بیمارستان های آموزشی و استفاده از ارزشیابی

دانلود پایان نامه

اورلی(1994)، در تحقیقی تحت عنوان«بازخور360 درجه، تغییر در زندگی کاری مدیران» از جامعه ی مورد بررسی مدیران بی شماری مدعی اند ه بازخور360 درجه، به اعتماد به نفس آنها و همچنین به بهبود شرکت، منجر شده است.
انجمن فیزیک درمانی آمریکا(2008)، مقاله ای تحت عنوان «مدل ارزیابی به روش بازخور360 درجه که مهارت های حرفه ای دانشجویان دوره ی دکترای فیزیک درمانی را توسعه و ارتقاء می بخشد» به نتایجی که حاکی است از؛ این مدل تحقیق به خوبی توانسته است سطح آکاهی از ارزش های شغلی اصلی و مهم را افزایش دهد. به صراحت بازخور سازنده ای را پیرامون مهارت های شغلی به دانشجویان ارائه می دهد که برای بهبود معالجه و درمان بیماران سودمند خواهد بود.
بیری(1990) ،در تحقیقی تحت عنوان”اگر نگران کارکنان خود هستید، حقیقت را به آنها بگویید” اظهار می دارد که عدم بازخور به عملکرد کارکنان، یکی از معضلات سازمان های امروزی است. تاچ (2002) در تحقیق پیمایشی خود تحت عنوان”اثر مربی گری اجرایی و بازخور360 درجه بر اثربخشی رهبری” به بررسی موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده که مربیگری فردی و بازخور 360درجه، اثربخشی رهبری را تا 60 درصد بالا می برد.
دروسکات و ولف(1999) در پژوهشی تحت عنوان”تأثیر ارزشیابی اصلاح گرایانه همترازان بر تیمهای خودگردان” به این نتیجه رسیدندکه ارزشیابی اصلاح گرایانه و مستقیم همترازان، تأثیر مثبتی بر فضای باز محیط کار، کار گروهی، همزیستی و روابط بین افراد گروه دارد.
اسمیت و هلاند(2002)، در بررسی« نقش خصوصیات فردی همچون خودباوری، خودبرتر بینی و انعطاف پذیری در پیش بینی همخوانی نمرات خودارزشیابی و دگرارزشیابی» به این نتیجه رسید که خصوصیاتی همچون خودباوری، خودبرتربینی و انعطاف پذیری، از شاخص های مهم در پیش بینی همخوانی بین نمرات خودارزشیابی و دگر ارزشیابی هستند.
سالا و دوویت(2002) در بررسی «تأثیر بازخورد عملکرد بر پیش بینی عملکرد مدیران ارشد اجرایی» نشان دادند که ارزشیابی مافوقان و زیردستان می تواند عملکرد مدیران اجرایی را پیش بینی کند.
هج و آوت(2002) با گردآوری اطلاعاتی در خصوص “نگرش ارزشیابان به مقبولیت سیستم باخور360 درجه” بر آمدند.ودریافتند که انگیزش و اعتماد ارزشیابان به سیستم بازخور، در پذیرش و مقبولیت این سیستم تأثیرگذار است.
مالمون(2003)، در تحقیق« بررسی شایستگی های مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارزشیابی 360 درجه» به این نتیجه رسید که، مدیر از دید خود در همه ی زمینه ها دارای شایستگی برتر بود و در کل بیشترین امتیاز در زمینه ی تصمیم گیری و کمترین امتیاز در زمینه رهبری و ارتباطات می باشد. در این پژوهش همکاران بیشترین امتیاز را در زمینه ی کارگروهی و کمترین امتیاز در زمینه ی برنامه ریزی و سازماندهی را به مدیران دادند، همچنین در این پژوهش مدیر از دید خود دارای شایستگی برتر بود.
با توجه به مطالب فوق و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است،چهارچوب نظری ارزشیابی 360 درجه به قرار زیر است:
همکاران
همکاران
مافوق
مافوق
مشتریان
مشتریان
ارزیابی شونده
زیردستان
زیردستان
خود
خود
مشتریان
مشتریان
شکل2ـ9منابع اصلی ارزشیابی 360 درجه منبع:(فرنهم،1998 )
در این راستا، ارزشیابی عملکرد مدیران دبیرستان های شهرستان شیراز، با توجه به ابعاد کارکردهای مدیریتی یعنی، نظارت و کنترل، برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی و رهبری، از دید مدیران مافوق، مدیران(خودارزیابی)، همکاران و زیردستان(دبیران) با استفاده از ارزشیابی 360 درجه سنجیده می شود که به شرح ذیل است:
شکل 2ـ10 مدل تحقیق
مدیران مافوق