • افضل گرگین در سال ۱۳۸۶ پایان نامه خود را با موضوع «بررسی نقش فناوری اطلاعات (IT) در پیاده‌سازی سازمان یادگیرنده در سازمان هواپیمایی کشوری» به انجام رسانیده است. این تحقیق با مروری بر مفاهیم فن آوری اطلاعات، مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده آغاز و ضمن آشنایی خواننده با تاریخچه و تعاریف اساسی مرتبط با موضوع٬ بر مبنای تئوری سازمان یادگیرنده و با بهره گیری از فرامین پنجگانه پیترسنگه٬ به تبیین فرضیات اخص و نهایتا فرضیه اهم می پردازد. در ادامه با اتکا بر مولفه اطلاعات و نحوه مدیریت٬ توزیع٬ بهره گیری و کاربرد مناسب و سپس تولید مجدد آن در سازمان٬ تاثیر و نقش فن آوری اطلاعات ( IT ) در پیاده سازی سازمان یادگیرنده و به طور کلی بالندگی سازمانی را به نمایش می گذارد ( البته این تاثیر با توجه به وضعیت کنونی فن آوری اطلاعات در سازمان مذکور سنجیده شده ) اهداف این تحقیق را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: هدف اصلی: دستیابی به راهکار علمی به منظور ارتقاء سطح بالندگی سازمای٬ هدف فرعی : کمک و مساعدت به تبیین هر چه بهتر جایگاه نقش و تاثیر فن آوری اطلاعات در پیاده سازی سازمان یادگیرنده که البته هر دو هدف فوق در راستای ارتقا سطح عملکرد و بالندگی سازمانی در صنعت هوانوردی (خاصه سازمان هواپیمایی کشوری ) مد نظر است.‬

 

  • میرعلی اکبر قادری (۱۳۸۶) در پایان نامه خود با عنوان « تاثیر میزان آشنایی با مهارت های IT و ICT برتوانایی اشتغال دانش‌آموزان کاردانش شهر تهران» به این موضوع می پردازد که هدف از این پژوهش مشخص کردن میزان ارتباط بین فراگیری درس کارآفرین و میزان علاقه و توانایی دانش‌آموزان به اشتغال است. این تحقیق با بهره گرفتن از روش‌های آمار توصیفی (چون فراوانی، درصد، انحراف استاندارد نمودارها،…) و آمار استنباطی چون مقایسه میانگین‌ها (آزمون tبرای دو گروه مستقل مورد تحلیل واریانس) قرار گرفته است. نتایح نشان می‌دهد که با افزایش میزان آموزش یادگیری دانش‌آموزان در درس کارآفرینی توانایی آنها در زمینه اشتغال افزایش می‌یابد. با افزایش میزان آموزش یادگیری دانش‌آموزان در درس کارآفرینی علاقه آنها به اشتغال افزایش می‌یابد. بین میانگین نمره توانایی دانش‌آموزانی که درس کارآفرینی را فراگرفته‌اند و دانش‌آموزانی که این درس را فرا نگرفته‌اند، تفاوت وجود دارد. بین میانگین نمره علاقه دانش‌آموزانی که درس کارآفرینی را فراگرفته‌اند و دانش‌آموزانی که این درس را فرا نگرفته‌اند تفاوت وجود دارد.

 

  • سوییده خاضعی در سال ۱۳۸۹ در پایان نامه خود با موضوع « کاربرد و تأثیر فناوری‌های جدید در آموزش زبان فارسی» هدف کلی خود را از این پژوهش اینگونه مطرح می نماید که : هدف کلی پژوهش تسهیل در امر آموزش زبان فارسی از طریق استفاده از فناوری‌های جدید آموزشی است. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی – مقطعی است. اگر از فناوری‌های جدید در آموزش زبان فارسی استفاده شود تا میزان قابل توجهی مشکلات و نارسایی‌های این بخش کاهش می‌یابد. استفاده از تکنیک‌های متنوع آموزش الکترونیکی در آموزش زبان فارسی یادگیری زبان فارسی را آسان‌تر و از بسیاری از مشکلات و عوامل موثر در یادگیری زبان می‌کاهند. اطلاع‌رسانی، ایجاد کارگاه‌های الکترونیکی و هزینه به منظور ارتقاء تکنولوژی اطلاعات از جمله‌ی راهبردهای مناسب بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان فارسی به شمار می‌رود.

 

 • یحیی مهرپویان هدف از انجام پایان نامه خود را در سال ۱۳۸۳ با موضوع « م‍طال‍ع‍ه‌ روش‍ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر آم‍وزش‍ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌» اینگونه مطرح می نماید که ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ ه‍ا و ت‍وانم‍ن‍دی‍ ه‍ای‌‎ICT‬ و ب‍ررس‍ی‌ روش ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌‎ICT‬ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ و در ن‍ه‍ای‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ی‍ک‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌‎ICT‬ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ب‍خ‍ص‍وص‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اه‍داف‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ب‍راس‍اس‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ از ن‍وع‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍رآوردی‌ اس‍ت‌. اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ اطلاع‍ات‌ ح‍اص‍ل‌ از م‍طال‍ع‍ات‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا و م‍ق‍الات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در ک‍ت‍ب‌ و ن‍ش‍ری‍ات‌، گ‍زارش‍ات‌ س‍ازم‍ان‍ ه‍ا و ن‍ه‍اده‍ا و اطلاع‍ات‌ ح‍اص‍ل‌ از ج‍ل‍س‍ات‌ و ن‍ش‍س‍ت‍ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت.‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ان‍ج‍ام‌ ن‍ش‍ده‌ ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ه‍ی‍چ‌ ن‍وع‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار ن‍گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌.

 

ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: م‍طال‍ع‍ات‌ م‍خ‍تلف‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ و درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ داده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در م‍ت‍ح‍ول‌ ک‍ردن‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ م‍س‍ت‍ل‍زم‌ ه‍م‍راه‌ ش‍ده‌ چ‍ه‍ار ن‍وع‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ اس‍ت‌: رای‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ر در م‍درس‍ه‌ و خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‌ آم‍وز ک‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ش‍ده‌ و در س‍راس‍ر ک‍ش‍ور گ‍س‍ت‍رده‌ ب‍اش‍د، م‍ع‍ل‍م‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍ار ب‍ا رای‍ان‍ه‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در ف‍رای‍ن‍د ی‍ادده‍ی‌ – ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ش‍ده‌ و از ان‍گ‍ی‍زه‌ و ش‍وق‌ ب‍الای‍ی‌ ب‍رخ‍وردار ب‍اش‍ن‍د. م‍ح‍ت‍وای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا در دس‍ت‍رس‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ و م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ق‍رار م‍ی‌گ‍ی‍رد ب‍ا ه‍دف‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازگ‍ار ب‍وده‌ و از ن‍ظر ی‍ادده‍ی‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ک‍ارا و م‍وث‍ر ب‍اش‍ن‍د، م‍ح‍ی‍ط اداری‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ت‍ح‍ولات‌ ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ب‍اش‍د. در ای‍ران‌ ح‍دود ۶۰۰۰۰ رای‍ان‍ه‌ ب‍رای‌ م‍دارس‌ خ‍ری‍داری‌ ش‍ده‌ و ح‍دود ۶۰۰۰ م‍ع‍ل‍م‌ آم‍وزش‌ دی‍ده‌ان‍د ول‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌‎ICT‬ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ارائ‍ه‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌.

 

 

  • سمیه تکبند در سال ۱۳۸۹ پایان نامه خود را با موضوع « نقش ICT در افزایش کیفیت تدریس معلمان دخترانه‌ی دوره‌ی متوسطه فنی و حرفه‌ای شهر تهران« به انجام رسانده است که این پژوهش به نقش ICT در افزایش کیفیت تدریس معلمان دخترانه دوره متوسطه فنی و حرفه‌ای شهر تهران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران خانم فنی و حرفه‌ای شهر تهران در سال ۸۹ – ۸۸ تشکیل داده‌اند. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد معلمان معتقدند که استفاده از ICT در فضاهای درسی و آموزشی می‌تواند در کیفیت تدریس آنان تاثیر مثبت بگذارد و همچنین منجر به ایجاد انگیزه در یادگیری دانش‌آموزان گردد و روش های جدیدی را در فرایند یاددهی و یادگیری به وجود آورد و در نهایت منجر به افزایش مشارکت دانش‌آموزان در مطالب درسی، فعالیت‌های پژوهشی و سایر اندیشمندان در حوزه فنی و حرفه‌ای گردد.

 

  • مصطفی کلانی در پایان نامه خود با موضوع » نقش IT یا ICT در افزایش راندمان آموزش و پژوهش در دانشگاه ها و مراکز» به عناوینی چون تاریخچه، IT چیست، اهمیت IT ، نگاهی به گذشته شبکه ایران پک، جایگاه مسئله، مهمترین رسالت ICT تولید و نشر دانش، مزایای استفاده از IT در فرایند یادگیری، وجود موارد مشابه در اقصی نقاط جهان، موانع موجود برای اجرای طرح، فازیک، فاز دو، فاز سه، تاثیر استفاده از IT در امر آموزش و پژوهش پرداخته است.

 

  • سحر محمدی (۱۳۸۶) در پایان نامه خود با عنوان »ارائه ی الگوی مناسب برنامه ریزی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و سنجش میزان تناسب آن با نظام برنامه ریزی درسی کشور از دیدگاه اساتید و کارشناسان» مطرح می نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. جهت پاسخگویی به سئوال های تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بر مبنای شش مولفه شناسایی شده با ۴۳ گویه طراحی گردید. گویه های مورد نظر در یک مقیاس پنج درجه ای شامل خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم مورد ارزشیابی قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه به تفکیک مولفه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. جامعه آماری مورد نظر شامل دو گروه اساتید دانشگاه های شهر تهران و کارشناسان در رشته برنامه ریزی درسی بودند. بدین ترتیب الگوی طراحی شده مورد ارزشیابی قرار گرفت و داده های تحقیق جمع آوری شده است. این داده ها بوسیله نرم افزار آماری SPSS در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی شامل ماتریس همبستگی و آزمون T مورد پردازش قرار گرفت، سپس برای تحلیل داده ها برای هر سئوال به صورت جداگانه پاسخ های مناسب ارائه و روش آماری لازم همراه با جداول و نمودارها ارائه شد. با توجه به نتایج تحقیق برای پاسخ به سئوال اول پژوهش (چه الگویی برای نظام برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب است؟) برای این کار ابتدا در بخش مبانی نظری الگوهای برنامه ریزی درسی موجود جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس در بخش دیگر رویکردهای مواجهه با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های اطلاعات مدیریت و مدل های موجود در این رابطه جمع آوری گردید و پس از آن الگوی موردنظر طی دو مرحله کامل گردید و شش مولفه به عنوان مولفه های الگو شناسایی شدند و سپس هر مولفه با الگوهای خطی و سیستم های اطلاعات مدیریت و مدل های موجود در این رابطه جمع آوری گردید و پس از آن الگوی موردنظر طی دو مرحله کامل گردید و شش مولفه به عنوان مولفه های الگو شناسایی شدند. و سپس هر مولفه با الگوهای خطی و سیستمی مورد مقایسه قرار گرفت. جهت پاسخ به سئوال دوم پژوهش (آیا الگوی پیشنهادی با شرایط مختلف جامعه تناسب دارند؟) جدول ماتریس همبستگی بین مولفه های الگو با هم و با نمره کل تشکیل شد که در نتیجه، اکثر مولفه های الگو با هم همبستگی متوسط و بالا داشتند و با نمره کل، مولفه اول همبستگی بسیار بالا، مولفه های دوم تا پنجم همبستگی بالا و مولفه ششم همبستگی متوسط داشتند. جهت پاسخ به سئوال چهارم پژوهش (آیا بین دیدگاه دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد؟) از آزمون T استفاده گردید که در نتیجه، بین دیدگاه دو گروه از نظر مولفه ها و نمره کل اختلاف معناداری مشاهده نشده است.

 

  • پوپک میرزاپور (۱۳۸۷) در پایان نامه حود با موضوع »بررسی جایگاه معلم در نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از دیدگاه متخصصین مطرح می نماید.در عصر فناوری اطلاعات، گسترش شبکه جهانی اینترنت منجر به شکل گیری نوع جدیدی از جوامع تحت عنوان جامعه اطلاعاتی شده است. زندگی اثربخش در این قرن مستلزم شناخت و ویژگی آن و آمادگی برای پذیرش تحولات در این عصر می باشد. در این حرکت جهانی، توسعه شیوه های جدید آموزشی می تواند برای کشورهای در حال توسعه یک هدف استراتژیک باشد. هر اندازه که فناوری روز به افق های جدید دست می یابد دگرگیسی جدیدی در فرایند شکل گیری نهادهای سنتی ایجاد می شود. تحولات امروز ایجاب می کند که نظام آموزشی ایران از نگرش های آموزشی جدید که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. برای تحولات اساسی در نظام آموزشی خود استفاده کند. این تحولات نیازمند تغییرات اساسی در نگرش سنتی نظام آموزشی و توجه به جایگاه معلم و نقش های فنی اوست. در این راستا در پی اهداف برنامه چهارم توسعه کشور برای توسعه دانایی محور و تاکید مقام معظم رهبری بر توجه ویژه به امر آموزش و بازنگری بر فرایند آن و استفاده از فناوری روز جهان در حوزه آموزش و مجهز ساختن معلمان به دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات، پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه معلم در نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه متخصصین به روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است.

 

  • نسترن خزلی (۱۳۸۶) در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی روش های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری (از دیدگاه متخصصین)» مطرح می نماید که فناوری اطلاعات و ارتباطات در طی زمانی کوتاه توانسته است به یکی از اجزای اساسی تشکیل دهنده ی جوامع مدرن تبدیل شود. امروزه با تغییرات شگرفی که در تبادل اطلاعات صورت گرفته به خصوص با کمک و توسعه یادگیری الکترونیکی، که این نوع یادگیری با بهره گرفتن از رسانه های الکترونیکی و روش های آموزشی متنوعی با بهره گرفتن از سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه افزارها، رایانه ها، ارتباطات از راه دور، شبکه اینترنت و امکانات پست الکترونیکی و وب که که از اجزای اصلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می روند، صورت می گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی – یادگیری از دیدگاه متخصصین با روش پیمایشی انجام شد.

 

  • ندا یزدانی (۱۳۹۰) در پایان نامه خود با عنوان «بررسی چگونگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند به منظور ایجاد فرصت های یادگیری توسط معلمان این مدارس» مطرح می نماید با توجه به اهمیت فاوا در جامعه و تحت تاثیر قرادادن نظام آموزشی و همین نقش بسیار مهم و پررنگ معلم در این زمینه این پژوهش به منظور آشنایی و کاربرد فاوا توسط معلمان و ایجاد فرصت های یادگیری صورت گرفت که طبق یافته های پژوهش وضعیت معلمان در کاربرد فاوا ضعیف است و بدین منظور پیشنهاد می شود یک محیط تحقیق و تفحص به منظور افزایش علاقه و کاربرد فاوا در معلمان صورت گیرد.

 

  • اعظم پارسایی (۱۳۸۹) در پایان نامه خود با عنوان «مقایسه سبک های شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی با توجه به پیشرفت تحصیلی آنها در شهر شیراز« عنوان کرده است تحقیق فوق الذکر با هدف تعیین انواع سبک های یادگیری دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی و مقایسه بین این دانش آموزان از لحاظ سبک های یادگیری بود. جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی شهر شیراز بود. حجم نمونه در این تحقیق ۱۷۰ نفر دانش آموز دبیرستانی و هنرستانی بود که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسشنامه سبک کلب جمع آوری و اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی سبک یادگیری شناختی دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی از طریق آزمون مجذور کای دو طرفه و تی تست مستقل و آزمون جدول متقاطع (کراستب) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت اینک به بحث و نتیجه گیری پرداخته می شود.

 

  • علی فتح لطیف پور(۱۳۹۰) در پایان نامه ای با موضوع «رابطه بین سبک های یادگیری و ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر یاسوج» عنوان نموده است که موضوع پژوهش بررسی رابطه سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان یاسوج بوده است. روش پژوهش در تحقیق حاضر، از نوع همبستگی است. نمونه شامل ۳۰۰ نفر از دانش آموزان بوده، که به روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای از بین جامعه مورد نظر انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسش نامه سبک های یادگیری کلب و آزمون شخصیتی نئو و عملکرد تحصیلی استفاده شد برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که، بین سبک های یادگیری دانش آموزان و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد. بین ویژگی شخصیتی انعطاف پذیر و با وجدان بودن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

 

  • علی رضا خورشید (۱۳۹۰) در پایان نامه خود با عنوان «بررسی رابطه چندگانه ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری دانش آموزان متوسطه نظری شهرستان بیجار « مطرح می نماید که هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری در میان دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری شهرستان بیجار در سال تحصیلی ۸۹-۹۰ بود. نمونه این تحقیق شامل تعداد ۳۱۵ نفر (شامل۱۵۰ دختر و ۱۶۵ پسر) بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شد. جهت تعیین ویژگی های شخصیتی آزمودنی‌ها از آزمون پنج عامل بزرگ شخصیت نئو (مک کری و کاستا،۱۹۹۲) و برای شناسایی سبک های یادگیری دانش آموزان از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب(۱۹۸۵) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی، رگرسیون لوجستیک، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون خی دو استفاده شده است.

 

  • زینت رعیتی (۱۳۹۰) در پایان نامه خود با موضوع «بررسی رابطه‌ بین سبک‌های یادگیری و حالت‌های فراشناختی در دانشجویان دختر دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه گیلان« مطرح نموده اندکه پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ی بین سبک های یادگیری با مؤلفه‌های حالت‌ فراشناختی در دانشجویان دختر دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه گیلان طرح‌ریزی شد. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. ۴۱۰ دانشجو شاغل به تحصیل در رشته‌های مختلف علوم انسانی در این پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه حالت‌های فراشناختی اونیل و عابدی و پرسشنامه سبک های یادگیری ورمونت را تکمیل نمودند. یافته‌هانشان داد که بین تمام مؤلفه‌های حالت فراشناختی و سبک های یادگیری به جز سبک یادگیری مبتنی بر کاربرد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه برآن از بین چهار سبک یادگیری و چهار مؤلفه‌ی حالت فراشناختی، به ترتیب سبک معطوف به معنا و هدف و راهبردشناختی، قوی ترین پیش‌بینی‌کننده‌های عملکرد تحصیلی ظاهرشدند.

 

  • عسکر مرادی (۱۳۸۹) در پایان نامه ای با موضوع «مقایسه ی سبک های یادگیری(همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده) و گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان پسر یک زبانه و دوزبانه پایه ی سوم دبیرستان در شهرهای شیراز و تبریز در سال تحصیلی ۸۹-۸۸٫» مطرح نموده است که در این پژوهش،۳۶۷ نفر از دانش آموزان در دو گروه ریاضی- فیزیک و علوم انسانی، از چهار ناحیه آموزش و پرورش به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در چند مرحله انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سبک یادگیری کلب(LSI) و پرسشنامه ی گرایش تفکرانتقادی کالیفرنیا (CCTDI)، استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش روش علّی- مقایسه ای است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون T-test) و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است.

 

 • رقیه افشاری (۱۳۸۹) در پایان نامه خود با موضوع «رابطه استفاده از رسانه های آموزشی، سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه دوم وسوم رشته علوم تجربی شهر شازند « مطرح نموده است که هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های آموزشی و سبک های یادگیری (معطوف به باز آفرینی ، معطوف به معنا و هدف ، مبتنی بر کاربرد ، غیر متمر کز) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم وسوم رشته علوم تجربی شهر شازند در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بوده است .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*