بهای تمام شده و تفسیر نتایج


Widget not in any sidebars
در تفسیر نتایج آزمون ویل کاکسون،علاوه بر تعیین معنی داری یا عدم تفاوت میانگین دردو زمان قبل وبعد از اجرا،می توانیم پی ببریم میزان هزینه حقوق ودستمزد،هزینه تعمیرات ونگهداری وهزینه خدمات قرارداری در کدام دو زمان بیشتر و در کدام زمان کمتر است.باید رسیدن به این منظور می توانیم از نتایج جدول اول )تحت عنوان (Ranksاستفاده کنیم.
3-4نتایج آزمون آماری ویل کاکسون
1-3-4فرضیه اول:
1-«سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است.»
میانگین هزینه حقوق ودستمزد قبل و بعد از برون سپاری یکسان است
میانگین هزینه حقوق ودستمزد قبل و بعد از برون سپاری یکسان نیست

ابتدا با استفاده سطح معنی داری از جدول1-3-4 معنی داری تفاوت یا عدم تفاوت میانگین را قبل و بعد از اجرای برون سپاری مشخص می کنیم سپس با کمک جدول 2-3-4 کیفیت تفاوت دو زمان قبل و بعد اجرا را تعیین می نمائیم.
جدول1-4 آماره آزمون z
هزینه حقوق ودستمزد قبل از برون سپاری- هزینه حقوق ودستمزد بعد از برون سپاری
-1.219a آمارهz
0.223 سطح معنی داری
با توجه به مقدار آزمون z(-1.219a)وسطح معنی داری (.2230) ،که در سطح خطای کوچک تر از 0.05 معنی دار نمی باشد،باید گفت به لحاظ آماری با اطمینان 95% میانگین هزینه حقوق ودستمزد قبل و بعد از برون سپاری یکسان می باشد.یعنی در این مرحله آزمون پذیرفته شده است .
جدول2-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین حقوق ودستمزد قبل وبعد از برون سپاری
مجموع رتبه ها میانگین رتبه تعداد
3.00 3.00 1a رتبه های منفی هزینه حقوق ودستمزد قبل از برون سپاری – هزینه حقوق ودستمزد بعد از برون سپاری
12.00 3.00 4b رتبه های مثبت
5 کل

با توجه به عدم معنی داری تفاوت میانگین هزینه های حقوق ودستمزد قبل وبعد از برون سپاری نتیجه می گیریم که سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها یکسان است و ادعای محقق در سطح اطمینان 95%مورد تائید قرار نمی گیرد.
2-3-4فرضیه دوم:
2-« سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است.»
میانگین هزینه تعمیرات ونگهداری قبل و بعد از برون سپاری یکسان است