بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکلاثر فاصله کاشت و سطوح مختلف …

خرداد ماه و تیر ماه ۹۲

تیمار اسید سالیسیلیک (دو مرتبه)

۵ مرداد ماه ۹۲ و ۲۰ روز بعد

گلدهی کامل و برداشت

۱۰ شهریور ۹۲

۳-۵- پیاده کردن طرح و نقشه آزمایش

طرح آزمایشی مورد استفاده طرح فاکتوریل ۴×۴ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار انجام شد. طول هر بلوک ۱۸ متر و عرض ۴ متر در نظر گرفته شد. زمین موردنظر به ابعاد ۲۰×۲۰ متر بود که سه بلوک داخل آن طراحی شد.
تیمارها در کرت‌های آزمایشی به صورت زیر قرار گرفتند
الف- تیمار فاصله کاشت: شامل چهار فاصله کاشت مختلف بوته شامل ۱۵×۱۵، ۱۵×۲۰، ۲۰×۲۰، ۲۰×۲۵ سانتی‌متر در نظر گرفته شد که به عنوان فاکتور فرعی در کرت‌هاقرار گرفتند.
ب- تیمار سالیسیلیک اسید: شامل چهار غلظت صفر، ۲۵/.، ۵/۰ و ۱ میلیمولاربود که دو مرتبه به صورت اسپری برگی مورد استفاده قرار گرفت. در تیمار شاهد آب مقطر اسپری شد.

۳-۶- مواد گیاهی مورد استفاده

در این تحقیق از پایه‌های مادری مرزه بختیاری که در اوایل بهمن ۱۳۸۹ از منطقه بدره ، از توابع شهرستان دره شهر جمع‌آوری شده و به گلخانه‌های پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انتقال داده، استفاده شد، در اوایل بهار ۱۳۹۰ قلمه‌گیری شده و در محیط پرلیت (پایه‌های مادری جمع آوری شده از رویشگاه‌های مختلف در محیط کشت پرلیت و آب در گلخانه دانشکده قلمه‌گیری شدند از بین دو محیط کشت برای ریشه‌زایی محیط کشت پرلیت به عنوان محیط ریشه‌زایی انتخاب شد) ریشه‌دار شدند. برای ریشه‌زایی قلمه‌ها از هورمون اکسین به مقدار (یک گرم در یک لیتر) استفاده شد. پس از ریشه‌دار شدن قلمه‌ها به منظور رشد بیشتر برای انتقال به بیرون گلخانه به داخل کیسه‌های پلاستیکی که حاوی مقادیر مساوی از خاک، سبوس برنج و کود دامی بودند انتقال داده شدند. پس از مشخص شدن زمان انتقال به مزرعه منتقل شدند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۳-۷- مشخصات واحدهای آزمایشی

کاشت گیاهان در مزرعه در اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۲ انجام شد. گیاهان از گلدان‌های پلاستیکی به داخل کرت‌های آزمایشی منتقل شدند. هر واحد آزمایشی شامل یک کرتچه به ابعاد ۵۰×۵۰ سانتی متر بود که برای جلوگیری از تداخل اثرات تیمارهای مختلف آبیاری، فاصله بین کرت‌ها در هر بلوک یک و نیم متر در یک متر و فاصله بین بلوک‌ها۲ متر بود (برای سازگاری گیاهان در مزرعه در دو هفته اول پس از انتقال قلمه‌ها از پرده سارن استفاده شد). پس از کاشت گیاهان جهت استقرار کامل گیاهان در همه بلوک‌ها هفته اول هر روزه آبیاری صورت گرفت.

۳-۸- عملیات کاشت

۳-۸-۱- ایجاد تراکم مناسب

با توجه به اینکه تراکم یکی از تیمارهای موجود در این طرح بود، ایجاد تراکم دقیق از اهمیت بالایی برخوردار بوده، لذا در داخل هر کدام از کرت‌ها با اعمال تیمار تراکم برای هر کدام از تیمارها تعداد بوته‌های محاسبه شده در داخل کرت‌ها قرار داده شد، برای تیمار ۱۵×۱۵ (M1) نه بوته، تیمار ۲۰×۱۵ (M2) شش بوته، تیمار ۲۰×۲۰ (M3) چهار بوته و برای تیمار ۲۵×۲۰ (M4) نیز چهار بوته در نظر گرفته شد

۳-۸-۱-۱- عملیات واکاری

با توجه به خشک شدن برخی بوتههای حاصل از آزمایش، نیاز به عملیات واکاری میبود. عملیات واکاری با استفاده از گیاهان گلدانی که همزمان با گیاهان اصلی پرورش یافته بودند انجام گرفت.

۳-۸-۲- نحوه آبیاری

مقدار آب مصرفی در هر نوبت آبیاری برابر ظرفیت زراعی خاک مزرعه و به روش غرقابی و به یک مقدار یکسان و یکنواخت (حدود ۱۰ لیتر در هر کرت) در اختیار گیاهان قرار گرفت.
شکل ۳-۱- آبیاری گیاهان کشت شده در مزرعه

۳-۹- عملیات برداشت

در مرحله ظهور گل آذین و گلدهی کامل، از پنج‌سانتی متر بالای سطح خاک ساقه‌ها را قطع کرده، پس از جداسازی مواد زائد، توزین و ثبت وزن تر، نمونه‌هادر سایه و در دمای اتاق خشک شدند. پس از اندازه گیری وزن خشک با ترازوی دیجیتال، مواد گیاهی خشک شده توسط آسیاب برقی دارای الک با منافذ به قطر دو میلی‌متر پودر شدند. سپس نمونه‌های گیاهی تا زمان اسانس‌گیری در یخچال نگهداری شدند.
شکل ۳-۲- گیاهان کشت شده در مرحله گلدهی کامل

۳-۱۰- عملیات آزمایشگاهی

۳-۱۰-۱- اندازه‌گیری پارامترهای رشدی

پس از اینکه نمونه‌های گیاهی از مزرعه جمع‌آوری شدند، بلافاصله نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شدند و وزن تر آن‌ها برحسب گرم توسط ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال با دقت یک صدم گرم اندازه‌گیری و ثبت گردید. پس از اندازه‌گیری وزن تر، نمونه‌ها را در اتاقی با دمای خنک و در معرض سایه، خشک کرده، سپس وزن خشک آن‌ها در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد.سپس، عملکرد وزن تر و خشک در هر تیمار برحسب گرم محاسبه شد. اندازه‌گیری ارتفاع گیاه و طول میانگره نیز با خط کش و در مرحله گلدهی کامل، صورت گرفت. نمونه‌های خشک شده را در پاکت‌های کاغذی بسته‌بندی کرده و تا زمان استخراج ماده مؤثره در جای خشک و خنک نگهداری شدند.

۳-۱۰-۲- استخراج اسانس

عمل استخراج اسانس به روش تقطیر با آب[۲۲] و توسط دستگاه کلونجر[۲۳] در آزمایشگاه گیاهشناسی انجام گرفت. برای این کار صد گرم از پودر گیاه خشک شده پس از توزین در یک بالون ته گرد یک و نیم لیتری ریخته و سپس مقداری آب مقطر (حدود دو سوم حجم بالن) به آن اضافه نموده و بالن را به دستگاه کلونجر متصل کرده تا عمل تقطیر به مدت سه ساعت انجام شود. سپس درصد اسانس مربوط به هر نمونه اندازه‌گیری و تعیین شد.

۳-۱۰-۳- رطوبت‌گیری اسانس‌ها