برنامه‌های توسعه

دانلود پایان نامه

کنترل نمایند، یعنی اینکه نمی‌توانند فراگیران را مجبور به یادگرفتن نمایند، اگر ایشان خواستار یادگیری نباشند. این درست است که مربیان نمی‌توانند انگیزش فراگیران را کنترل کنند اما بسیار ساده است. زیرا مربیان می‌توانند به طور آشکاری مؤثر باشند؛ ایشان می‌توانند مطلوب فراگیران برای یادگیری را تحریک نمایند یا که اینکه می‌توانند انگیزش فراگیران را از بین ببرند (کلر، ۲۰۱۰: ۳۹-۳۸).
برای مربیان و مدرسان، پذیرش چالش انگیزش دادن به فراگیران با اهمیت است برای اینکه مرزهای مسئولیت خود را بدانند. به علت وجود تعداد زیاد از بعد انگیزش، تنوعی از تطبیق مسائل انگیزشی وجود دارد. انگیزش در هر بخش از زندگی افراد وارد می‌شود مانند انتخابشان برای کار، میل و شوقشان به یادگیری، خود ادراکی و حتی میلشان برای یادگیری. به عنوان یک مربی حتی اگر شما نتوانید در تمام این سطوح انگیزش مؤثر باشید ولی می‌توانید در اثربخشی برخی از این موارد مؤثر باشید (همان).

پیشینه پژوهش
بر اساس کاوش‌های انجام شده توسط پژوهشگران، پژوهشی که مشابه پژوهش حاضر باشد یافت نشد، در ادامه پژوهش‌هایی بر اساس میزان ارتباط با آن آمده است.
پژوهشی توسط فردانش و همکاران (۱۳۹۰) با هدف مقایسه میزان یادگیری و انگیزش پزشکان تحت آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی با استفاده از تلفیق الگوهای طراحی آموزشی و طراحی انگیزشی انجام گردید، در این مطالعه نیمه تجربی، ۶۰ پزشک عمومی و دستیار به روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه ۳۰ نفری تحت آموزش با دوره آموزشی مبتنی بر دو رویکرد طراحی آموزشی جوناسن۶۱ و طراحی انگیزشی کلر انجام شد، نتایج تحقیق نشان داد که نمره پیش آزمون پزشکان شرکت کننده در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری نداشت ولی در نمره پس آزمون یادگیری گروه کنترل و آزمایش و همچنین در نمره انگیزش پزشکان گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری مشاهده گردید.
پژوهشی توسط کنعانی(۱۳۹۱) با عنوان بررسی تأثیر طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر یادگیری و یادداری زبان انگلیسی انجام گردید. تحقیق آزمایشی با دو گروه کنترل و آزمایش انجام شد که گروه آزمایش ۲۳ و گروه کنترل ۲۷ نفر بودند، گروه آزمایش بر اساس الگوی کلر طراحی شده و آموزش دیدند. نتایج بدست آمده از آزمون‌ها نشان داد که الگوی کلر بر یاگیری و یادداری درس زبان انگلیسی در دوره راهنمایی تأثیر دارد.
پژوهشی دیگر توسط هیردس۶۲(۲۰۰۴) با عنوان نقش طراحی انگیزشی در آموزش بهداشت: بررسی آموزش مبتنی بر کامپیوتر بر زنان، سیگار و سلامتی انجام شد که در آن تأثیرات طراحی انگیزشی بر نتایج عاطفی و شناختی از آموزش مبتنی بر کامپیوتر و سلامت زنان مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش ۴۰ نفر از زنان به عنوان نمونه حضور داشتند که برنامه‌های توسعه یافته با استفاده از اصول روش طراحی انگیزشی کلر با یک وب سایت عمومی راجع به سیگار کشیدن که توسط جامعه سرطان کانادا ایجاد شده بود، مورد مقایسه واقع شد. نتایج این پژوهش نشان داد، زنانی که در برنامه‌های توسعه یافته با استفاده از اصول روش طراحی انگیزشی کلر حضور داشتند تمایل بیشتری به ترک سیگار نسبت به گروه کنترل داشتند و در نتیجه طراحی انگیزشی کلر باعث تمایل بیشتر زنان به ترک سیگار گردید.
پژوهش دیگری وسیله چانگ و لمن۶۳ (۲۰۰۲) با عنوان یادگیری زبان خارجی از طریق تعامل چند رسانه‌ای برنامه: یک مطالعه تجربی در مورد اثر مؤلفه ارتباط مبتنی بر الگوی ARCS، بر روی انگیزش و عملکرد، با روش یادگیری از راه دور انجام گردید. نتایج پژوهش افزایش معنادار در ادراکات و نمرات یادگیرندگان را در آزمون جامع نشان داد.
همچنین پژوهشی توسط مارگورت (۲۰۰۷) با هدف بررسی ارتباط بین روش شناسی طراحی آموزشی استفاده شده برای طراحی و توسعه آموزش از راه دور با انگیزش یادگیرندگان انجام گردید، در این پژوهش شبه آزمایشی، ۲۰۴ یادگیرنده از کالج نظامی سلطنتی، در دو گروه پیش آزمون و پس آزمون شرکت داشتند، نتایج نشان داد که بهبود محسوس و تفاوت معناداری در انگیزش و یادگیری شرکت کنندگان در دوره فنون نظامی که دروس آن با استفاده از عناصر الگوی ARCSکلر تدوین شده بود نسبت به انگیزش و یادگیری شرکت کنندگانی که هیچ‌گونه روش آموزش طراحی شده برای بهبود انگیزش در آن لحاظ نشده بود، در رابطه با چهار مؤلفه توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت وجود داشت.
پژوهشی دیگر توسط هوانگ و همکاران (۲۰۰۴) در مورد ارزیابی انگیزشی یادگیری بر اساس آموزش مبتنی بر کامپیوتر با استفاده از الگوی کلر انجام شد، جامعه آماری این پژوهش دانشجویان سال اول بودند که در دوره‌های مهندسی حل مسأله و یادگیری نرم افزار مطلب۶۴ شرکت کرده بودند، نتایج نشان داد طراحی به طور اساسی، توجه دانشجویان را تحریک کرد، در حالی که محتوا نقش مهمی در ایجاد ارتباط و اعتماد بنفس داشت و چگونگی آموزشی که در ساختار کلی دوره‌ها اجرا شده بود بر روی سطح رضایت دانشجویان اثر گذار بود.
پژوهشی توسط کلر (۱۹۸۷) با عنوان توسعه و استفاده از الگوی طراحی انگیزشی ARCS انجام شد، جامعه آماری این پژوهش میدانی، معلمان بودند که در دو گروه ۱۶ و ۱۸ نفر در دو برنامه آموزش ضمن خدمت شرکت نمودند، که هدف از این مطالعه بهبود و اثربخش‌تر شدن آموزش و فهم اثرات مهم آموزش بر روی یادگیری با استفاده از شیوه‌های نظام‌مند شناسایی و حل مسائل بود که نتایج این پژوهش جامعیت و توانایی الگوی
ARCS را به عنوان وسیله‌ای برای کمک در طراحی انگیزشی آموزش مورد تایید قرار داد.
همچنین پژوهشی که توسط استوکدال۶۵، سینکلیر۶۶ و کرنوهال۶۷(۲۰۱۴) با عنوان استفاده از الگوی ARCS برای مشاوره تغذیه با شیر مادر توسط ماماها به منظور ایجاد انگیزش در مادران به وسیله تجربیات خود، انجام گردید. این پژوهش در طی یک دوره سه ماهه بود که در مرحله تشخیصی ۱۳۰ زن و ۲۰ ماما و در مرحله اجرا ۲۰۲ زن به عنوان نمونه انتخاب شدند که با استفاده از این الگو به آنان در هفته‌های ابتدایی چگونگی تغذیه با شیر مادر را آموزش دادند و چگونگی فقدان انگیزش مرحله تشخیصی با استفاده از راهکارهای نظری انگیزشی حل و فصل شد و دوباره آموزش تغذیه با شیر مادر طراحی گردید و در مرحله ارزیابی خلاصه نتایج یافته‌ها نشان داد که پس از افزایش انگیزشی تغذیه با شیر مادر ، تفاوت معناداری در افزایش اعتماد به نفس در هفته اول شیردهی مادران وجود داشت و همچنین اهداف ساختار یافته را درک نمودند و نیز افزایش قابل توجهی در تغذیه با شیر مادر بطور مداوم در سه هفته بعد از تولد بوجود آمد. این مقاله درک ما را نسبت به ارزش مداخلات پیچیده به لحاظ نظری و نظام‌مند طراحی شده کمک می‌کند و الگوی ARCS به آموزش دهندگان سلامت یک رویکرد قوی طراحی و پیاده سازی آموزش بهداشت مؤثر را ارائه می‌دهد.
مطالعه‌ای انگیزشی بر روی اثر بخشی عوامل درونی و بیرونی انگیزش توسط کینار، بکتاس و اصلان (۲۰۱۱) انجام شد، هدف از این مطالعه، انجام اثربخشی عوامل درونی و بیرونی انگیزش کارکنان بود و تعیین اینکه کدام یک از این عوامل اثربخش‌تر می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش ۴۱ نفر از کارکنان شرکت انتقال برق بودند، نتایج این پژوهش نشان داد که هم عوامل بیرونی و هم عوامل درونی بر روی کارکنان تأثیر دارد و اینکه عوامل ذاتی و درونی انگیزه بیشتر از عوامل بیرونی بر روی کارکنان تأثیرگذار است.
همچنین در پژوهشی با عنوان علل غیبت از کلاس و عدم توجه به درس در بین دانشجویان رشته علوم پزشکی مقطع علوم پایه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران توسط نبوی و صفوی (۱۳۹۰) انجام گردید و علل غیبت از کلاس مورد بررسی شد که از بین عوامل عملکرد استاد و سپس مشکلات آموزشی بیشترین تأثیر را در غیبت دانشجویان از کلاس داشت. نمونه آماری این پژوهش ۳۷۸ نفر از دانشجویان مقطع علوم پایه به صورت سرشماری شرکت داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که ارزیابی دقیق و مستمر کیفیت تدریس اساتید ، برگزاری کارگاههای روش تدریس، ، فن بیان و برقراری ارتباط موفق برای اساتید بویژه اساتید تازه کار و نیازمند بهبود و اصلاح مقررات و برنامه‌های آموزشی کمک زیادی در علاقه‌مند کردن دانشجویان نسبت به کلاس خواهد کرد.
پژوهشی دیگر با عنوان اثرات اعتماد به نفس مبتنی بر الگوی ARCS بر اعتماد به‌ نفس و عملکرد یادگیرنده دانشجویان توسط هوویت (۲۰۰۶) انجام گردید، هدف از این پژوهش دست‌کاری مؤلفه اعتماد در الگوی ARCS کلر برای افزایش اعتماد و افزایش عملکرد ۸۱ دانشجوی لیسانس ثبت نام شده در دوره آنلاین دانشگاه تگزاس بود، این مطالعه نشان داد که اگرچه این پژوهش تلویحاً اعتماد را مورد مطالعه قرار داد ولی به طور غیر مستقیم بر مقیاس‌های توجه، ارتباط و رضایت از الگوی ARCS و همچنین به همان خوبی بر انگیزش کلی یادگیرنده برای کلاس و مواد آموزش تأثیرات مثبتی باقی نهاد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله با موضوع خسرو و شیرین و خسرو پرویز

جمع بندی پیشینه
به طور خلاصه، الگوی ARCS راهنمایی برای انتخاب و کاربرد تدابیر انگیزشی می‌باشد، اما این قضاوت شخص استاد یا طراح آموزشی است که با توجه به انتخاب و ایجاد فعالیت‌ها، تدابیر مناسب را اتخاذ نماید. الگوی ARCS با داشتن تحلیل نظام‌مند از حضار و رویکرد حل مسأله، اساس و مقدماتی منطقی را برای انتخاب تدابیر ارائه می‌نماید (کلر، ۱۹۳۱). هر یک از مؤلفه‌های این الگو دارای سه عنصر است؛ توجه، به عنوان اولین مؤلفه، شامل ۱) تحریک ادراکی ۲) تحریک پرس و جو، ۳) تنوع؛ مؤلفه دوم ارتباط یعنی مرتبط بودن محتوا با نیاز فراگیران است که شامل: ۱) جهت یابی هدف، ۲) مطابقت انگیزه، ۳) آشنایی می‌باشد؛ مؤلفه سوم: اطمینان، یعنی موفقیت در کارهای چالش برانگیز شامل: ۱) الزامات یادگیری، ۲) فرصت‌های موفقیت، ۳) مسئولیت شخصی می‌باشد و مولفه چهارم: رضایت شامل: ۱) تشویق‌های درونی، ۲) پاداش‌های بیرونی و ۳) عدالت می‌باشد (شلنوت۶۸، ۱۹۹۶). ARCS اولین الگویی است که سعی می‌نماید انگیزش را در فرایندهای طراحی آموزشی نظام‌مند ادغام نماید (لیائو، ۲۰۰۸). به عبارت دیگر، ۴ مؤلفه انگیزش کلر یعنی توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت در ده مرحله از فرایند طراحی که به آن پرداخته شد، ادغام گردد. همچنین از بررسی پژوهشهای متعددی که در زمینهی طراحی انگیزشی کلر صورت گرفته است میتوان نتایج زیر را استنتاج کرد:
استفاده از طراحی انگیزشی کلر باعث افزایش میزان یادگیری، افزایش انگیزش و بهبود عملکرد کارکنان می‌گردد، نکته قوت الگوی ARCS کلر این است که در موضوعات بسیار متنوع و در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای جهان اول کاربرد داشته است و اثربخشی این پژوهش‌ها نیز مورد تأیید واقع گردیده است، در نتیجه برای اینکه نتایج اثربخشی از ارائه تدریس در آموزش عالی حاصل شود، نیاز به طراحی انگیزشی برنامه‌های آموزشی بر اساس الگوی ARCS می‌باشد. آنچه از نظر محقق با توجه به مرور پیشینه، به عنوان شکاف تجربی باقی مانده است، بررسی تأثیر استفاده از طراحی انگ
یزشی کلر برای اثربخشی تدریس در آموزش عالی در کشور می‌باشد. به همین دلیل این پژوهش با هدف ارتقاء اثربخشی کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری دانشجویان در آموزش عالی به صورت مطالعه موردی در یکی از کلاس‌های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام می شود.
اکثر پژوهشهای انجام شده در زمینه طراحی انگیزشی کلر در ارتباط با آموزش مجازی صورت گرفته است، و لی در زمینههایی همچون استفاده از طراحی انگیزشی در آموزش عالی، پژوهشهای معدودی انجام شده است؛ و نیز در بیشتر پژوهش‌های انجام شده، فقط یکی از چهار مؤلفه الگوی ARCS، مورد بررسی قرار گرفته است، بنابراین طبق نتایج پژوهش‌های انجام شده، جامع بودن الگوی طراحی انگیزشی کلر به اثبات رسیده است و تنها الگوی جامع و منطبق با انگیزش، طراحی انگیزشی کلر می‌باشد، همچنین با توجه به پژوهش‌های انجام شده توسط محققین می‌توان گفت که تقریبا اکثر پژوهش‌ها به بررسی تأثیر کیفیت زندگی دانش آموزان برعوامل مختلف پرداخته اند و کمتر به عوامل ثاثیر گذار برکیفیت زندگی دانش آموزان پرداخته شده است. از این‌رو پژوهش حاضر قصد دارد، تأثیر طراحی انگیزشی بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری دانشجویان را در آموزش عالی مورد بررسی قرار دهد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اهداف پژوهش، جزء پژوهشهای کاربردی میباشد. پژوهشهای کاربردی پژوهشهایی است که از نتایج آن برای حل مسائل موجود استفاده میشود (بازرگان، سرمد و حجازی، ۱۳۸۷: ۷۹). از این جهت، توسعهی دانش کاربردی و ارائهی پیشنهادهای سازنده و عملی در رابطه با طراحی انگیزشی برنامه آموزشی دانشجویان کانون توجه این پژوهش میباشد. از لحاظ شیوهی گردآوری دادهها، این پژوهش در مجموعهی تحقیقات آزمایشی قرار میگیرد. از میان طرح‌های آزمایشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. اجرای طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل مستلزم مراحل زیر است: جایگزینی تصادفی آزمودنی‌های تحقیق در گروه‌های آزمایشی و کنترل، اجرای پیش آزمون در دو گروه، اجرای عمل آزمایشی و اجرای پس آزمون در دو گروه (گال، بورگ و گال، ۱۳۸۹: ۸۵۵). جایگزینی تصادفی بهترین شیوه موجود برای حصول اطمینان از همتا بودن گروه‌های مختلف عمل آزمایشی در ابتدای پژوهش است. همتا بودن گروه‌های آزمایشی برای تحقق اعتبار درونی یک آزمایش ضروری است. اگر این گروه‌ها در

دیدگاهتان را بنویسید