برنامه ریزی درسی و نظارت و کنترل

دانلود پایان نامه

  برنامه‌ریزی: یعنی تعیین هدف، یافتن و ساختن راه‌ها و وسایلی که رسیدن به هدف را امکان‌پذیر می‌سازد و همچنین پیش‌بینی کارهایی که باید در آینده انجام گیرد(قرایی مقدم،1375: 49).
سازمان‌دهی:یعنی ترکیب و تخصیص افراد، منابع و امکانات میان افراد و واحدهای مختلف سازمان و همچنین هماهنگی بین آنها به منظور رسیدن به اهداف سازمان(قرایی مقدم، 1375 :49).
   فرماندهی: یعنی هدایت و جهت‌دهی افراد در انجام دادن کارها(علاقه بند، 1374 :18).
   هماهنگی: یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه امکانات و منابع مادی و انسانی و همچنین فعالیت‌ها، که برای رسیدن به هدف سازمان ضرورت دارد(قرایی مقدم، 1375 :49).
  کنترل کردن: یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه برنامه‌ها و عملیات انجام شده طبق مقررات و دستورات صورت می‌گیرند یا خیر(قرایی مقدم، 1375 :50).
در زیر به شرح هر کدام می پردازیم:(سید عباس زاده، 1380 :58).
برنامه ریزی:
در جریان برنامه ریزی، نه تنها کار یا فعالیت مورد نظر و انجام دهنده یا انجام دهندگان آن، بلکه زمان و چگونگی انجام آن چه وضعیت مطلوبی(هدف) حاصل خواهد آمد.
تنظیم و ترسیم دقیق چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب از وضعیت موجود، شامل در نظر گرفتن عوامل دیگری نیز می شود، نظیر:
1ـ پیش بینی دقیق ابزار، وسایل، مواد و منابع انسانی لازم
2ـ هدایت صحیح منابع انسانی درگیر در موضوع
3ـ چگونگی نظارت و کنترل بر جریان کار
4ـ برقراری مسیر آزاد برای جریان بازخورد
5ـ پیش بینی هزینه های اجرایی(سید عباس زاده، 1380 :59).
برنامه ریزی در آموزش و پرورش عمدتاً به اشکال برنامه ریزی آموزشی و درسی است که اولی از درون سیستم یا نظام آموزشی متوجه بیرون آن(محیط) و دومی از بیرون متوجه درون نظام آموزشی است.
برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی برنامه ریزی آموزشی
نظام آموزشی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پیشرفت تحصیلی

برنامه ریزی درسی برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزشی
شکل2ـ4رابطه ی برنامه ریزی آموزشی و درسی با نظام آموزشی(منبع: سید عباس زاده، (1380)
سازماندهی:
سازماندهی شامل موارد زیر می شود:
1ـ تقسیم کار
2ـ تنظیم، ترتیب و توالی امور
3ـ تعیین و انتصاب کارکنان به مشاغل متناسب