بهره وری نیروی انسانی و بهای تمام شده محصول

3-5نتیجه گیری
از آنجائیکه یکی از سیاستهای برون سپاری در واقع کاهش معنی دار رشد قیمت تمام شده کالا و خدمات می باشد با توجه به اطلاعات بدست آمده دریافتیم که در شرکت مورد مطالعه برون سپاری حاصلی را از این وادی نداشته است . این معنی است در صورتیکه فعالیتها سیر عادی خود را سپری می کرد، قیمت تمام شده تغییر محسوسی نسبت به وضعیتی که فعالیتها به بخش خصوصی واگذار گردیده ، مشاهده نمی گردید . علی الحال در بخش اجزاء هزینه می بینیم که سهم هزینه حقوق و دستمزد کاملا طبیعی سیر صعودی خود را طی نموده و تغییراتی در قبل و پس از برون سپاری حاصل نشده است ، تنها تغیرات ساختاری در سهم خدمات قراردادی و سهم تعمیرات و نگهداری حادث شده است و ماحصل این موضوع اینست که تنها در سر فصل های هزینه تغییر بوجود آمده هزینه از یک سر فصل با عنوان تعمیرات و نگهداری به سر فصلی دیگر با نام هزینه خدمات قرار دادی انتقال یافته است .البته این تحقیق بر مبنای هزینه ها و سهم هزینه مورد بررسی قرار گرفته است که ممکن اگر بر مبنای کیفیت بررسی شود نتیجه گیری حاصل شود.
4-5 پیشنهادها
1-4-5 ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق
Widget not in any sidebars

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مبنی بر اینکه در برون سپاری فعالیتها در شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی رابطه معنی داری بر بهای تمام شده فعالیتها نداشته است ، پیشنهادهایی به شرح ذیل برای مسئولین ارائه می گردد:
پیشنهاد می گردد جهت افزایش و دستیابی به سیاستهای برون سپاری که همانا کاهش قیمت تمام شده است شرکت مورد مطالعه در نحوه واگذاری فعالیتها و یا اساسا واگذری تجدید نظر بعمل آورد ، که این امر را می تواند با تشکیل کمیته برون سپاری فعالیتها ، بررسی فعالیتهای که قابل برون سپاری هستند و ارزیابی دقیقتر پیمانکاران و متخصص این امر بپردازد.
از آنجائیکه سهم هزینه حقوق و دستمزد تغییرات معنی داری نداشته است پیشنهاد می گردد که میزان بهره وری نیروی انسانی قبل و پس از برون سپاری فعالیتها محاسبه و با یکدیگر مقایسه و در صورت اختلاف ارقام بدست آمده دلایل مربوطه را ریشه یابی نمایند.که می تواند نداشتن آموزش کافی کارکنان برون سپار در شرکت یا استفاده ننمودن نیروی متخصص در بخش های مختلف باشد و پیشنهاد می کنم که صورتهای مالی شهرهای تابعه به صورت مجزا تهیه گردد تا بهتر بتوان بررسی را انجام داد.
مقایسه سهم اجزاء هزینه شرکت مورد مطالعه با سهم اجزاء هزینه در صنعت آب و فاضلاب می تواند چشم انداز مفیدی در جهت قابل بودن جزء هزینه داشته باشد .
برون سپاری عبارتست از واگذاری برنامه ریزی ، مدیریت ، اجراء و عملیات فعالیت های مشخص به شخص ثالث مستقل. نیل به همین دلیل رابطه دراز مدت با پیمانکارانِ کاملا متخصص بر قرار کرده و آنرا حفظ کنید.
2-4-5 ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی
با انجام هر کار علمی راه به سوی مسیر جدی باز می شود وادامه راه مستلزم انجام تحقیقات دیگری است . بدین لحاظ تحقیقات که در رابطه و ادامه نتایج این تحقیق ، ضروری به نظر می رسد به شرح زیر می باشد.
بررسی تطبیقی بهای تمام شده محصولات قبل و بعد از برون سپاری در شرکتهای تولیدی .
بررسی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ی فرایند برون سپاری و تاثیر مستقل هر کدام از آنها.
بررسی اثر برون سپاری فعالیتها بر کیفیت انجام خدمات در صنعت آب و فاضلاب .
بررسی عوامل که مانع از یک برون سپاری موفق می شود.
5-5 محدودیت های تحقیق
درجهت بررسی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد برون سپاری فعالیتها محدودیتهای وجود داشت .
در دسترس نبودن صورتهای مالی سالهای قبل از 1378که خود باعث شد که جامعه آماری کمتری مورد بررسی قرار گیرد .
صورتهای مالی به صورت مجموع کل شهرهای تابعه تهیه می شود ، که نبودن صورتهای مالی تفکیکی باعث می گردد ، اگر در شهری برون سپاری موفق باشد ولی در شهر دیگری برون سپاری غیر موفق انجام شده باشد باهم تهاتر شود و امکان بررسی دقیق از بین می رود.

پیوست ها

خروجی نرم افزار
Ranks