منابع مقالات علمی : بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۳۴

۳۳۹/۵۸

۲

۱۶۹/۲۹

۶۶۴/۱

۱۹۳/۰

درون گروهی

۴۳۵/۲۶۶۴

۱۵۲

۵۲۹/۱۷

کل

۷۷۴/۲۷۲۲

۱۵۴

فصل پنجم:
نتیجه گیری و بحث
۵- نتیجه گیری و بحث
۵-۱- مقدمه
در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق پس از آزمون فرضیات، میبایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایههایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل میگیرند. بنابراین یکی از قسمتهای مهم تحقیق که در واقع میتواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجهگیریهای و صحیح پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجهگیریهایی که بر اساس تحلیلهای صحیح ارائه شده باشد میتواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان-هایی را که چنین پژوهشهایی در آنها انجام میشود بردارد.
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها خلاصه میشود و با تحلیل آنها سعی میشود تا به سوالاتی که در پژوهش از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. بنابراین در ابتدا نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق ارائه میشود؛ و با استفاده از اطلاعات بدست آمده پیشنهاداتی کاربردی و پژوهشی ارائه خواهد شد. در ضمن در انتهای این فصل محدودیتها و موانعی که بر سر راه تحقیق بودهاند را نیز ذکر خواهیم کرد.
۵-۲- نتیجه گیری و بحث
سوال اصلی
چه عوامل بر همسویی اهداف فردی و سازمانی تأثیرگذارند؟ در بررسی این سوال، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین عوامل سازمانی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی پذیرفته شد که عوامل تأثیرگذار به شرح ذیل ارائه میگردند:
۵-۲-۱- سوال اول
آیا بین مدیریت بر مبنای ارزش با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟ در بررسی این سوال، فرض پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مدیریت بر مبنای ارزش با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی پذیرفته شد. نتایج این پژوهش با نتایج کار کولمن (۱۹۹۰)، سیروتا و دیگران (۲۰۰۵)، بزرگی (۱۳۸۳)، سید جوادین و پورولی (۱۳۸۸) و کاپلان و نورتن، (۲۰۰۶) در این زمینه همسو است. وقتی اهداف و ارزشها به صورت مناسب و مرتبط و نیز به طور دست یافتنی برای کارکنان مشخص گردیده شده باشند، این امر میتواند به همسویی اهداف و نیز افزایش سطح موفقیت استراتژی های سازمان بینجامد. بنابراین عدم تعریف مناسب از اهداف و استراتژیهای سازمانی میتواند به عملکرد ضعیفتر سازمانی منجر گردد.
۵-۲-۲- سوال دوم
آیا بین معنویت در محیط کاری با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟ در بررسی این سوال، فرض پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین معنویت در محیط کاری با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی پذیرفته شد. نتایج این پژوهش با نتایج کار بزرگی (۱۳۸۳)، سید جوادین و پورولی (۱۳۸۸) و کاپلان و نورتن، (۲۰۰۶) در این زمینه همسو است.
۵-۲-۳- سوال سوم
آیا بین شفافیت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟ در بررسی این سوال، فرض پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین شفافیت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی پذیرفته شد. نتایج این پژوهش با نتایج کار آلن و فریدمن، (۲۰۰۱)، بزرگی (۱۳۸۳) و سید جوادین و پورولی (۱۳۸۸) در این زمینه همسو است. شفافیت باعث افزایش کیفیت سیستمهای ارائه کننده خدمات میگردد و بنابراین، این مسأله منجر به کاهش مسایلی چون کم کاریهای پنهان، رفع تکلیف، غیبت و … میگردد و سرانجام در همسویی نسبی اهداف فردی و سازمانی مؤثر میباشد.
۵-۲-۴- سوال چهارم
آیا بین نظام انگیزشی پرداخت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟ در بررسی این سوال، فرض پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین نظام انگیزشی پرداخت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی پذیرفته شد. نتایج این پژوهش با نتایج کار سیروتا و دیگران (۲۰۰۵)، بزرگی (۱۳۸۳)، سید جوادین و پورولی (۱۳۸۸) و کاپلان و نورتن، (۲۰۰۶) در این زمینه همسو است. احساس و درک این موضوع از سوی کارکنان مبنی بر اینکه فعالیت و کارکرد آنان به عنوان یک جزء و عنصر اساسی و حیاتی در سازمان میتواند به بقای سازمان منجر گردد، میتواند چنان احساس دلپذیری در آنان ایجاد نماید که در نهایت از هیچ تلاشی و کوششی در این راستا فروگذار ننمایند. کارکنان درک مینمایند که آنها علاوه بر اینکه در سازمان چیزی را میسازند، در واقع، خود نیز در این امتداد ساخته میشوند. آنان در مییابند که چرا در سازمان هستند، چه میسازند و چه جایگاهی در این سازمان دارند.
۵-۲-۵- سوال پنجم

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است